Fleråriga FoU-program utgör kärnan i Ifous verksamhet. Programmen utformas utifrån fyra vägledande principer som innebär att de ska

  • ha tydligt fokus på barns- och elevers behov,
  • stärka lärares och skolledares professionella utveckling,
  • främja samarbete mellan praktik och akademi
  • leda till att resultaten publiceras i relevanta kanaler.

Programmen riktar sig framförallt till lärare och skolledare och utformas och genomförs tillsammans med dem.

Här finns Ifous programhandbok för dig som vill veta mer om vad arbetet innebär för er.

 

Hur går det till? 

I FoU-programmen bedrivs utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå (förvaltning eller motsvarande). Utbyte av kunskap och erfarenhet såväl i kollegiet på hemmaplan som mellan skolor och skolhuvudmän är en central del av FoU-programmen. Vi använder därför arbetssätt som utgår från – och samtidigt stärker – det kollegiala lärandet. Dokumentation är en viktig del av utvecklingsarbetet, och den bidrar på sikt till den beprövade erfarenheten.

Såväl utvecklingsprocesser som forskning tar tid, och därför pågår FoU-programmen över 3-4 år. Långsiktigheten tillsammans med det kollegiala lärandet bidrar till hållbar förändring.

Parallellt med utvecklingsprocesserna pågår forskning som bidrar till en ökad vetenskaplig grund genom att studera den praktik och den utveckling som sker ute i skolorna och hos skolhuvudmännen. Forskningen sker nära praktiken så att både forskare och praktiker kan lära av varandra.

Ifous roll är att leda och stödja utvecklingsprocesserna, projektleda, koordinera och samordna de olika delarna. Vi använder digitala verktyg för att kommunicera inom programmen, men träffas också regelbundet i gemensamma utvecklingsseminarier där inspirerande föreläsningar varvas med gruppsamtal och arbete med olika frågeställningar.

För att få en bättre inblick i hur processen fungerar, läs intervjun med Henrik Hamilton, processledare för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer, och hans tankar om processarbetet.

 

Ifous har som samarbetspartner i forsknings- och utvecklingsprojekt följande roll och ansvar:

Projektledare – Vi processleder, kommunicerar, rekryterar deltagare, formar programdesign och formar samverkan från initiativ till mål.

Koordinator – Vi är en länk mellan skola och forskare vid upphandling för att hitta bäst och mest forskning för investeringen.

Implementationsstöd – Vi omsätter teorier till handling för att resultat ska komma till praktisk nytta.

 

Läs mer om våra pågående, avslutade och planerade FoU-satsningar.

 

För mer information om programmen kontakta Karin Hermansson, 0760-334810