Första läsåret där programmering ingår i undervisningen i grund- och gymnasieskola går mot sitt slut. Runt om i Sverige har lärare genomfört undervisning såväl i som med programmering. Det är dags att ta nästa steg! Därför startar nu Ifous ett FoU-program som vänder sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill sätta fokus på programmering i undervisningen för att bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

 

FoU-programmets inriktning

Alla elever möter programmering i dagens skola. Men vilka kunskaper utvecklar eleverna – både i programmering i sig och i olika ämnen? Hur kan vi utveckla undervisningen så att deras kunskapsutveckling stärks?

FoU-programmet kommer inrikta sig på att stärka lärare och skolledares kollegiala arbete med att utveckla didaktiska arbetssätt, uppgifter och innehåll för undervisning i programmering. Programmet kommer att bygga vidare på det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningensom avslutas sommaren 2020.

Hur?
Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupper bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess. FoU-programmet beräknas starta HT 2020.

För vem?
Programmet vänder sig till lärare, skolledare och förvaltningsledare. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous. De medverkande huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

 

Här hittar du programbladet i pdf-format.


Läsa mer?

Handbok för medverkande i FoU-program

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

 Anette Jahnke
Projekt-/processledare
anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730 695 695

Karin Hermansson
FoUansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076-033 48 10