Skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous kan initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsprogram.

Det gemensamma, övergripande målet för alla FoU-program är ett förbättrat lärande för barn och unga. I programmen samarbetar skolhuvudmän, förskolor och skolor, med forskare i syfte att:

– utveckla skolans praktik på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

– bidra till ökad sådan kunskap genom att studera och dokumentera utvecklingsprocessen

FoU-programmen fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Genom att tillsammans driva långsiktiga utvecklingsprocesser på alla nivåer – klassrums-, skolledar- och systemnivå – samt genom att använda och stärka det kollegiala lärandet åstadkommer vi hållbar förändring.

 

 

Tillsammans med våra medlemmar driver Ifous för närvarande följande FoU-program:

 

Undervisning i förskolan – nytt FoU-program!

Nu startar Ifous i samarbete med ett antal medlemmar FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? Läs mer om programmet i inbjudan att medverka (pdf).

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Helena Bergmark!

 

Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – ny FoU-satsning!

Under hösten 2015 genomförs en förstudie tillsammans med ett antal kommuner. Syftet är dels att ge en överblick över kunskapsläget vad gäller förutsättningar för nyanlända elevers lärande, och dels ge en bild av läget och behoven i de medverkande kommunerna.

Förstudien ska ge underlag till diskussion om fortsatta aktiviteter – exempelvis ett nytt FoU-program eller någon annan slags insats.

Ett seminarium där förstudiens resultat och slutsatser presenteras och diskuteras planeras äga rum den 30 november 2015. Mer information kommer under hösten.

Bakgrund och syfte med förstudien beskrivs i ett informationsblad (pdf).

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Helena Bergmark!

 

Digitalisering i skolan 

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar IKT-verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av verktygen? Dessa och andra frågeställningar diskuteras i förarbetet inför ett FoU-program om digitalisering i skolan.

Läs mer här.

 

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod.

Syftet med FoU-programmet är att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Forskningen avser studera samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat. Programmet startade 2012. Avslutningskonferens arrangeras i september 2015.

Läs mer här.

 

Inkluderande lärmiljöer

Inkludering är ett aktuellt ämne och många skolhuvudmän och skolor arbetar aktivt för en inkluderande skola som möter behoven hos alla elever.

Syftet med detta FoU-program är både att ta fram ny kunskap och att sprida befintlig kunskap till skolförvaltningar, skolledare, lärare och specialpedagoger. Ambitionen är att utveckla arbets- och förhållningssätt hos både beslutsfattare och pedagoger. Programmet startade 2012. Avslutningskonferens arrangeras i september 2015.

Läs mer här.

 

Små barns lärande

Förskolan är på väg att bli en egen skolform med en tydligare roll i barnens lärande. Forskning och erfarenheter visar också att barnens kreativitet och motivation avtar ju högre upp i åldrarna det kommer.

Syftet med detta FoU-program är att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Programmet startade 2013.

Läs mer här.

 

Hur går det till? 

I FoU-programmen bedrivs utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå (förvaltning eller motsvarande). Utbyte av kunskap och erfarenhet såväl i kollegiet på hemmaplan som mellan skolor och skolhuvudmän är en central del av FoU-programmen. Vi använder därför arbetssätt som utgår från – och samtidigt stärker – det kollegiala lärandet. Dokumentation är en viktig del av utvecklingsarbetet, och den bidrar på sikt till den beprövade erfarenheten.

Såväl utvecklingsprocesser som forskning tar tid, och därför pågår FoU-programmen över 3-4 år. Långsiktigheten tillsammans med det kollegiala lärandet bidrar till hållbar förändring.

Parallellt med utvecklingsprocesserna pågår forskning som bidrar till en ökad vetenskaplig grund genom att studera den praktik och den utveckling som sker ute i skolorna och hos skolhuvudmännen. Forskningen sker nära praktiken så att både forskare och praktiker kan lära av varandra.

Ifous roll är att leda och stödja utvecklingsprocesserna, projektleda, koordinera och samordna de olika delarna. Vi använder digitala verktyg för att kommunicera inom programmen, men träffas också regelbundet i gemensamma utvecklingsseminarier där inspirerande föreläsningar varvas med gruppsamtal och arbete med olika frågeställningar.

För att få en bättre inblick i hur processen fungerar, läs intervjun med Henrik Hamilton, processledare för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer, och hans tankar om processarbetet.

 

Ifous har som samarbetspartner i forsknings- och utvecklingsprojekt följande roll och ansvar:

Projektledare – Vi processleder, kommunicerar, rekryterar deltagare, formar programdesign och formar samverkan från initiativ till mål.

Koordinator – Vi är en länk mellan skola och forskare vid upphandling för att hitta bäst och mest forskning för investeringen.

Implementationsstöd – Vi omsätter teorier till handling för att resultat ska komma till praktisk nytta.

 

För mer information om programmen kontakta Karin Hermansson, 0760-334810