Ifous fokuserar är namnet på en analysfunktion som riktar sig till beslutsfattare inom skolsektorn. Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av en eller flera skolhuvudmän som vill ha saklig och konkret information om kunskapsläget inom ett visst område. Det genomförs som en fördjupad omvärldsbevakning där all tillgänglig kunskap i form av statistik, forsknings- och granskningsresultat mm. inom området sammanställs i en kort rapport.

Är du intresserad av att medverka i Ifous fokuserar? Kontakta Anette Jahnke, projektledare.

 

Ifous fokuserar matematik

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

 

Läs mer om Ifous fokuserar matematik här.

Ladda ned rapport 2017:1, ”Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan”.

 

 

Frågor? Kontakta:
Anette Jahnke, Dr. professionspraxis
Projekt- och processledare
Ifous AB
0730 695 695