Här hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 

En individanpassad vuxenutbildning
Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar en ökad individanpassning, men även att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning.
Läs om FoU-programmet här! 

 

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur ser det ut i praktiken? Vilken forskning om fritidspedagogik och fritidshem finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten? Är du/ni nyfikna på att undersöka detta och samtidigt bidra till ny forskning inom området?
Läs mer här!

 

Studie- och yrkesvägledning i samverkan
Vill du vara med och stärka den forskningsbaserade kunskapen om hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen och fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.
Läs mer här!

 

Programmering i undervisningen
Första läsåret där programmering ingår i undervisningen i grund- och gymnasieskola går mot sitt slut. Runt om i Sverige har lärare genomfört undervisning såväl i som med programmering. Det är dags att ta nästa steg! Därför startar nu Ifous ett FoU-program som vänder sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill sätta fokus på programmering i undervisningen för att bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Läs mer här!

 

Datadriven skolförbättring
Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
Läs mer här!

 
 .
.
.