Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

I februari 2018 startade Ifous första FoU-program inom vuxenutbildning. Programmet riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Läs mer här!

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

I januari 2018 startade Ifous andra FoU-program om undervisning i förskolan. Även detta program sätter fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar. Det är dock en vidareutveckling av FoU-programmet Undervisning i förskolan och kommer att omfatta områden som förväntas komma in i förskolans läroplan i och med revideringarna 2018.

 

Programmering i ämnesundervisningen 
I september 2017 startade Ifous FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen, med fokus på att tillsammans med lärare utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. Syftet är att vidareutveckla ämnesundervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i ämnet. Satsningen ska även fokusera på att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.
Läs mer här! 

 

Inkluderande lärmiljöer
I januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer, baserat på de erfarenheter som drogs av  FoU-programmet som genomfördes 2012-2015. 

Det övergripande syftet med detta FoU-program är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.

Läs mer här!

.

Undervisning i förskolan
I mars 2016 startade FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet?

Läs mer här!

 

Nyanlända elevers lärande
Våren 2017 startade Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous en treårig forsknings- och utvecklingsinsats kring nyanlända elevers lärande. Lärare och rektorer från tre skolenheter arbetar i forskningscirkelformat tillsammans med forskare från Mälardalens högskola. Insatsen koordineras av Ifous och leds av en styrgrupp bestående av Örebros verksamhetschef, rektorer, samordnare, forskare och Ifous projektledare.

Läs mer här!