Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

Programmering i ämnesundervisningen 
September 2017 startade Ifous FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen, med fokus på att tillsammans med lärare utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. Syftet är att vidareutveckla ämnesundervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i ämnet. Satsningen ska även fokusera på att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.
Läs mer här! 

 

Inkluderande lärmiljöer
Januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer, baserat på de erfarenheter som drogs av  FoU-programmet som genomfördes 2012-2015 (Läs mer om det programmet här)
Det övergripande syftet med detta FoU-program är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.

Läs mer här.

 

Fjärrundervisning – bättre förutsättningar för alla elever
Under 2016-2017 genomför Ifous tillsammans med Umeå universitet och RISE Interactive en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierat av Vinnova. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Läs mer här.

 

Undervisning i förskolan
I mars 2016 startade FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet?

Läs mer här.

 

Nyanlända elevers lärande
April 2017 startade Örebro kommun, Mälardalens högkola och Ifous en treårig forsknings- och utvecklingsinsats kring nyanlända elevers lärande. Fyra utvecklingsgrupper bestående av lärare och rektorer från tre skolenheter kommer att tillsammans med två forskare samarbeta under insatsen. Insatsen kooridineras av Ifous projektledare och leds av en styrgrupp bestående av Örebros verksamhetschef, rektorer, samordnare, forskare och Ifous projektledare.

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

Ifous FoU-program Undervisning i förskolan har pågått sedan 2016. Nu startar ett uppföljande program med start januari 2018. Programmet

riktar sig till förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill vara med och utveckla såväl kunskaper som förhållningssätt och arbetsmetoder i förskolan.