Syftet med FoU-programmet som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021 är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

 

Vad ska programmet leda till?

Den övergripande målsättningen är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

 

för förskollärare:

 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

 

för förskolan:

 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

 

för förvaltnings/huvudmannanivå:

 • Ökad kunskap om på vilket sätt undervisning i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
 • De medverkande huvudmännen stödjer och främjar förskollärarnas undervisningsuppdrag.
 • De medverkande huvudmännen ger kollegiala lärprocesser större utrymme.
 • De medverkande huvudmännens skapar strukturer och incitament för att möjliggöra fortsatt utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Vilka är med?

Medverkar i programmet gör cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän: 

 • Eslövs kommun
 • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
 • Jönköpings kommun
 • Katrineholms kommun
 • Skurups kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Vallentuna kommun
 • Örebro kommun

För forskningsinsatsen svarar Malmö universitet.

 

Vad händer (eller vad gör vi) i programmet?
7 februari genomförs det första utvecklingsseminariet i programmet i Malmö. Det riktar sig mot förskolechefer och förvaltningsledare.
26-27 april träffas programmets alla 275 deltagare i Solna för det första gemensamma seminariet. Därefter träffas man en gång varje termin på gemensamma seminarier och ytterligare en gång om man är förskolechef eller förvaltningsledare.

Programmet utgår från fem olika teori-informerade upplägg. Varje nytt upplägg presenteras på ett utvecklingsseminarium, och mellan dessa arbetar deltagarna på hemmaplan med de olika uppläggen:

HT-18: Didaktiskt teori-informerat upplägg – (musik, motorik/rörelse och sambedömning)
VT-19: Teori-informerat upplägg utifrån variationsteoretiskt perspektiv – (naturvetenskap,

matematik/teknik, programmering och sambedömning)

HT-19: Teori-informerat upplägg utifrån poststrukturell ingång –

(musik/motorik/rörelse/matematik/teknik, digitala dokumentationsredskap och sambedömning)

VT-20: Teori-informerat upplägg utifrån pragmatiskt perspektiv – (hållbar utveckling, digitala dokumentationsredskap och sambedömning)

HT-20: Utvecklingspedagogik eller valfritt upplägg och innehåll

VT-21: Utvecklingspedagogik eller valfritt upplägg och innehåll

 

Hur leds arbetet?
Programmet leds av en styrgrupp bestående av: 

Christina Agewall, Enskede/Årsta/Vantör
Ann-Marie Mattson, Eslöv (ordförande)
Peter Lindström, Jönköping
Birgitta Dahlbeck, Katrineholm (vice ordförande)
Agneta Fränngård, Skurup
Eva Mellberg, Staffanstorp
Tina Persson, Vallentuna
Margareta Borg, Örebro

 

Vill du veta mer?

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073-65 65 822

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

Vill du läsa mer om forskningsinsatsen? Läs mer på Malmö universitets hemsida!