Ifous fokuserar är namnet på en analysfunktion som riktar sig till beslutsfattare inom skolsektorn. Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av en eller flera skolhuvudmän som vill ha saklig och konkret information om kunskapsläget inom ett visst område. Det genomförs som en fördjupad omvärldsbevakning där all tillgänglig kunskap i form av statistik, forsknings- och granskningsresultat mm. inom området sammanställs i en kort rapport.

.

Pågående analys

Ifous fokuserar: Vad hände efter Samverkan för bästa skola?

Trots omfattande såväl kommunala som statliga stödinsatser fortsätter kunskapsresultaten att sjunka vid en kommunal gymnasiekola i mellansverige. På uppdrag av kommunledningen genomför Ifous en fördjupad analys av nuläget vid skolan som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Syftet är att nå en djupare förståelse för utvecklingen av skolans kunskapsresultat och därmed få ett bättre underlag för att kunna utforma nya insatser för förbättring. Syftet är också att bidra till att berörd personal i högre utsträckning använder ett vetenskapligt förhållningssätt vid analys av sin egen verksamhet. Analysinsatsen leds av Anette Jahnke, projektledare vid Ifous  i samarbete med forskaren Åsa Hirsh. Arbetet sker i samarbete med ett analysteam som bildats på skolan och som består av lärare, skolledare och personal för elevhälsan. Analysarbetet och en fördjupad nulägesbeskrivning med förslag på nya vägar framåt beräknas vara klar i december 2019.
 .
Kontaktperson: Anette Jahnke 

.

Avslutade analyser
.

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa som Ifous genomför på uppdrag av Region Stockholm utarbetas en forskningsöversikt som ska fokusera på vad som främjar elevers närvaro i skolan och ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget. Kunskapsöversikten ska bidra till fördjupad kunskap i arbetet med att främja elevers trygghet och trivsel i skolan och motverka problematisk skolfrånvaro för att därigenom minska risken för psykiska ohälsa hos barn och unga. Forskningsöversikten genomförs av Helena Andersson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

 Läs Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan här.

Kontaktperson: Karin Hermansson

.

Ifous fokuserar: Bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering? Dessa frågor hoppas nästa Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Läs mer här!

Ladda ner rapport 2019:1, ”Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö”.

 ….

Ifous fokuserar: Matematik

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

Läs mer om Ifous fokuserar matematik här!

Ladda ned rapport 2017:1, ”Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan”.

.

Är du intresserad av att medverka i Ifous fokuserar?

Kontakta:
Anette Jahnke, projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
0730 695 695