Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Långvarig skolfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Samtidigt ökar frånvaron i sig risken för psykiska svårigheter senare i livet med allt vad det innebär av lidande för individen och kostnader för samhället.

Även om orsakerna kan variera så är det otvetydigt så att skolan har en central roll när det gäller att tidigt upptäcka signaler. Skolan har också stora möjligheter att arbeta förebyggande och kan i sig vara en plats som bidrar till ett större välmående. Att främja skolnärvaro är en viktig uppgift för skolan och dess personal eftersom vi vet att fullgjord skolgång och att gå ut skolan med fullständiga slutbetyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa om vi känner till.

I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. För att stödja och förstärka dessa genomför Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län en rad aktiviteter. Ifous fokuserar: Skolnärvaro är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro har tagits fram av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. Den riktar sig till alla som arbetar med frågor som berör ungas skolnärvaro och psykiska hälsa.

Här hittar du hela rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro – En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan.

En kortfilm om rapporten hittar du här.