Fleråriga FoU-program utgör kärnan i Ifous verksamhet. Programmen utformas utifrån fyra vägledande principer som innebär att de ska

  • ha tydligt fokus på barns- och elevers behov,
  • stärka lärares och skolledares professionella utveckling,
  • främja samarbete mellan praktik och akademi
  • leda till att resultaten publiceras i relevanta kanaler.

Programmen riktar sig framförallt till lärare och skolledare och utformas och genomförs tillsammans med dem.

Hur går det till?

Ifous programhandbok framsida
Handbok för dig som ska medverka – eller är nyfiken på – Ifous FoU-program.

I FoU-programmen bedrivs utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå (förvaltning eller motsvarande). Utbyte av kunskap och erfarenhet såväl i kollegiet på hemmaplan som mellan skolor och skolhuvudmän är en central del av FoU-programmen. Vi använder därför arbetssätt som utgår från – och samtidigt stärker – det kollegiala lärandet. Dokumentation är en viktig del av utvecklingsarbetet, och den bidrar på sikt till den beprövade erfarenheten.

Såväl utvecklingsprocesser som forskning tar tid, och därför pågår FoU-programmen över 3-4 år. Långsiktigheten tillsammans med det kollegiala lärandet bidrar till hållbar förändring.

Parallellt med utvecklingsprocesserna pågår forskning som bidrar till en ökad vetenskaplig grund genom att studera den praktik och den utveckling som sker ute i skolorna och hos skolhuvudmännen. Forskningen sker nära praktiken så att både forskare och praktiker kan lära av varandra.

Ifous roll är att leda och stödja utvecklingsprocesserna, projektleda, koordinera och samordna de olika delarna. Vi använder digitala verktyg för att kommunicera inom programmen, men träffas också regelbundet i gemensamma utvecklingsseminarier där inspirerande föreläsningar varvas med gruppsamtal och arbete med olika frågeställningar.

I skriften Att medverka i Ifous FoU-program finns information för dig som vill veta mer om vad arbetet innebär och vad ni behöver göra när ni går in i ett program.

 

 

 

Läs mer om våra pågående, avslutade och planerade FoU-satsningar.

För mer information om programmen kontakta Karin Hermansson, 0760-334810