Syftet med FoU-programmet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

 

Vad ska programmet leda till?

Den övergripande målsättningen för programmet, som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021, är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

För förskollärare:

 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

För förskolan:

 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

För förvaltnings/huvudmannanivå:

 • Ökad kunskap om på vilket sätt undervisning i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
 • De medverkande huvudmännen stödjer och främjar förskollärarnas undervisningsuppdrag.
 • De medverkande huvudmännen ger kollegiala lärprocesser större utrymme.
 • De medverkande huvudmännens skapar strukturer och incitament för att möjliggöra fortsatt utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Vilka är med?

Medverkar i programmet gör cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän: 

 • Eslövs kommun
 • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
 • Jönköpings kommun
 • Katrineholms kommun
 • Skurups kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Vallentuna kommun
 • Örebro kommun

För forskningsinsatsen svarar Malmö universitet.

 

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.

Publikationer

Här kommer framtida publikationer att listas.

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman är representerad och består av: 

Christina Agewall, Enskede/Årsta/Vantör
Ann-Marie Mattson, Eslöv (ordförande)
Peter Lindström, Jönköping
Birgitta Dahlbeck, Katrineholm (vice ordförande)
Ulrika Fridh, Skurup
Ann Edvik, Staffanstorp
Jeanette Magnusson, Vallentuna
Åsa Svahn, Örebro

 

Kontaktuppgifter

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073-65 65 822

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

 

Mer om programmet

 

Vill du läsa mer om forskningsinsatsen? Läs mer på Malmö universitets hemsida!