Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

I februari 2018 startade Ifous första FoU-program inom vuxenutbildning. Programmet riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.
Läs mer här!

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

I januari 2018 startade Ifous andra FoU-program om undervisning i förskolan. Även detta program sätter fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar.
 Läs mer här!

 

Programmering i ämnesundervisningen
I september 2017 startade Ifous FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen, med fokus på att tillsammans med lärare utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. 
Läs mer här! 

 

Inkluderande lärmiljöer

I januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer. Syftet är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet få barn och elever på förskolor/skolor att få ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.
Läs mer här!


Lärares praktik och profession

Hösten 2018 drar Ifous igång ett FoU-program med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem.
Läs mer här!


Undervisning i förskolan

I mars 2016 startade FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med programmet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.
Läs mer här!

 

Nyanlända elevers lärande

Våren 2017 startade FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Syftet med programmet är att ge utvecklingsstöd baserad på forskning så att förutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt.
Läs mer här!

Leda för skolutveckling

I januari 2018 startade FoU-programmet Leda för skolutveckling. Syftet med programmet är att öka deltagande chefers kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

Läs mer här!