Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

Inkluderande lärmiljöer

I januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer, baserat på de erfarenheter som drogs av  FoU-programmet som genomfördes 2012-2015 (Läs mer om det programmet här)
Det övergripande syftet med detta FoU-program är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.

Läs mer här.

 

Fjärrundervisning – bättre förutsättningar för alla elever

Under 2016-2017 genomför Ifous tillsammans med Umeå universitet och RISE Interactive en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierat av Vinnova. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Läs mer här.

 

Undervisning i förskolan

Nu startar Ifous i samarbete med ett antal medlemmar FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? FoU-programmet startar i mars 2016.

Läs mer här.

 

Digitalisering i skolan 

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar IKT-verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av digitala verktyg? Dessa och andra frågeställningar har diskuterats inom FoU-programmet Digitalisering i skolan, som avslutas och slutrapporteras våren 2017.

Läs mer här.

 

Små barns lärande

Förskolan är på väg att bli en egen skolform med en tydligare roll i barnens lärande. Forskning och erfarenheter visar också att barnens kreativitet och motivation avtar ju högre upp i åldrarna det kommer.

Syftet med detta FoU-program är att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Programmet startade 2013 och avslutas 2017.

Läs mer här.