Sista chansen: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Nu drar FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi igång. De huvudmän/anordnare som går in i programmet är Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun, Hermods och Hässleholms kommun. Det finns fortfarande möjlighet att gå in i programmet, läs mer om upplägget och intresseanmälan här.

 


Forskarintervju: Elaine Kotte

Elaine Kotte disputerade 8 december vid Malmö universitet med avhandlingen Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Läs intervjun med henne och hennes avhandling här.


Frukostseminarium: Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

Torsdagen 1 februari arrangerar Ifous tillsammans med SKL ett frukostseminarium där resultatet från FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever presenteras. Inom ramen för projektet har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför. Varmt välkomna!

 

Läs mer om program och anmälan.


Ifous mötesplats i Helsingborg: Lärares praktik och profession

Välkommen till Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession som arrangeras 2 februari i Helsingborg. Fokus
ligger på frågor kring de senaste årens fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Frågor om lyftens hållbara effekter, om vad forskningen säger om lärares professionella lärande och om vad som är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet. Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete? Och hur kan man utarbeta en digital version av aktionsforskningen? 

Välkommen till seminariet i Helsingborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke från Göteborgs universitet!


Ny avhandling från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Elevers engagemang – vad är det egentligen, hur kan man studera det? Hur ser en engagerande lärmiljö ut? Hur hänger begreppen engagemang och motivation ihop? Sådana frågor stod i centrum under Helena Anderssons disputation onsdagen den 20 december 2017.

Läs ett sammandrag från disputationen här.


Replik: Vi vill skapa klarhet

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

I sin replik till Lena Adamson, avgående chef för Skolforskningsinstitutet, menar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg att det viktigaste är att fokusera på verksamheten. Med respekt för våra olika uppdrag och i samverkan med varandra är jag övertygad om att vi kan bidra till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” skriver Marie-Hélène Ahnborg i repliken på Altinget.se.

 

Läs Marie-Hélène Ahnborgs replik i sin helhet här.

Läs Lena Adamsons debattartikel här.


Forskarintervju: Anette Olin och Åsa Hirsh

Inför det kommande FoU-programmet Lärares praktik och profession samtalar Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, Göteborgs universitet och Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

Läs mer om FoU-programmet Lärares praktik och profession här.

 


Nu startar Flerstämmig undervisning i förskolan!

1 januari startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan och deltagande medlemmar är Enskede Årsta Vantörs SDF, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun. Programmet kommer att pågå fram till 2021 och forskningen i programmet kommer att bedrivas av Malmö universitet.

Läs mer om programmet här.

 


Ifous mötesplats: Lärares praktik och profession

Välkommen till Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession som arrangeras 2 februari i Helsingborg och 21 februari i Göteborg. Fokus ligger på frågor kring de senaste årens fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Frågor om lyftens hållbara effekter, om vad forskningen säger om lärares professionella lärande och om vad som är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet. Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete?

Välkommen till seminarier i Helsingborg och Göteborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke från Göteborgs universitet!

Läs mer om program och anmälan här.


Helena Andersson disputerar inom ramen för Inkluderande lärmiljöer 2012-2015

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö Högskola. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015.
 


”Förvirringen är helt normal”

Ifous FoU-program Nyanlända elevers lärande har haft sitt andra utvecklingsseminarium. Under dagen försäkrade processledaren Anette Jahnke deltagarna om att förvirring är en naturlig del av processen och att det blir bättre.

 

Läs mer om seminariet här


Ifous fokuserar på kollegialt lärande – var med och bidra

Alla talar om vikten av lärares kollegiala lärande. Men vad är det egentligen – och vad är det inte? Finns det något
forskningsstöd för kollegialt lärande? Vad säger forskningen i så fall om vad som krävs för att det verkligen ska bli ett lärande? Och hur kan det då leda till ett kollegialt kunnande och ett ökat professionellt arbete?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet? Läs mer här.


Balansering, navigering och beredskap för en inkluderande undervisning

Den 8 december disputerade Elaine Kotte vid Malmö högskola med avhandlingen Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om  lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv. Avhandlingsarbetet har gjorts inom FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som Ifous och tolv kommuner drev mellan 2012 och 2015.

 

Läs mer om Elaines disputation och avhandling här.


Ifous rekryterar: Webbinarieledare för lärares vetenskapliga skrivande

Vi söker dig som i form av ett tidsbegränsat uppdrag vill utforma en serie webbinarier som stöd för lärares skrivande. Ambitionen är att fler lärare ska dokumentera sina reflektioner kring och erfarenheter från ett konkret utvecklingsarbete och dessutom få möjlighet att publicera och sprida sina erfarenheter i artikelserien Leda & Lära.

Läs mer om tjänsten här

 

 


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.


Ifous mötesplatser: Lärares profession och praktik

Den 11 december arrangerar Ifous en mötesplats med fokus på lärares profession och praktik. Träffen äger rum i  Stockholm och bland de medverkande finns Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet och Anette Jahnke, projektledare på Ifous och lektor vid Göteborgs universitet. Målgrupp för träffen är utvecklingsstrateger och chefer på kommunala och fristående skolhuvudmän.


Inkluderande lärmiljöer: Helena Anderssons avhandling är här

I dag landade Helena Anderssons avhandling Möten där vi blir sedda. En studie om elevers engagemang i skolan här på kontoret. Det är den andra avhandlingen inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Disputation äger rum 20 december på Malmö högskola​.

Läs avhandlingen i sin helhet här.


Ifous VD leder utredning för en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Idag har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Som särskild utredare har regeringen utsett Ifous VD Marie-Hélène Ahborg.


Besöker du Skolans ledarkonvent?

21-22 november arrangeras Skolans ledarkonvent på Münchenbryggeriet i Stockholm. Ifous finns på plats som utställare, men flera medarbetare föreläser även. Passa på att lyssna till Karin Hermansson, Henrik Hamilton och Anette Jahnke under dagarna!

Program för dagarna.

 


Skolforskningsinstitutet släpper översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

I dag släpper Skolforskningsinstitutet sin översikt Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskola och en för grundskola/gymnasieskola. Syftet med översikten är att ge kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning och ge stöd i undervisningen för att skapa möjligheter till en ökad kunskapsutveckling.

 

Läs hela rapporten här. 


”Man måste bygga själv – inte härma andra”

Den 24-25 oktober samlades de 250 lärare, skolledare och chefer på förvaltningsnivå från sju medlemmar i Stockholm för att fortsätta undersöka vad inkluderande lärmiljöer kan vara. Läs referatet från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöers utvecklingsseminarium här.


Nytt FoU-program: Fjärrundervisning

Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och
modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Läs mer om innehåll och intresseanmälan! 

 


”All forskning kräver ett visst mått av arbete, och det arbetet måste vi göra tillsammans”

Den 17-18 oktober hölls det första utvecklingsseminariet för deltagarna i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Fem skolhuvudmän, en forskargrupp på Stockholms universitet och Ifous ska under tre år fördjupa sig inom området med förhoppningen att kunna bidra med ny kunskap.

Läs ett referat från dagen.


Skolforskningsinstitutet släpper sin första översikt

Skolforskningsinstitutet har släppt sin första systematiska översikt, Klassrumsdiskussioner i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan. Bland de resultat som lyfts fram i översikten finns bland annat fokus på lärarens roll i utforskande samtal och hur handlingar förstärker önskvärt beeende hos eleverna. Stor vikt läggs även på lärarens roll att förstärka intresset hos de elever som behöver stöd inom matematikämnet.

 

Hela översikten finns tillgänglig här.


Inspirerande och lärorika dagar!

Den 12-13 oktober träffades deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan i Malmö för sitt fjärde utvecklingsseminarium. För de drygt 240 förskollärarna, förskolecheferna och förvaltningsledarna stod undervisning utifrån ett pragmatiskt perspektiv i fokus. Nu finns det möjlighet att ta del av ett sammandrag från dagen, som finns tillgängligt här.


Likvärdig bedömning med formativ undervisning?

Måndagen 30 oktober anordnar Ifous en heldag med olika perspektiv på formativ bedömning tillsammans med medlemmarna Haninge kommun och Sigtuna kommun samt Skolforum. Bland de medverkande forskarna finns Viveca Lindberg, Lisa Björklund Boistrup, Eva Hartell och Anette Jahnke. Under seminariet fokuseras på de olika utmaningar som i finns i att säkerställa en likvärdig bedömning och om formativ undervisning vara ett steg i rätt riktning. En översik om forskningsläget presenteras och det ges exempel på vad som är viktigt att prioritera och hur man kan arvet konkret med frågorna.

Läs mer om program och anmälan.


Besöker du SETT Syd?

Passa på att lyssna till Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, Anna Åkerfeldt, forskare på Stockholms universitet, och Iréne Pistol, biträdande rektor, vid seminariet Samverkan för en vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling (kl 13:15 tisdagen 31 oktober).

 

Under hela mässan finns även Ifous på plats i monter C:32!


Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin

Den 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll.

Läs hela kommentaren här.


Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom sfi?

FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi startar i februari. Här hittar du all information om vad det innebär att delta. Intresseanmälan pågår!

Läs mer.


SNS-seminarium: Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

Fredagen den 13 oktober höll SNS seminariet Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat där bland annat Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, medverkade. Seminariet filmades och finns nu tillgängligt i sin helhet.

 

Se seminariet i sin helhet här.


Kick-off: Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det?

Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen kommer att behandlas i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram som sparkas igång i dag, tisdagen 17 oktober.

Läs mer om det nya programmet.


Utvecklingsseminarium för Undervisning i förskolan

I dag påbörjas ett tvådagars utvecklingsseminairum för deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. På plats i Malmö finns 240 förskollärare, förskolechefer, ledare och forskare. Följ dagen på Twitter under hashtaggen #IfousUndiF!

Läs mer om FoU-programmet här.

 


Seminarium: Digitala läromedel och förbättrade skolresultat

13 oktober anordnar SNS seminariet Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat? inom ramen för forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning. Halvdagen inleds med att forskaren Carla Haelermans (Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet) presenterar en ny SNS-rapport. Bland de medverkande finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs mer om program och anmälan.


Ifous synpunkter på slutbetänkande om fjärrundervisning

Ifous har i dag lämnat in ett yttrande om slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som är ute på remiss sedan den 30 maj. Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever.

Det finns mycket lite forskning om fjärrundervisning, speciellt i grundskolan. Detta av naturliga skäl eftersom det inte varit tillåtet annat än i mycket begränsad omfattning. I slutbetänkandet rekommenderas lättnader och en utökning av antal ämnen där fjärrundervisning tillåts, vilket är mycket välkommet. Men de begränsningar som fortsatt föreslås riskerar att hämma viktiga satsningar på forskning och utveckling. Vi uppmanar därför regeringen att inte stänga dörrar, utan i stället underlätta kunskapsutvecklingen – för att bygga upp den kunskap som så väl behövs för att klara av behoven i framtidens skola.

Läs hela yttrandet här.

Slutbetänkandet finns här. Remisstiden går ut den 5 oktober 2017.

Läs mer om projektet Fjärrundervisning här.


Teori och praktik inom fjärrundervisning

Den 14 september hölls seminariet Fjärrundervisning – från teori till praktik i Umeå. Det var det sista seminariet inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Ett referat över dagen, samt filmer från de olika föreläsningarna finns tillgängliga här.


Besöker du Bok- och biblioteksmässan i Göteborg?

Missa inte Ifousmedarbetaren Anette Jahnke som fredagen 29 september kl 10:00 medverkar i miniseminariet Skola på vetenskaplig grund – vad innebär det?.

 

Läs mer om programpunkten här.


Besöker du Skolledarkonferensen i Tylösand?

Missa inte Ifousmedarbetarna Karin Hermansson och Anette Jahnkes föreläsningar.

Styrdokument: Tvångströja eller eller arbetsredskap?
14:30-15:30 & 15:45-16:45
Anette Jahnke

Tillsammans för att utveckla professionalitet i förskolan
14:30-15:30 & 15:45-16:45
Karin Hermansson & Ylva Holmberg

 

Läs mer om programpunkterna på konferensens hemsida

 


Forskarintervju: Jan-Eric Gustafsson

Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det svåra är att implementera forskningen och få det att fungera i stor skala, menar Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i Ifous vetenskapliga råd.

Läs hela intervjun här.


Webbinarium: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Onsdagen 20 september höll Ifous processledare Katarina Arkehag det webbsända seminariet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.
 


Så får vi bättre skolforskning

I artikeln ”Så får vi bättre skolforskning” i tidningen Skolledaren intervjuas Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg, tillsammans med bland annat Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (s), om den svenska skolforskningen och dess utveckling.

Intervjun hittar du här. 


Forskarintervju: Monika Diehl

Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och kunskapskrav, menar Monika Diehl i sin avhandling.

Läs hela intervjun med Monika.


Så funkar ett FoU-program

Att som skolhuvudman gå med i ett FoU-program är ett sätt att arbeta långsiktigt med utveckling på vetenskaplig grund och att bygga beprövad erfarenhet. Det säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs hela intervjun med Karin här.


Seminarium: Språkutvecklande arbetssätt i SFI

Språkutvecklande arbetssätt i SFI

Sätt fokus på undervisning och lärande inom SFI! Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom SFI, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Onsdagen 20 september arrangerar Ifous ett frukostseminarium/webbinarium kl 08:30-10. Fokus kommer att ligga på syfte och upplägg för programmet. Anmälan sker till Katarina Arkehag, process-och projektledare som kommer att hålla i programmet.

Mer om Språkutvecklande arbetssätt i SFI


Nytt FoU-program: Lärares Profession och praktik

Nu drar Ifous igång sitt nya FoU-program med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. Programstart planeras till våren 2018.
 


Ifous vetenskapliga råd

För att säkra vetenskaplig grund och kvalitet har Ifous ett vetenskapligt råd som  består av Ulf Blossing, universitetslektor, Göteborgs universitet, Jan-Eric Gustafsson, professor, Göteborgs universitet, Karin Rönnerman, professor, Göteborgs universitet och Ninni Wahlström, professor, Linnéuniversitetet. I dag sammanträdde rådet för första gången med tre av de fyra medlemmarna tillsammans med kansliet på huvudkontoret i Stockholm.


Ifous forskarintervju: Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna

Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi. I intervjun nedan berättar de mer om programmet.

 

Läs mer om förstudien, det aktuella FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi och det webbinarium som ägde rum 20 september (finns inspelat och tillgängligt här).


Ifous synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande

I april i år presenterade Skolkommissionen förslag om en nationell strategi för ett skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen.

Läs mer om remissvaret här.


Fjärrundervisning – från teori till praktik

14 september 2017 i Umeå

Välkommen till en dag om fjärrundervisningens framtid i den svenska grundskolan! Här får du ta del av lärares och skolledares erfarenheter av fjärrundervisning och diskutera organisatoriska förutsättningar för att utveckla digitala lösningar på de behov som finns i skolan. Medverkar gör bland andra Eva Durhan, Skolverket, som utrett frågor om fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola och som presenterade sitt slutbetänkande den 30 maj, och Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan i Kramfors, som tidigt utmanade regelverket kring fjärrundervisning och nu utvecklat en digital plattform.

Dagen riktar sig dels till projektets deltagare och dels till alla intresserade lärare, skolledare, skolchefer och utvecklare hos skolhuvudmän eller i organisationer och myndigheter med intresse av fjärrundervisning.

Fram till och med söndagen 13 augusti gäller boka-tidigt-pris, därefter ordinarie pris.

Mer om program och anmälan hittar du här.


Ifous i Almedalen

Vi på Ifous vill tacka alla som besökte vårt seminarium ”Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” den 5 juli i Visby. Stort tack även till alla medverkande som var med och bidrog till programmet. Seminariet spelades in och finns tillgängligt nedan.

En artikel om seminariet och dess innehåll hittar du här.

 

 


Träffa Ifous i Almedalen!

Under Almedalsveckan finns Ifous närvarande på flera sätt. Dels arrangeras ett seminarium, dels finns medarbetarna på plats och har möjlighet att träffa intresserade för diskussioner och frågor!

.

Seminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Välkommen till Ifous seminarium under Almedalsveckan där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

Medverkande:
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun
Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan
Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad
 .
Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.
 .
Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby
 .
 .

Träffa Ifous medarbetare i Almedalen

Det finns självklart även möjlighet att träffa oss på Ifous! Vi är alla på plats de flesta dagarna och kan berätta mer om vår verksamhet. Boka ett möte om du är nyfiken på något av våra fokusområden, FoU-program eller medlemskap. Kontakta oss direkt via mejl eller sociala medier! Prata med….


Almedalseminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Seminarium i Visby 5 juli kl 13:15-14:00 2017

Välkommen till Ifous seminarium under Almedalsveckan där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.  

Bland de medverkande finns Anna Ekström – gymnasie- och kunskapslyftsminister, Maria Jarl – Göteborgs universitet, Åsa Fahlén – Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand – Lärarförbundet och Matz Nilsson – Sverige Skolledarförbund.

Seminariet arrangeras i samarbete med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Täby kommun, Nacka kommun och Kunskapsskolan.
Mer om seminariet hittar du här.


Ifous fokuserar matematik hos Sveriges Matematiklärarförening

I dag, onsdag 21 juni, presenteras Ifous fokuserars första analys, Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet,Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs i MullsjöAnette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, som har varit med och tagit fram analysen, håller i seminariet. Mer information om programmet finns här.

Rapporten presenterades den 7 februari kl 15:00 på Van der Nootska palatset i Stockholm. Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.


Skolans digitalisering & programmeringens framträdande roll

Måndagen 19 juni deltar Anette Jahnke, lektor vid Göteborgs universitet och process- och projektledare på Ifous, vid PopUpDigi17, en konferens om skolans digitalisering som arrangeras av Göteborgs universitet.  Lyssna till henne i paneldebatten om skolans digitalisering & programmeringens framträdande roll som en kritisk fråga kl 10:30.
Hela programmet hittar du här.

 

Intresserad av programmeringsfrågan? Missa inte Ifous kommande FoU-program Programmering i ämnesundervisningen!


En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!

I tider då pseudovetenskap, kunskapsrelativism och faktaresistens breder ut sig på område efter område, är det viktigare än någonsin att skolan vilar på vetenskaplig grund och utgår från beprövad erfarenhet. På konferensen CurioCity 1-2 juni i Helsingborg deltar Ifous tillsammans med partner med seminariet ”En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!”. Bland talarna finns Ing-Marie Rundwall, tidigare utbildningsdirektör Helsingborgs stad, Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous och Stina Myringer Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på Kunskapsskolan.

 

Mer om seminariet hittar du här. 


Film: Lämna över och ta emot – matematikdidaktisk analys

Hur kan vi förbättra övergången mellan grundskolans och gymnasieskolans matematikutbildning? Det har rapporten Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet fokuserat på. I rapporten analyseras uppgifter som elever har relativt svårt för när de börjar gymnasieskolan. Uppgifterna är hämtade från ett diagnostiskt matematikprov som de senaste sex åren genomförts av ca 30.000 elever. Anette Jahnke, projektledare på Ifous och författare, Verner Gerholm, matematiklärare på gymnasiet och medförfattare, och Per Berggren, matematiklärare på högstadiet, presenterar i det här filmklippet rapporten och hur den kan användas av lärare, rektorer och personal på förvaltningsnivå för att förbättra övergången.

Studien har genomförts inom ramen för analysfunktionen Ifous fokuserar tillsammans med fem av Ifous partner – Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan.

Se hela filmklippet här.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

 


Kommande FoU-program: Programmering i ämnesundervisningen

Vill ni vara med och stärka elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering? Fem forskare och en grupp huvudmän står beredda att sjösätta Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen. Nu öppnar vi upp möjligheten för fler huvudmän att medverka. Programmet riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla undervisningen i matematik och andra ämnen med hjälp av programmering, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Läs mer om FoU-programmet här.


Nu startar Ifous Mötesplatser!

Ifous Mötesplatser för utvecklingschefer, -ledare och -strateger i Stockholm och Skåne

Tema: Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nu startar Ifous Mötesplatser för dig som har som uppdrag att arbeta med forskning och utveckling (FoU) på en strategisk nivå.  Första steget är mötesplatser i Stockholm och Skåne och bland de medverkande finns Elisabet Nihlfors, dekan Uppsala universitet, och Anette Jahnke, projektledare Ifous och lektor Göteborgs universitet. Höstterminen 2017 kommer de även att anordnas på andra platser i landet.

Gå till program och anmälan.


Yrkesspråket en nyckel för att utveckla undervisning i förskolan

Styrdokument i otakt med förskolan och dess förutsättningar, Att leda en förskola på vetenskaplig grund och pedagogiska begrepp. Det var några områden som stod i fokus när förskolechefer och förvaltningsledare i FoU-programmet Undervisning i förskolan samlades för ledarseminarium.

Läs ett sammandrag från seminariet här.


Lärarnas forskningskonferens (LFK)

31 oktober arrangeras Lärarnas forskningskonferens (LFK) för sjätte gången. LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning som genomförs inom ramen för plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet.
Sista dag för att skicka in abstracts är 16 maj och sista dag till anmälan är 10 oktober.


Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Den tredje workshopen inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever ägde rum 27 april. Projektet, som pågår under två år, är ett samarbete mellan Ifous, RISE institute och Umeå universitet. Vid detta tillfälle möttes cirka 40 lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Läs ett sammandrag från workshopen.


”Huvudmännens ansvar att utveckla skolan”

Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg ger slutreplik i debatten hos Dagens Samhälle om Skolkommissionens förslag om regionala statliga myndigheter.

Slutrepliken i sin helhet.


En fråga om vilket slags samhälle vi vill ha

Vad är inkluderande lärmiljöer? Hur ska vi lyckas möta alla elever? Det var frågor som stod i centrum 26-27 april då 255 förvaltningsledare, skolledare och lärare från förskola till gymnasium samlades för att inleda FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Arbetet ska pågå under tre år i samarbete med Högskolan i Borås.

Läs ett sammandrag från dagen!


”Initiativ nedifrån ger den bästa skolan”

I dag skriver Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous, på Dagens Samhälle Debatt om Skolkommissionens slutbetänkande och förslaget om statens förstärkta roll i relationen till skolhuvudmän och skolor.

Läs artikeln i sin helhet här.

 


Ny avhandling från Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande

Den 28 april lade Monika Diehls fram sin avhandling Måste det här vara som en väckelserörelse? – en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat vid Umeå universitet.  Monika Diehls är den andra forskaren som disputerar inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Ett sammandrag från disputationen och en intervju med Monika finns här.


Gå före och led vägen mot en jämlik skola!

Vikten av och utmaningarna med att skapa en jämlik skola har de senaste veckorna lyfts på olika sätt. Senast när OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher var på besök och utbildningsminister Gustav Fridolin flaggade för att det i Skolkommissionens rapport, som presenteras om några veckor, kommer att finnas flera förslag till åtgärder.

Redan till hösten har skolchefer (och motsvarande) möjlighet att i Ifous FoU-program Leda för likvärdig skola tillsammans med sina närmsta medarbetare och andra skolhuvudmän i ett interaktivt forskningsprojekt påbörja arbetet med att utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. Läs mer här om Ifous FoU-satsning Leda för likvärdig skola.

 


Programmering i ämnesundervisningen – ny FoU-satsning!

Stockholms stad satsar stort på att lära alla elever att programmera. Det skriver DN i en artikel i dagens tidning. Att utifrån forskning och beprövad erfarenhet bidra till utveckling av den digitala kompetensen i skolan har varit huvudsyftet dels i det FoU-program kring digitalisering som nu avslutas, dels i ett kommande program kring programmering som planeras till hösten. Tillsammans med intresserade huvudmän och forskare står Ifous nu i startgroparna för att komma igång med FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Syftet med programmet är att utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. Syftet är också att vidareutveckla ämnesundervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i ämnet. Satsningen ska även fokusera på att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.
 Läs mer om satsningen samt anmäl intresse här!


”Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”

Idag skriver Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med ytterligare 60 företrädare för forskning, civilsamhälle,myndigheter, företag och medier en debattartikel i SVT Opinion där man pläderar för behovet för att stärka användningen av forskningsbaserad kunskap i alla delar av samhället. Artikeln publiceras i samband med att manifestationen March for Science går av stapeln i mer än 500 städer runt om i världen.

 

Läs artikeln i sin helhet här.


”Viktiga förslag om professionsutveckling och stärkt forskningskapacitet”

Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades i dag innehåller förslag som ska höja kunskapsresultaten i den svenska skolan, öka likvärdigheten och förbättra kvalitén i undervisningen. Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg har intervjuats om det som lyfts i betänkandet.
– De allra viktigaste förslagen är de som rör kompetensförsörjningen och lärarnas möjligheter till kontinuerlig kompetens- och professionsutveckling. Särskilt intressanta är förslagen om ett professionsprogram för lärare och skolledare och åtgärder för att stärka forskningskapaciteten, säger Marie-Hélène i intervjun.

Läs hela intervjun här.


Ifous stödjer March for Science

 

Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science – en manifestation för vetenskap rum i Stockholm och mer än 400 andra städer runt om i världen. Genom att delta i manifestationen tar Ifous ställning för forskningen och vetenskapen. Vi värnar om källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

Läs mer om manifestationen här.


Förstudie: 15 års forskning om sfi – en överblick

I dag släpper Ifous förstudien  “15 års forskning om sfi – en överblick”, ett samarbete mellan AcadeMedia, Hermods och Ifous. Rapporten författad av docent Berit Lundgren och fil. dr. Jenny Rosén, syftar till att inventera det aktuella forskningsläget vad gäller undervisning av vuxna invandrare i svenska och deras lärande i svenska. Speciellt lyfts att forskningen om sfi är begränsad både när det gäller omfång, innehåll och vald forskningsmetod. Det finns ett behov att av beforska innehållet i undervisningen på sfi och hur den i högre utsräckning kan göras meningsfull för de studerande.

Rapporten kommer att presenteras på ett seminarium den 19 april.


Få stöd i arbetet med inkluderande lärmiljöer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släpper i dag inspirationsmaterialet Olika är normen – att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Materialet riktar sig till skolhuvudmän och skolor som vill utveckla lärmiljöer där alla barn och elever har möjlighet att utvecklas. Innehållet i materialet baseras på erfarenheterna från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer 2012-2015, där tolv av Ifous medlemmar med sammanlagt 31 skolor deltog i det fyra år långa FoU-programmet. Malmö högskola, med professor Susan Tetler som vetenskaplig ledare, bedrev forskningsarbetet som involverade lärare, skolledare och personal på förvaltningsnivå. I skriften lyfter SKL fram framgångsfaktorer som kan bidra till utveckling i arbetet med inkluderande lärmiljöer.

Inspirationsmaterialet finns tillgängligt här.

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer 2012-2015 samt slutrapportena här.


Leda för likvärdig skola – Nytt FoU-program!

Leda för likvärdig skola riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer och motsvarande som tillsammans med sina närmsta medarbetare vill utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. FoU-programmet genomförs som ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med en forskargrupp som består av Per-Erik Ellström, Lennart Svensson och Karin Sjöberg Forssberg från Linköpings universitet. Alla med stor kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete.

Läs mer här.

 

 


Slutrapport: Små barns lärande

23-24 mars höll Ifous FoU-program Små barns lärande sitt sista seminarium. Programmet, som pågått sedan 2013, avslutas och i samband med det släpptes slutrapporten, ”Upptäck små barns lärande. Ett utvecklat kunnande i förskolan”. Där redogörs för hur arbetet inom programmet har bedrivits, de tolv deltagande medlemmarna berättar om hur de har arbetat inom de egna organisationerna och Jan Håkansson, vetenskaplig ledare, beskriver den forskning om förskolechefernas ledarskap som har bedrivits. De fem licentiander som genomgått sin forskarutbildning inom ramen för programmet, och gjort forskningsstudier i de deltagande förskolorna, förväntas lägga fram sina avhandlingar runt årsskiftet.

Läs mer om FoU-programmet samt rapporten här.


Spridningsseminarium: Små barns lärande

I  dag fredag inleds den andra dagen på Ifous FoU-program Små barns lärandes spridningskonferens ”Upptäck små barns lärande” i Linköping. Utbildningsminister Gustav Fridolin öppningstalar.

Följ dagen på Twitter under hashtaggen #småbarnslärande.

Mer om Små barns lärande hittar du här.

 


Seminarium: Språkutvecklande arbetssätt i SFI

Vill ni vara med och sätta fokus på undervisning och lärande inom SFI? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom SFI, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Den 19 april inbjuder Ifous tillsammans med involverade forskare representanter för skolhuvudmän och anordnare till ett seminarium för att diskutera gemensamma behov när det gäller inriktning för ett kommande FoU-program. Seminariet äger rum i Stockholm.

 

Läs mer om programmet här!


Det andra FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har dragit igång

Den 14 mars i Borås hade det nya FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer sitt första ledarseminarium. Seminariet var en förberedelse inför den officiella starten av programmet, som har sin stora kick-off den 26-27 april. Vid seminariet beskrev forskargruppen från Borås högskola, med forskaren Elisabeth Persson i ledning, hur forskningsinsatsen ska läggas upp.

Läs mer om seminariet här.


Workshop: Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Är fjärrundervisning ett nytt förhållningssätt? Välkommen till en dag då du kommer att få inspiration från forskare och praktiker som arbetar aktivt med fjärrundervisning i Sverige, Finland och Åland. Medverkar gör bland andra Magnus Rönnholm, lärare i Storumans kommun, Kaj Törnroos, projektledare Ålands landskapsregering och Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi.

Workshopen äger rum 27 april kl 08:30-16:30 i Stockholm på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan.

 

Mer om workshopen och FoU-satsningen hittar du här.


Nya styrdokument fastställda av regeringen

Nya styrdokument är nu fastställda av regeringen med anledning av att programmering ska utgöra ett inslag i ämnes­under­visningen. Det är framför allt i grundskolans kursplaner för teknik och matematik som justeringar gjorts. Ändringarna ska tillämpas senast från och med 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
Men hur kan man använda programmering i ämnesundervisningen så att det stödjer elevernas kunskapsutveckling i teknik och matematik? Det är huvudfokus i Ifous nya FoU-program Programmering i undervisningen. Huvudmän kan anmäla intresse att delta till Anette Jahnke, projekt- och processledare på Ifous.

Läs mer om satsningen här.

Pressmeddelandet från regeringen i sin helhet.


Vikten av långsiktigt arbete för fortbildning

Ifous medarbetare Anette Jahnke, process- och projektledare, skriver i dag på Skola och Samhälle om vikten av att fortsätta driva det långsiktiga arbetet när det gäller lärares fortbildning och lyfter fram tanken om att kollegialt lärande kan utvecklas till kollegialt kunnande.

 

Läs artikeln i sin helhet på Skola och Samhälles hemsida.


Debatt: Inspel till en nationell it-strategi för skolan

Onsdagen 1 mars lämnade Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med forskare och verksamhetsföreträdare ett inspel till en nationell IT-strategi för skolan i Dagens Samhälle. I inspelet lyftes vikten av en tydlig vision för Sveriges digitala framtid och betydelsen av att se digitala verktyg som medel för att möta de utmaningar som den svenska skolan står inför.

 

Du hittar artikeln på Dagens samhälles debattsida.


Inbjudan: förberedande möte inför FoU-programmet Undervisning i förskolan 2

Inför Ifous nya FoU-program ”Undervisning i förskolan 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till ett förberedande möte för att diskutera det fortsatta arbetet. Mötet äger rum måndagen 3 april i Stockholm.

Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program och höra om erfarenheter och lärdomar från det första FoU-programmet. Ni får också en chans att diskutera med andra skolhuvudmän och komma med idéer och tankar inför programmet.

Läs mer om dagen här.

 

Du kan läsa mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan här.


Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Den 7 februari presenterade Ifous fokuserar sin första rapport, den matematikdidaktiska analysen Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet vid ett seminarium i Stockholm. Nu finns seminariet i sin helhet tillgängligt via Ifous YouTube-kanal och mer om satsningen och rapporten hittar du här.

 

.

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan. 


Upptäck små barns lärande

Hur följer man små barns förändrade kunnande enligt Läroplan för förskolan 98/16 Kap 2.6, och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande? Dessa frågor kommer att ligga i fokus under Upptäck små barns lärande, seminariet för Ifous FoU-program Små barns lärande i Linköping 23-24 mars 2017.
Obs, förlängd anmälningstid till 3 mars.

 


Ny FoU-satsning: Leda för likvärdig skola

Vill du vara med och sätta fokus på skolchefsrollen och en likvärdig utbildning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer eller liknande som i ett interaktivt forskningsprojekt vill utveckla kunskap, arbetssätt och verksamhet för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i skolan. Forskargruppen består av Per-Erik Ellström (prof pedagogik), Lennart Svensson (prof sociologi) från Linköpings universitet och Karin Sjöberg Forssberg, (fil lic). Alla med stor kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete.  Intresserad? Kontakta Katarina Arkehag , projekt- /processledare på katarina.arkehag@ifous.se/076-313 46 14.

.
Läs mer här

 


Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Är fjärrundervisning ett nytt förhållningssätt? Inom ramarna för Ifous FoU-projekt Fjärrundervisning arrangeras nu workshopen Fjärrundervisning – ett förhållningssätt den 27 april i Stockholm.

Välkommen till en dag då du kommer att få inspiration från forskare och praktiker som arbetar aktivt med fjärrundervisning i Sverige, Finland och Åland. Medverkar gör bland andra Magnus Rönnholm, lärare i Storumans kommun, Kaj Törnroos, projektledare Ålands landskapsregering och Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi.

Mer om program och anmälan hittar du här.

Mer om Ifous satsning hittar du här.


Ny rapport: Ifous fokuserar på matematik

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan. 

Mer om satsningen och rapporten hittar du här.


Pressinbjudan: Ifous fokuserar på matematik och presenterar en ny matematikdidaktisk rapport

Tillsammans med fem av sina partner  har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Syftet är att bidra  till didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete. Analysen presenteras 7 februari.

Pressinbjudan

 

 


Besöker du Växjökonferensen?

Under 25-26 januari arrangeras Växjökonferensen vid Linnéuniversitetet i Växjö och årets tema är Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet . Ifous medarbetare Annika Faager och Emma Kreü finns på plats som utställare, kom gärna förbi montern och säg hej.


Forskarintervju: Eva-Lena Lindster Norberg

Entreprenöriellt lärande fokuserar på företagande och individuella kvaliteter på bekostnad av skolans demokratiska uppdrag. Det menar Eva-Lena Lindster Norberg, som efterlyser tydligare formulering i läroplanen om syftet med entreprenöriellt lärande. Hennes avhandling Hur ska du bli när du blir stor? genomfördes inom ramarna för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Läs en intervju med Eva Lena.

Läs mer om FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.


Webbinarium: Vad är adekvat digital kompetens?

Den 16 januari 2017 arrangerade Ifous FoU-program Digitalisering i skolan sitt avslutande seminarium Vad är adekvat digital kompetens? Bland de medverkande finns bland andra Carl Heath, RISE, och Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Eftermiddagen filmades och finns tillgänglig för att titta i efterhand.

 


Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever har svårt och lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet med rapporten är att stimulera till fortsatta didaktiska diskussioner mellan lärare och att bidra med underlag för rektorers och skolchefers beslut när det gäller utvecklingsarbete, samverkan mellan skolformer och lärares kompetensutveckling. Repporten, Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande vid start av gymnasiet presenteras vid ett seminarium i Stockholm den 7 februari. Medverkar gör bland andra Anette Jahnke, fil. dr. professionspraxis, projektledare för Ifous fokuserar och Verner Gerholm, fil. lic. i matematikdidaktik och gymnasielärare.

 

Mer om programmet samt anmälan finns här.


På väg mot Fjärrundervisning

Det var temat för den andra workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som gick av stapeln 1 december i Folkets hus i Umeå. Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan IfousInteractive Institute och Umeå universitet. Vid detta andra tillfälle möttes ett femtiotal lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Läs ett sammandrag från workshopen här.


Hur ska du bli när du blir stor?

– Första doktorsavhandlingen från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande

Hur – inte vad – ska du bli när du blir stor? är den lite provokativa fråga som Eva-Lena Lindster Norberg valt som titel på sin doktorsavhandling, som hon försvarade vid Umeå universitet den 8 december. Avhandlingen tydliggör vikten av att lärare och ledare i skolan får möjlighet att själva arbeta med och problematisera nya begrepp, metoder och arbetssätt. Det är en viktig del av det vetenskapliga förhållningssättet till yrkespraktiken.

Läs mer om disputationen och avhandlingen här.


Ifous fokuserar

Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

 

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

 

Läs mer om Ifous fokuserar och den matematikdidaktiska satsningen här.


Undervisning i förskolan – Vad kan det vara?

Undervisningsbegreppet är i centrum i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. 250 deltagare från tio kommuner arbetar med att undersöka vad undervisning i förskolan kan vara. Att behovet av det är stort visar Skolinspektionens rapport,”Förskolans pedagogiska uppdrag”, där en granskning av 82 förskolor belyste svårigheter kring begreppet undervisning i förskolan. som publicerades i september. Torsdagen den 24 november höll Ifous ett extrainsatt seminarium där Marie Sjöberg, Skolinspektionen, och Ann Bisenius och Anders Wedin, Österåkers kommun, diskuterade begreppet och arbetet kring det.

 En sammanfattning av seminariet hittar du här


Den forskningspolitiska propositionen presenteras

I dag presenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
Ifous lämnade under hösten 2015 in ett inspel till arbetet med propositionen där vi just betonade vikten av forskning i samverkan med de verksamma i skolan. Vi framförde också behovet av satsningar på praktiknära forskning och att stimulera innovation och nyttiggörande av utbildningsvetenskaplig forskning.
I en debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun och Kunskapsskolan den 21/9 2016, framhöll Ifous åter vikten av samverkan, och framförde samtidigt att väl fungerande modeller för sådan samverkan mellan forskning och skolhuvudmän redan finns, och att vi förväntar oss att regeringen stöttar dessa.


En bättre skola, vem vet bäst?

skolans_ledarkonvent16_ifous1_liten

Under årets upplaga av Skolans ledarkonvent 23-24 november var Marie-Hélène Ahnborg, Ifous vd, samtalsledare för programpunkten ”En bättre skola, vem vet bäst?”. Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan vid Uppsala universitet, och Björn Åstrand, doktor i historia och dekan vid Karlstad universitet deltog i diskussionen.


Entreprenöriellt lärande: den första avhandlingen är här!

”Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus.”
Det är titeln på Eva-Lena Lindster Norbergs avhandling, som nu är spikad och klar. Hon försvarar avhandlingen den 8 decemberUmeå universitet. Eva-Lena är den ena av två doktorander som gjort sina studier inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande. Disputationen är öppen för alla intresserade, du hittar mer detaljer här. 
 Du hittar avhandlingen i sin helhet här!


Planeringsmöte för Inkluderande lärmiljöer 2

Under våren 2017 planerar Ifous att starta FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer 2. Fredag 11 november samlas representanter från åtta olika kommuner och Högskolan i Borås för att diskutera upplägg och genomförande.

Är du intresserad? Läs mer om programmet här (länk), eller kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se tfn 073-65 65 822.

 Läs mer om Inkluderande lärmiljöer 2


Bedömning för lärande – för eller emot?

Tisdagen 1 november arrangerade Ifous, tillsammans med Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum, för tredje gången ett seminarium med fokus för BFL, Bedömning för lärande. Temat för årets seminarium var “För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra”. Under dagen delade praktiker från Sigtuna kommun och Haninge kommun med sig av sina erfarenheter, fil.dr. Åsa Hirsh och professor Anders Jönsson föreläste.

 Ta del av materialet från seminariet!


SETT Syd

Besöker du SETT SydMalmömässan under 1-2 november? Passa på att besöka Ifous i monter F14 och diskutera vad medlemskapet kan innebära för dig och din organisation.

 Läs mer om programmet här!


Välkommen till årets BFL-seminarium!

Arbetar du med Bedömning för lärande (BFL) i praktiken? Har du upplevt fördelar i ditt arbete, men även stött på vissa svårigheter? Under årets upplaga av BFL-seminariet ligger fokus på fördelar och nackdelar med att arbeta med BFL och  hur forskningen ställer sig till situationen. 1 november arrangerar Ifous, Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum heldagsseminariet ”För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra” där forskarna Anders Jönsson och Åsa Hirsh och praktiker från Sigtuna och Haninge kommun deltar.

 Läs mer om seminariet och anmäl dig här!


Regionala seminarier i FoU-programmet Små barns lärande

Under oktober har deltagarna – förskollärare, förskolechefer och processledare – i FoU-programmet Små barns lärande mötts regionvis för att tillsammans arbeta med dokumentation och analys av barns förändrade kunnande.

 Läs mer om de regionala seminarierna är!


Regionala seminarier i FoU-programmet Små barns lärande

Under oktober genomförs tre regionala seminarier i FoU-programmet Små barns  lärande. På eftermiddagen fredagen den 14:e genomfördes det första i kommunhuset i Svalöv. Drygt trettio deltagare från Svalöv, Eslöv, Skurup och Svedala träffades för att fortsätta arbetet med att hitta sätt att dokumentera och analysera barns förändrade kunnande i syfte att utveckla verksamheterna.

 Läs mer om de regionala seminarierna


Undervisning i förskolan: Vi är med mitt i forskningen!

12-13 oktober samlades de närmare 250 deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan på Malmömässan. Seminariet bestod av en tillbakablick på arbetet som gjorts  sedan sist och en framåtblick på det uppdrag som nu väntar.

Under seminariet medverkade forskare från Malmö högskola och bland annat fokuserades det på den första analysen av de 193 filmer, sammanlagt 63 timmar, som inkom före sommaren från de förskolor som deltar i programmet. Filmerna var en del av dokumentationen av det första uppdrag som deltagarna fått arbeta med, nämligen att testa ett lesson-study- upplägg, med tema musik, i sina barngrupper.

 

Mer om FoU-programmet Undervisning i förskolan hittar du här.

 Ett sammandrag från seminariet hittar du här


Temadag: Inkludering

Den 28 september höll Skolporten i samarbete med Natur&Kultur en dag i inkluderingens tecken. Bland talarna fanns bl.a. David Mitchell och Henrik Hamilton, projekt- och processledare på Ifous.

Henrik Hamilton presenterade FoU-programmet “Inkluderande lärmiljöer” tillsammans med lärare och skolledare från Botkyrka kommun. De cirka 300 gästerna på Essinge konferenscenter fick såväl helhetsperspektivet på programmet som exempel på hur Falkbergsskolan arbetat för att skapa ett inkluderande förhållningssätt i sin personalgrupp.

Tack vare det stora intresset planerar vi att under 2017 starta ett uppföljande FoU-program; “Inkluderande lärmiljöer 2”, som du kan läsa mer om här.


Ifous Partnerdag 2016

Måndagen 26 september hölls Ifous partnerdag och fokus för dagen låg på samverkan mellan forskning och praktik. Diskussioerna kretsade kring hur behovet av praktiknära forskning kan tillgodoses, hur samverkan kan stimuleras och hur roll- och ansvarsfördelningen kan användas för att gynna en positiv utveckling. Inledningsanförandet hölls av Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, som även gav möjlighet till frågestund. Moderator för dagen var Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

img_7685
Karin Röding


Debatt: Låt forskningen stimulera skolutveckling!

Ifous, tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan, skriver på Dagens Samhälle Debatt om vikten av att satsa på modeller för skolutveckling på vetenskaplig grund i nästa forskningsproposition. Samverkan lyfts fram som en grundläggande förutsättning för utvecklingen.

För att åstadkomma en utbildning på vetenskaplig grund krävs att den forskningsbaserade kunskapen når ut, tas om hand och bearbetas av lärare och skolledare. Idén om samverkan är därför helt avgörande – mellan staten och skolhuvudmännen, mellan akademi och praktik.”

 

 Dagens Samhälle Debatt


Ifous deltar i ForskarFredags Lärarhörna

Ifous deltar i programmet för Lärarhörnan under ForskarFredagDebaser Medis den 30 september. På plats finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, processledare, och håller i två programpunkter; ”Så samverkar forskare och lärare i Ifous FoU-program” och ”Inkluderande lärmiljöer – vad är det? Exempel på ett FoU-program”.

 Program för ForskarFredags Lärarhörna


Ifous FoU-program: så fungerar det i praktiken – erfarenheter från en huvudman

Är du intresserad av att veta mer om hur Ifous FoU-program fungerar i praktiken? Ta del av samtalet mellan Ulf Månsson, förvaltningschef Säters kommun, och Henrik Hamilton, processledare på Ifous, där de diskuterar sina erfarenheter från Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.

 Se hela samtalet på Ifous YouTube-kanal!


Mer Undervisning i förskolan?

Vi får många frågor om Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Flera huvudmän som var intresserade av medverkan hade inte möjlighet att hoppa på när programmet startade. Vi undersöker nu möjligheten till ett uppföljande program och inför planeringen behöver vi veta hur stort intresset är.

Är din organisation intresserad av att medverka i ett FoU-arbete om vad undervisning kan vara i förskolan?

Den 9 september 2016 kl. 8.30-10.00 håller Ifous ett webbinarium för att informera om planerna för ett uppföljande program. Anmäl ditt intresse för att delta till henrik.hamilton@ifous.se!

Du kan läsa mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan här!

 

 Mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan


Fjärrundervisning – vad är det och vad kan det vara?

Det var temat för den första workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som arrangerades i Dieselverkstaden i Nacka den första september. Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan Ifous, Interactive Institute och Umeå universitet. Under denna första workshop möttes ett trettiotal lärare och ledare från skolor som själva deltar i projektet och andra intresserade för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

 Här kan du läsa mer om workshopen!


Ifous i Almedalen: Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Onsdagen 6 juli arrangerade Ifous tillsammans med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?”. Seminariet ägde rum under Amledalsveckan i Visby och drog ett stort antal besökare. Läs mer om dess innehåll samt se det filmade inslaget.

 Om seminariet


De sociala relationerna är grunden för pedagogiken

Eleven är huvudpersonen i skolan. Men få studier inom utbildningsvetenskap tar upp elevperspektivet. Helena Andersson, doktorand i pedagogik vid Malmö högskola, har studerat elevernas egen upplevelse av lärmiljön, som ett delprojekt i forskningsdelen av Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer”.

 Intervju med Helena Andersson


Intervju med Magnus Erlandsson, Inkluderande lärmiljöer

En av Magnus Erlandssons viktigaste slutsatser utifrån sin forskningsstudie inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmilöjer är att skolledare måste ha en klar bild över vilka normer som råder i organisationen – och vilka av dem man bör fokusera på för att förändra praktiken och uppnå inkluderande lärmiljöer.

 Läs intervjun!


Intervju med Eva Leffler, Entreprenöriellt lärande

Hur tänkte vi tidigare i processen? En intervju med Eva Leffler från april 2014 med fokus på vad som hände just då i FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.
Eva Leffler är universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och forskningsledare för Ifous FoU-program Entreprenöriellt

 Intervjun på YouTube


Inger Fält berättar om Små barns lärande

Inger Fält, Linnéuniversitetet, berättar om om Ifous forsknings- och utvecklingsprogram ”Små barns lärande”, samt om processen kring programmet. FoU-programmet drog igång under våren 2013 och syftar till att utveckla modeller för utvärdering och dokumentation för lärande i förskolan.

 Intervjun på YouTube


Medverka i utvecklingen av fjärrundervisning i den svenska skolan

Under våren 2016 startar Ifous i samarbete med Umeå universitet och Interactive Institute FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, med stöd från Vinnova.
Vi bygger kunskap och vetenskaplig grund inom området genom praktiska test och nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte.

 Läs mer och anmäl intresse här!


Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Den 6 april arrangeras ett planeringsmöte för FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande där samtal om forskningsupplägget hålls.  På plats kommer representanter från utvalda lärosäten att presentera sina tankar och föra diskussioner med de medverkande medlemmarna.

 Läs mer här!


Att leda en inkluderande skola

”Att leda en inkluderande skola” var titeln på den konferens som SKL höll i Stockholm på måndagen. Cirka 400 rektorer, förvaltningsledare och elevhälsomedarbetare hade samlats för att bl.a. lyssna på deltagare från Ifous FoU-program.

 Läs mer om dagen här!


Är du intresserad av Inkluderande lärmiljöer?

Under 2012-2015 genomförde Ifous FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Vi har uppfattat ett stort intresse för en uppföljning från kommuner som inte var med den gången. Utifrån de erfarenheter som vi drog av det tidigare arbetet drar vi igång ett nytt program med fokus på att skapa goda lärmiljöer för alla barn.

 Läs mer här om programmet!


FoU-samarbete om styrning och ledning i skolan

Välkomna att delta i Ifous seminarium den 3 juni 2016 för att diskutera möjligheter till ett gemensamt FoU-program inom området styrning och leding! Hur kan arbetet i den lokala styrande organisationen av skolan förtydligas för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i elevens utbildning? Under seminariet får intresserade huvudmän möjlighet att ta del av inspirationspass och delta i diskussioner. Medverkar gör Olof Johansson och Jonas Höög från Umeå universitet samt Martin Rogberg, som representerar Institutet för personal & företagsutveckling i Uppsala.

För mer information kontakta Helena Bergmark, 070-321 36 79, helena.bergmark@ifous.se

 Läs mer och anmäl deltagande här.


Seminarium i två dagar för Små barns lärande

Dokumentation och analys stod i fokus  21-22 april då Ifous genomförde ett utvecklingsseminarium i FoU-programmet Små barns lärande på Konsert & Kongress i Linköping.
– Seminariet har gett nya perspektiv och inspiration till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det har också gett nya frågor och tankar, menade en av deltagarna.

 Läs mer om seminariet här!


Kommer du till Almedalen i sommar?

Välkommen till seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?” som Ifous arrangerar tillsammans med sina partner i Almedalen den 6 juli 2016.

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.

 

 Läs mer om seminariet här!


Välkommen till Workshop om Fjärrundervisning!

Den 1 september 2016 arrangerar Ifous den första workshop-dagen av fyra inom ramen för FoU-projektet Fjärrundervisning. Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad kan det vara? Inspireras av och reflektera kring hur man som pedagog kan använda teknik och metodik och vilka mervärden fjärrundervisning kan ge för att möta elevernas behov. Ta del av forskningsprojektet Fjärrundervisnings arbete hittills och få med konkreta tips på metoder att testa på hemmaplan.

 Läs mer och anmäl dig här!


FoU-programmet Digitalisering i skolan

Den 14-15 april höll FoU-programmet Digitalisering i skolan nationellt seminarium på Dieselverkstaden i Nacka. Under dagarna höll Jan Hylén och Maria Nordmark föreläsningen ”Skolans nya roll i en digitaliserad värld” och Jonna Wiblom, forskande lärare, talade om sin forskning där hon fokuserar på kritisk granskning och kommunikation i relation till digitala medier.

Jonna Wiblom

 Läs mer om programmet!


Seminarium för Små barns lärande

21-22 april höll Ifous FoU-program Små barns lärande ett utvecklingsseminarium för sina deltagare i Linköping. På plats fanns Ifous Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, projektledare. Under dagarna fick deltagarna bland annat ta del av resultat från den forskningsstudie som Jan Håkansson, vetenskaplig ledare för FoU-programmet, genomför med förskolecheferna inom programmet och av de pågående studier som programmets fem licentiander genomför. De fick också i sina kommunövergripande s.k. lärgrupper diskutera och utbyta erfarenheter kring det egna arbetet med att dokumentera och analysera de små barnens förändrade kunnande

Ifous seminarium för Små barns lärande Linköping 160421

 Läs mer här!


Webbinarium för FoU-projektet Fjärrundervisning

Måndagen 18 april arrangerar Ifous ett webbinarium för alla skolhuvudmän som är intresserade av att delta i FoU-projektet Fjärrundervisning som drivs i samarbete med Interactive Institute och Umeå universitet.

 Läs mer!


Nationellt seminarium för Digitalisering i skolan

14-15 april har Ifous FoU-program Digitalisering i skolan nationellt seminarium i Sickla.

 Läs mer här!


Läs Ifous senaste medlemsbrev!

Lär känna Ifous nya vd Marie-Hélène Ahnborg, läs mer om Ifous partnerskap med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs Stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun, om det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan samt Ifous nya FoU-satsningar inom fjärrundervisning och förutsättnngar för nyanlända elevers lärande.

 Läs hela brevet här!


Skrev en utvecklingsartikel – stärktes i sin lärarroll

– Att skriva en utvecklingsartikel har både stärkt och gett mig en större trygghet som lärare. Det konstaterar Helena Svanängen, matematiklärare på Ribbaskolan i Gränna.

Läs hela intervjun md Helena.


Nu har Undervisning i förskolan dragit igång

Närmare 250 personer deltar i vårt FoU-program Undervisning i förskolan och den 17 och 18 mars var de alla samlade på ett två dagar långt Kick-offseminarium i Stockholm.
– Det var en bra blandning av teoretiska föreläsningar och diskussioner, säger Susan Henriksson från Svedala.

 Läs mer om seminariet här!


Seminarium om Inkluderande lärmiljöer 2

Inför Ifous nya FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till en seminariedag för att diskutera det fortsatta arbetet. Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program, och chans att komma med idéer inför den forskningsinsats som programmet ska innehålla.
Seminariet äger rum tisdagen 6 september i Stockholm.

 Läs mer om seminariet och anmäl dig här!


Möte om FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Inför Ifous FoU-program ” Förutsättningar för nyanlända elever i grundskolan – språk och lärande” bjuder vi in representanter från skolhuvudmän som vill delta i programmet till ett planeringsmöte måndagen den 5 september i Stockholm. Vi kommer att gå igenom program- och tidsplan, förberedelser på hemmaplan mm. Mötet kommer att äga rum i Stockholm i lokalen Saturnus (Hornsgatan 5) och pågå 13.00-17.00.

Möjlighet finns att stanna kvar till efterföljande förmiddag den 6 september för att delta vid ett informationsseminarium under förmiddagen där tidigare deltagare i FoU-program berättar om sina erfarenheter, ger tips inför planering och svarar på frågor.

 Läs mer om Förutsättningar för nyanlända elevers lärande i grundskolan


Lärarnas forskningskonferens 2016

Tisdag den 1 november är det dags för årets upplaga av Lärarnas forskningskonferens. Arrangörer är Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, i samarbete med Ifous. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av FoU-projekt som rör undervisning och ämnesdidaktik och därigenom bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Konferensen är fullbokad, men du kan läsa mer om programmet och ta del av alla abstracts på länken nedan.

 Läs mer!


Kick-off för Undervisning i förskolan

17-18 mars genomfördes ett kick-offseminarium för Ifous nya FoU-program Undervisning i förskolan (UndiF) är den grundläggande frågan vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterad till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Följ dagen på Twitter via hashtaggen #IfousUndiF!

 Läs mer om programmet!


Workshop 2: På väg mot fjärrundervisning

Är du nyfiken på fjärrundervisning? 1 december arrangeras workshopen ”På väg mot fjärrundervisning” i Umeå. Under denna andra workshop i FoU-projektet Fjärrundervisning kommer vi att få ta del av några första erfarenheter från praktiska försök inom projektet. Dessutom kommer gästföreläsare att ge ytterligare input från försöksmiljöer inom fjärrundervisning. Diskussion och utbyte av erfarenheter ger ytterligare inspiration att ta med hem till den egna verksamheten. Bland de medverkande finns Tiina Johansen, Sameskolstyrelsen och Magnus Johansson och Jonas Wiandt, Lapplands gymnasium.

 Detaljer om program och anmälan


16 maj arrangeras SKL och Ifous konferens om inkludering

16 maj kommer SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samarbete med Ifous att genomföra en konferens i Stockholm. Den heter ”Att leda en inkluderande skola” och inriktar sig mot deltagare på förvaltningsnivå, skolledare och elevhälsoteam. Bland de medverkande finns representanter från Malmö högskola, deltagare i Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer” samt Karin Hermansson och Henrik Hamilton, FoU-ansvarig respektive processledare på Ifous.

 Läs mer och anmäl dig här!


Regionalt seminarium för Små barns lärande

2 mars är det dags för regionalt seminarium i Jönköping för deltagare i FoU-programmet Små barns lärande. Det blir samtal kring dokumentation, analys och kvalité samt studiebesök på förskolor. Följ Ifous processledare Henrik Hamilton (@Henrik_Hamilton) på Twitter för att ta del av dagen!


Nu startar FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu startar Ifous i samarbete med ett antal medlemmar FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? FoU-programmet startade i januari 2016.

 

 Läs mer här


Marie-Hélène Ahnborg ny vd för Ifous

Nu är det officiellt, Marie-Hélène Ahnborg tillträder som ny vd för Ifous. Hon har en bakgrund som lärare och har tidigare arbetet som bland annat diplomat på OECD och avdelningschef på Skolverket. Marie-Hélènes fokus kommer att ligga på att vidareutveckla Ifous som skolhuvudmännens eget forskningsinstitut och att driva utvecklingsarbete och stimulera praktiknära utbildningsforskning.

 Läs mer här


Den första utvecklingsartikeln från FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

Mathias Engvall, lärare på Strandskolan i Tyresö, har skrivit den första utvecklingsartikeln i en serie med artiklar från deltagare i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Läs en intervju med Mathias samt hans artikel ”Förbättring genom inkludering: Att minska avståndet mellan oss” här.

 Inkluderande undervisning ger bättre kvalitet


Ifous arrangerade nätverksträff i Jönköping

Den 12 maj arrangerade Ifous en nätverksträff för både medlemmar och icke-medlemmar i Jönköpings kommun med omnejd. Fokus under dagen låg på hur lärare och förskollärare aktivt kan implementera forskning och utveckling i sin arbetsvardag samt hur ett engagemang i Ifous kan underlätta det på olika plan. Representanter från Jönköpings kommun och Ifous höll i programmet.

 Läs mer om träffen


Slutseminarium i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Torsdagen 17 september har FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer slutseminarium i Malmö. Läs mer om programmet och anmäl dig här!

 Slutseminarium


Ifous besöker Italienska skolforskningsinstitutet i Florens

Torsdagen 16 april besökte Ifous det italienska skolforskningsinstitutet i Florens för kunskapsutbyte och nätverkande

 Läs mer


Kommentar till Barn i Behovs debattartikel på SvD Brännpunkt 12 april 2015

Ifous svarar föräldranätverket Barin i behovs debattartikel på SvD Brännpunkt.

 Kommentar till Barn i Behovs debattartikel


Nya fokusområden under bearbetning

Under våren 2015 jobbar Ifous vidare med ett antal idéer som kan utvecklas till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser. Idéerna fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Läs mer om våra fokusområden.

 Fokusområden


Ifous bygger broar mellan skola och forskning

Det nya statliga Skolforskningsinstitutet ska starta den 1 januari 2015. Inför starten har Vetenskapsrådet fått regeringens uppdrag att ta fram kunskapsunderlag. Projektet kallas Skolforsk. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i projektets referensgrupp.

 Ifous bygger broar mellan skola och forskning


Debatt: Använd en beprövad modell för välfärdsutveckling!

Inom naturvetenskap och teknik är branschforskningsinstitut en vanlig modell för samverkan mellan forskning och praktik. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, och Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Health Care, debatterar i nättidningen Curie för att använda den modellen även inom välfärdens – till exempel skolans – område.

 Debattartikel


Ifous deltar i nationell påverkansplattform

Ifous ingår tillsammans med ett trettiotal andra svenska aktörer i en nationell plattform för att påverka den del av EUs forskningsprogram Horisont 2020 som kallas Science with and for Society, där utbildning ingår som ett område. Målet är att öka det svenska deltagandet i programmet. Koordinator för projektet är Vetenskap & Allmänhet, VA.

 Läs mer


Ifous var på plats under Skoldagarna i Malmö

14-15 oktober deltog Ifous i Skoldagarna i Malmö. Under två dagar träffade Annika Faager och Emma Kreü med intresserade besökare från hela södra Sverige. Bland annat diskuterades det i Ifousmontern om vikten av att sprida det egna utvecklingsarbetet, att arbeta aktivt med forskning och utveckling i vardagen samt kollegialt lärande.


Underlag för det nya statliga Skolforskningsinstitutet

I regeringens budgetproposition som lades fram den 23 oktober framgick att det nya statliga Skolforskningsinstitutet kommer att starta som planerat den 1 januari 2015, och att det får ökade anslag jämfört med tidigare aviserat. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag inför starten. Projektet kallas Skolforsk och är indelat i flera delprojekt som leds av en rad forskare i och utanför Sverige. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i den referensgrupp som knutits till projektet. Alla delprojekt kommer att presenteras i ett särskilt Skolforskspår på Resultatdialog den 20-21 november, i Jönköping. I samband med detta har referensgruppen sitt tredje av totalt fyra möten under projekttiden.

 Läs mer


Den första nätverkskonferensen för BFL har ägt rum

Under Skolforums första dag arrangerade Ifous tillsammans med två av sina medlemmar, Borås stad och Sigtuna kommun, samt Skolforum, en nätverkskonferens för Bedömning för lärande (BFL) för praktik och forskning. Under dagen presenterade sju olika kommuner hur de arbetar med BFL inom sina verksamheter och fick frågor och kommentarer av en panel av forskare och sakkunninga.

 Bedömning för lärande, BFL, för praktik och forskning


Berätta om ditt utvecklingsarbete

Är du också intresserad av att skriva om det utvecklingsarbete som bedrivs på din arbetsplats? Är du nyfiken på vad det skulle innebära? Känner du att du gärna vill sprida ditt arbete vidare till Ifous alla medlemmar?

 Att skriva utvecklingsartiklar


Karin Hermansson deltar i Skolsnack

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, medverkade under Almedalsveckan i ett samtal om evidens och skola på vetenskaplig grund som sändes i podden Skolsnack. I programmet intervjuas också Magnus Levinsson, forskare vid Göteborgs universitet. Programmet var det första i en serie podcasts med fokus på skolforskning, “Skolsnack Didaktik Sommar”, som tagits fram genom ett samarbete mellan Ifous och Skolsnack.

 Lyssna på Skolsnack


Ifous arrangerade samtalspicknick i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangerade Ifous ett picknicksamtal med fokus på inkluderande lärmiljöer. Vid picknicken deltog Lisbeth Ohlsson, senior forskare vid Malmö högskola, Catrin Tufvesson, nationell samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åsa Karle, regionchef östra regionen Specialpedagogiska skolmyndigheten, Martin Persson, skolchef i Vellinge kommun, Henrik Hamilton processledare på Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, och Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous.

 Almedalen


Den tusende avhandlingen

Skolporten rapporterar varje vecka om de avhandlingar med fokus på skola och förskola som publiceras på Sveriges universitet och högskolor. Nyligen nåddes den tusende avhandlingen i rapporteringen. Det var Katarina Ribaeus vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet och hennes avhandling “Demokratiuppdrag i förskolan” som blev nummer 1000.

 Skolporten hyllar tusende avhandlingen


Den första Ifousdagen har gått av stapeln

21 maj arrangerades Ifousdagen på Medelhavsmuseet i Stockholm. Under dagen fokuserades det på vikten av en vetenskaplig grund i skola och förskola. Bland talarna under dagen fanns Per Thullberg, Cristina Robertson och Ann-Marie Begler. Ett samtal om Ifous Fou-program leddes av Henrik Hamilton, processledare, med deltagare från bland annat Borlänge, Tyresö, Kinda och Huddinge. Medlemmar från hela Sverige deltog, diskuterade och minglade.

 Om Ifousdagen 2014


Nya intervjuer på Ifous YouTubekanal

På Ifous YouTube-kanal släpps det regelbundet nya intressanta klipp. Just nu finns det flera intressanta filmer om FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande. Åsa Falk-Lundqvist, Umeå universitet, berättar om den entreprenöriella pedagogiken, och deltagarna Håkan Elderstig, Marie Kniest och Kristian Svalin berättar om sina tankar kring den.

 

 Youtube


Uppstart FoU-program: Digitalisering i skolan

Det nya FoU-programmet Digitalisering i skolan har startat med en inledande workshop för rektorer och förvaltningsledare. Lärarlag på de medverkande skolorna utses nu, och kommer inom kort att köra igång första steget i processen. Fokus ligger på att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg och programmet planeras pågå i tre år.

 Läs mer


Ifous viktig part inför nytt skolforskningsinstitut!

Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att ansvara för “genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Tanken är att kartläggningarna ska utgöra underlag för det nya “skolforskningsinstitutets” arbete och på så sätt underlätta starten av det. För att genomföra sitt uppdrag ska Vetenskapsrådet samråda med andra relevanta aktörer. Ifous omnämns av regeringen som en av de organisationer som ska involveras i arbetet. – Det är väldigt roligt att Ifous får det här förtroendet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

 Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut


Digitalisering i skolan: NYTT FoU-program!

Nu startar FoU-programmet Digitalisering i skolan. Det har fokus på att utveckla ämnesundervisningen, och därmed lärandet, med hjälp av digitala verktyg. Under hösten har arbetet förberetts, bland annat genom en workshop den 21 november. I början av februari 2014 hålls en workshop med rektorerna för de skolor som deltar och sedan introduceras lärarlagen i arbetet. Se filmen där Åsa Sundelin berättar om programmet!

 Åsa sundelin berättar om det nya programmet


Tre snabba frågor till Per Reinolf

Per Reinolf är nygammal vd på Ifous och sedan oktober är han tillbaka på positionen. Här svarar han på tre snabba frågor för Ifous medlemmar.

 

 Läs intervjun


Ifous debuterar på YouTube!

På Ifous nya YouTube-kanal kommer du att hitta information om medlemskapet intervjuer med bland annat medlemmar, processledare och forskare, samt klipp från olika intressanta Ifousaktiviteter. Premiären sker med en video där processledaren Henrik Hamilton berättar om Ifous Inkluderingsprogram.

 

 Ifous debuterar på YouTube


Stora digitala klyftor i skolan

Vilka elever som får en bra undervisning i medie- och informationskunnighet beror helt på slumpen, menar forskaren Barbro Oxstrand. Hon anser att mediekunnighet borde vara en självklar del av skolornas uppdrag.

 Stora digitala klyftor i skolan


Intervju med Åsa Sundelin. processledare på Ifous

Processledaren Åsa Sundelin berättar om det pågående arbetet i FoU-programmet ”Entreprenöriellt Lärande”.

 Läs intervjun


Ifous debuterar i Almedalen

Årets Almedalsvecka bjöd på över 2300 arrangemang öppna för allmänheten. Ett av dessa handlade om entreprenöriellt lärande och arrangerades av Upplands-Bros kommun med Ifous som medarrangör.

 Ifous debuterar i Almedalen


Ifousmedlemmar berättar: Agneta Gatel, Kinda kommun

Agneta Gatel, förvaltningschef i Kinda kommun, om hur samarbetet med Ifous har synliggjort sambandet mellan forskning och utbildning på alla nivåer i organisationen.

 Intevju med Agneta Gatel


Ordspråk utvecklas elevernas språk och känslor

Lågstadieläraren Ulrika Hansén skrev en utvecklingsartikel om ordspråk i skolan som publicerades på Skolportens hemsida. Nu har hennes arbete plockats upp av den finske hjärnforskaren Matti Bergström – och ska också bli ett läromedel.

 Ordspråk utvecklar elevernas språk och känslor


Intervju med Henrik Hamilton, processledare på Ifous

Henrik Hamilton är processledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkludering där 34 skolor från 12 Ifousmedlemmar deltar. Här berättar han om processen.

 Läs mer


Röster om FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, har samtalat med deltagare i FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer. Deltagarna kommer från Åstorps kommun, Göteborgs stad och Borläne kommun.

 

 Läs mer


Hallå där, Kajsa Mellner Daxberg!

Tre snabba frågor till Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef i Skövde kommun, som är med i Ifous nya FoU-program Små barns lärande.

 Läs mer


Referat från kick-off: FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

1-2 oktober 2012 hade FoU-programmet Inkludernade Lärmiljöer kick-off för alla deltagare i Landskrona. Ett referat finns tillgängligt här.

 Läs mer


FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande har haft kick-off

Under två dagar, 12-13 september 2012, hade FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande kick-off. Programmet är ett samarbete med Umeå universitet och ett referat från dagarna går att läsa här.

 Läs mer


Intervju med Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous

Sedan maj 2012 är Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous. Här berättar hon om tanken bakom Ifous FoU-program.

 Till intervjun


Se Ifous pressträff på YouTube!

Med anledning av att Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun har gått in som partners i Ifous, hölls en pressträff 8 februari. Se hela träffen på YouTube.

 Se hela pressträffen här!


Ifous inleder unikt partnersamarbete med fem skolhuvudmän

Stockholms stad, Kunskapsskolan, Helsingborgs stad, Academedia och Nacka kommun – alla är de nu partners i Ifous. Ambitionen är att driva skolutveckling tillsammans och att vara skolans röst i debatten.

 Läs mer om partnersamarbetet här!