Under den närmaste tiden arbetar Ifous vidare med ett antal områden där vi identifierat utvecklingsbehov och önskemål om samarbete bland våra medlemmar. Idéerna kan utvecklas till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser. Aktuell skolforskning och skolmyndigheternas rapporter utgör givetvis också grund för urvalet av fokusområden. Vi tar löpande emot nya förslag på angelägna FoU-områden. Kontakta gärna Karin Hermansson, karin.hermansson@ifous.se.

 

Garanterad bedömning

Enligt TALIS 2013 är bedömning av elevers resultat ett av de områden där svenska lärare anger störst behov av kompetensutveckling. Att bedömningsprocessen och dess resultat är en självklar del av arbetet betyder inte nödvändigtvis att man problematiserar bedömningen som sådan. Att utföra bedömningar av hög kvalitet innebär att arbeta i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav. Syftet med det här fokusområdet är att öka kunskapen om hur de formativa processerna leder till en likvärdig och allsidig bedömning och i förlängningen en rättssäker betygssättning. Ett FoU-arbete kan här bidra till kvalitén i verksamheten och mer forskning inom området behövs exempelvis när det gäller lärares bedömningspraxis.

 

De första ljuva åren – hur garanteras elevernas resultat?

Regeringens läsa-skriva-räkna-garanti, som är tänkt att gälla fr.o.m. januari 2017, är en åtgärd för att vända den utveckling i grundskolan som blivit tydlig de senaste åren. IFAUs rapport om skolan från 2014 visar på att de försämringar i elevernas resultat som uppmätts de senaste decennierna oftast sker redan innan barnen når högstadiet. Hur kan undervisningen organiseras för att möta elevernas behov och vända denna trend, något som blir helt avgörande för att uppfylla läsa-skriva-räkna-garantin?

 

Rätt utnyttjad kompetens

Lärarnas kompetens är en avgörande resurs för att alla elever ska nå målen. Hur lärarna använder sin tid och hur deras kompetens kommer till sin rätt skapar förutsättningar för såväl kvalitet som likvärdighet i skolan. Under senare år har fler arbetsuppgifter för lärare tillkommit och resultat i studier antyder, enligt Skolverkets rapport Grundskollärares tidsanvändning, att lärare tvingas prioritera ner planering och reflektion. Viktigt för en god tidsanvändning är bland annat samarbete mellan lärare. Många tidsödande uppgifter genomförs exempelvis av samtliga lärare på skolan, där en ökad specialisering med lärare som gör mer av det de är bäst på skulle kunna innebära stora möjligheter. En frågeställning för ett FoU-arbete inom det här fokusområdet lyder: Hur ska arbetet på skolan och inom huvudmannens område organiseras för att på bästa sätt utnyttja resurser och kompetens?

 

Den ökande klyftan

Den ökande ekonomiska och etniska segregationen i landets har ökat de senaste åren och den situationen är skadlig för samhället, för ekonomin och inte minst för individen. Ur skolans perspektiv innebär det att de redan utsatta skolorna drar det tyngsta lassen och frågor om kvalitet och likvärdighet ställs på sin spets. Ifous vill genom en analys av hur det ser ut i dag ge ett underlag för en viktig diskussion kring vad som behöver göras.

 

Modersmål i skolan

I skola och förskola i Sverige talas fler än 100 modersmål, enligt Skolverkets statistik från 2013. De senaste åren har antalet nyanlända som har stort behov av att växelvis använda sitt modersmål och svenskan ökat enormt. Modersmålsundervisningen är ofta marginaliserad i skolan, och ett stort antal skolor klarar inte av att erbjuda studiehandledning på modersmålet, trots att det regleras i skollagen. Kartläggning av elevens kunskaper, effektivisering av metoder och genomförande, förbättring av måluppfyllelse och en mer likvärdig hantering är några aspekter av arbetet med modersmål i skolan som kan gynnas av samarbete, t.ex. genom ett FoU-arbete.

 

Skolans fysiska rum

Lokalernas utformning och användning i skolan har betydelse både för barnens lärande och fysiska välbefinnande. Hög ljudvolym, trängsel och stress påverkar möjligheterna till inlärning. Rummets utformning kan ses som en aspekt på hur kunskap förmedlas. (Strandberg, Nohrstedt 2011). Vilka effekter på inlärning kan noteras genom att dessa frågor medvetandegörs? Hur påverkar den fysiska miljön i skolbyggnaden det sociala, t.ex. möjligheterna att motverka mobbning? Ifous vill undersöka dessa frågor i samarbete med huvudmän som står i begrepp att genomföra fysiska förändringar i skolmiljön.

 

 

 

För mer information om våra idéer under bearbetning kontakta Helena Bergmark 070-3213679/helena.bergmark@ifous.se eller Karin Hermansson, 0760-334810/karin.hermansson@ifous.se.