Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas. Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering?
.
Dessa och andra frågor avser nästa Ifous fokuserar svara på. 
 .
I projektet genomförs:
  • en kort och lättillgänglig sammanställning av befintlig kunskap kring fysiska skolmiljöer.
  • s.k. gåturer” som forskare genomför tillsammans med skolpersonal och elever i skolor hos de medverkande huvudmännen.

En rapport med resultat och slutsatser av analyserna, vilket ger underlag för lokala diskussioner och beslut kring att bygga/renovera skolor beräknas publiceras sommaren 2019.

Suzanne de Laval, Arkitekturanalys, leder projektet och sammanställer rapporten. Gåturer och analys genomförs i samverkan med professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs, båda Högskolan i Gävle.
.
Vad är en gåtur? 
En gåtur är en promenad i den miljö som ska studeras. Med i turen går brukarna, dvs de som använder och jobbar i lokalerna, och det är deras observationer och erfarenheter av miljöerna som ligger till grund för analysen.
Dokumentationen genomförs skola för skola och en sammanställning och utvärdering görs av det sammanlagda resultatet från samtliga skolor. Vilka frågor är generella och allmängiltiga och vilka är mer speciella? Vilka lärdomar kan vi dra av varandras erfarenheter?
Se en film från en gåtur i Frösunda här!
..
Vad kan Ifous fokuserar användas till?
Skriften redovisar resultaten i ett kort och koncist format, kompletterat med diskussionsfrågor för huvudmännens personal att arbeta med kollegialt. För den som vill fördjupa sig finns en utförlig referenslista. Utöver skriften produceras en film som berättar om analysen och resultaten.
 .
 .
Medverkande skolhuvudmän, vilka gemensamt finansierar projektet:
Huddinge kommun
Kungsbacka kommun
Nacka kommun
Stockholms stad
Projektet stöds också av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (SKL).
Högskolan i Gävle medfinansierar forskningsinsatsen.
 .
 .
Har du frågor – kontakta oss gärna!
Anette Jahnke, anette.jahnke@ifous.se, 0730-695695
Karin Hermansson, karin.hermansson@ifous.se, 0760-334810
Suzanne de Laval, suzanne.delaval@arkitekturanalys.se, 0709-708131
 .
 .
Här hittar du informationsblad och inbjudan i pdf-format.
 ..
.

Aktuellt

SKL:s Branschdagar 10-11 april
Föreläsning:Framtidens lärandemiljöer
Tid: 11 april kl 8:00
Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm
Medverkande: Karin Hermansson, Ifous, Suzanne de Laval, Arkitekturanalys,

 

Ett seminarium där rapporten Ifous fokuserar Bygga skola presenteras och diskuteras hålls den 22 maj kl 13-17. Vidare information om program och plats hittar du här. 

 

Ifous fokuserar är en analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Syftet är stimulera till samtal och handling kring drift och utveckling i huvudmannens verksamhet och ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av skolhuvudmän och utgår från tillgänglig statistik, forsknings- och granskningsresultat som fördjupas och sammanställs i en kort rapport.