Vill ni vara med och sätta fokus på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet? Vill du vara med och arbeta fram en digital version av aktionsforskning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

 

Vad ska programmet leda till?
Syftet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Hur?
Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. Programstart planeras till hösten 2018.

 

För vem?
Programmet vänder sig till lärare och skolledare. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous. Det är de deltagande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

Varför ett FoU-program?
De senaste åren har ett intensivt arbete lagts ner av lärare och rektorer genom fortbildningsinsatser som bygger på kollegialt lärande såsom Matematiklyftet och Läslyftet. För alla involverade är det viktigt att arbetet inte bara ger kortsiktiga resultat utan att lärares nya kunskaper kommer till användning och att väckta frågor om undervisningen undersöks, analyseras och besvaras systematiskt. Allt fler lärare arbetar kollegialt och blir allt kunnigare i att utveckla sin praktik. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler så att lärare vidareutvecklar sin professionalitet. Det saknas också forskning kring de komplexa processerna som sätts igång i ett kollegialt arbete. Mer kunskap behövs kring under vilka omständigheter, varför och hur lärares undervisning och professionalitet utvecklas. Dessutom kan lärares ökade ämnesdidaktiska kompetens genom fortbildningsinsatser bidra till utveckling av den didaktiska praktiknära forskningen.

Det kollegiala arbetssättet är numera även inskrivet i de justerade läroplanerna (som införs 1 juli 2017 med anledning av att stärka elevers digitala kompetens). Samtidigt pekar skollagen på att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom FoU-programmet kommer huvudmannen att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer för hur lärare kan dela med sig av sin kunskap och lära av varandra så att såväl lärares praktik som professionalitet långsiktigt utvecklas och ger hållbara effekter.

 

Forskarintervju: Anette Olin och Åsa Hirsh
Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, samtalar med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, och Åsa Hirsh, lektor. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

 

 

Läsa mer?

Anette Jahnke: Från kollegialt lärande till kollegialt kunnande, Skola och samhälle (mars, 2017):

Handbok för medverkande i FoU-program

 

Vill du veta mer?

Kontakta:

Anette Jahnke, Projekt-/processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

 

Karin Hermansson. FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10