Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

Inkluderande lärmiljöer

I januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer, baserat på de erfarenheter som drogs av  FoU-programmet som genomfördes 2012-2015 (Läs mer om det programmet här)
Det övergripande syftet med detta FoU-program är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.

Läs mer här.

 

Fjärrundervisning – bättre förutsättningar för alla elever

Under 2016-2017 genomför Ifous tillsammans med Umeå universitet och RISE Interactive en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierat av Vinnova. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Läs mer här.

 

Undervisning i förskolan

Nu startar Ifous i samarbete med ett antal medlemmar FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? FoU-programmet startar i mars 2016.

Läs mer här.

 

Nyanlända elevers lärande

Örebro kommun, Mälardalens högkola och Ifous startar den 4 april 2017 en treårig forsknings- och utvecklingsinsats kring nyanlända elevers lärande. Fyra utvecklingsgrupper bestående av lärare och rektorer från tre skolenheter kommer att tillsammans med två forskare samarbeta under tre år. Insatsen kooridineras av Ifous projektledare Anette Jahnke, och insatsen styrs av en styrgrupp bestående av Örebros verksamhetschef, rektorer, samordnare, forskare och Ifous projektledare.

Syftet med insatsen är att ge Örebro kommun utvecklingsstöd baserad på forskning så attförutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt. Syftet är också att ge de medverkande forskarna vid Mälardalens högskola tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns i Örebro kommun och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Utvecklingsseminarium 1, 4 april 2017 i Örebro (Kick-off). Ta del av programmet här