I januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer, baserat på de erfarenheter som drogs av det FoU-program som genomfördes 2012-2015 (Läs mer om det programmet här)

Det övergripande syftet med detta FoU-program är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.

Syftet är också att de medverkande forskarna får tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos skolhuvudmännen och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

 

Mål

Den övergripande målsättningen med FoU-programmet är att på lärar-, skolledar- och förvaltningsnivå utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda förutsättningar för lärande – på klassrumsnivå och organisatorisk nivå.

 

Deltagare

Medverkar gör 250 förvaltningsledare, rektorer, förskolechefer och lärare från sju svenska kommuner. Sammanlagt finns cirka 40 skolor representerade.

Medverkande skolhuvudmän är:

Gislaveds kommun
Skellefteå kommun
Säters kommun
Trelleborgs kommun
Täby kommun
Värmdö kommun
Västerås kommun

För forskningsinsatsen i programmet ansvarar Högskolan i Borås under ledning av Elisabeth Persson (Universitetslektor) och Lill Langelotz (Universitetslektor). Bengt Persson (Professor emeritus i specialpedagogik) fungerar som rådgivare.

 

Styrgrupp

Programmet leds av en styrgrupp bestående av:

Mats Spånberg, Gislaveds kommun
Anders Bergström, Skellefteå kommun
Ulf Månsson, Säters kommun (vice ordförande)
Serene Rosberg, Trelleborgs kommun
Patrik Forshage, Täby kommun (ordförande)
Mats Lundström, Värmdö kommun
Erik Johansson, Västerås kommun

Du kan hitta en intervju med styrguppens ordförande Patrik Forshage på Ifous YouTube-kanal.

Ansvarig projekt- och processledare från Ifous är Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se tfn: 073 – 65 65 822

 

Utvecklingsseminarier 2017

14 mars:
Utvecklingseminarium för förvaltningsledare, rektorer och förskolechefer (Borås). Ett referat från detta seminarium hittar du här

26-27 april:
Det första utvecklingsseminariet för alla deltagare i FoU-programmet (Clarion Arlanda). Ett referat från detta seminarium hittar du här.

24-25 oktober:
Utvecklingsseminarium 2 för alla deltagare i FoU-programmet (Quality Hotel Globe). Ett referat från detta seminarium hittar du här.

29 november:
Utvecklingsseminarium för förvaltningsledare, rektorer och förskolechefer (Trelleborg).