Skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous kan initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsprogram.

Det gemensamma, övergripande målet för alla FoU-program är ett förbättrat lärande för barn och unga. I programmen samarbetar skolhuvudmän, förskolor och skolor, med forskare i syfte att:

– utveckla skolans praktik på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

– bidra till ökad sådan kunskap genom att studera och dokumentera utvecklingsprocessen

FoU-programmen fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Genom att tillsammans driva långsiktiga utvecklingsprocesser på alla nivåer – klassrums-, skolledar- och systemnivå – samt genom att använda och stärka det kollegiala lärandet åstadkommer vi hållbar förändring.

Här finns Ifous programhandbok för dig som vill veta mer om vad arbetet innebär för er.

 

Tillsammans med våra medlemmar driver Ifous för närvarande följande FoU-program:

 

Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – ny FoU-satsning!

Antalet nyanlända elever ökar i snabb takt och kommunerna är i stort behov av rutiner, organisation och kompetens för att bemöta dessa barn och elever på rätt sätt. De lagändringar som har trätt i kraft vid årsskiftet innebär skärpta krav kring nyanlända elevers skolsituation. Hur kan huvudmän samarbeta för att ta tillvara den kompetens som finns, implementera de nya material som ställs till förfogande och de forskningsresultat som har presenteras under de senaste åren?

Ifous har under hösten 2015 genomfört en inledande förstudie av organisation och genomförande i samarbete med ett antal kommuner samt ett seminarium där förstudien presenterades och där gemensamma utvecklingsbehov diskuterades.

Nu går arbetet vidare med att formulera gemensamma FoU-insatser.

Läs mer här!

 

Fjärrundervisning – bättre förutsättningar för alla elever – ny FoU-satsning!

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Fjärrundervisning innebär förnyade möjligheter att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom att erbjuda alla elever den undervisning och det stöd de behöver.

Under 2016-2017 genomför Ifous tillsammans med Umeå universitet och Interactive Institute en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierat av Vinnova. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Ifous medlemmar har möjlighet att medverka i projektet och utveckla den egna verksamheten samtidigt som man bidrar till en gemensam kunskapsutvidgning.

Läs mer här.

 

Undervisning i förskolan

Nu startar Ifous i samarbete med ett antal medlemmar FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? FoU-programmet startar i januari 2016.

Läs mer om programmet här.

 

Digitalisering i skolan 

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar IKT-verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av verktygen? Dessa och andra frågeställningar diskuteras inom FoU-programmet Digitalisering i skolan.

Läs mer här.

 

Små barns lärande

Förskolan är på väg att bli en egen skolform med en tydligare roll i barnens lärande. Forskning och erfarenheter visar också att barnens kreativitet och motivation avtar ju högre upp i åldrarna det kommer.

Syftet med detta FoU-program är att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Programmet startade 2013.

Läs mer här.

 

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod.

Syftet med FoU-programmet är att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Forskningen avser studera samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat. Programmet startade 2012. Avslutande spridningskonferens arrangerades i september 2015.

Läs mer här.

 

Inkluderande lärmiljöer

Inkludering är ett aktuellt ämne och många skolhuvudmän och skolor arbetar aktivt för en inkluderande skola som möter behoven hos alla elever.

Syftet med detta FoU-program är både att ta fram ny kunskap och att sprida befintlig kunskap till skolförvaltningar, skolledare, lärare och specialpedagoger. Ambitionen är att utveckla arbets- och förhållningssätt hos både beslutsfattare och pedagoger. Programmet startade 2012. Avslutande spridningskonferens arrangerades i september 2015.

Läs mer här.

 

 

Hur går det till? 

I FoU-programmen bedrivs utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå (förvaltning eller motsvarande). Utbyte av kunskap och erfarenhet såväl i kollegiet på hemmaplan som mellan skolor och skolhuvudmän är en central del av FoU-programmen. Vi använder därför arbetssätt som utgår från – och samtidigt stärker – det kollegiala lärandet. Dokumentation är en viktig del av utvecklingsarbetet, och den bidrar på sikt till den beprövade erfarenheten.

Såväl utvecklingsprocesser som forskning tar tid, och därför pågår FoU-programmen över 3-4 år. Långsiktigheten tillsammans med det kollegiala lärandet bidrar till hållbar förändring.

Parallellt med utvecklingsprocesserna pågår forskning som bidrar till en ökad vetenskaplig grund genom att studera den praktik och den utveckling som sker ute i skolorna och hos skolhuvudmännen. Forskningen sker nära praktiken så att både forskare och praktiker kan lära av varandra.

Ifous roll är att leda och stödja utvecklingsprocesserna, projektleda, koordinera och samordna de olika delarna. Vi använder digitala verktyg för att kommunicera inom programmen, men träffas också regelbundet i gemensamma utvecklingsseminarier där inspirerande föreläsningar varvas med gruppsamtal och arbete med olika frågeställningar.

För att få en bättre inblick i hur processen fungerar, läs intervjun med Henrik Hamilton, processledare för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer, och hans tankar om processarbetet.

 

Ifous har som samarbetspartner i forsknings- och utvecklingsprojekt följande roll och ansvar:

Projektledare – Vi processleder, kommunicerar, rekryterar deltagare, formar programdesign och formar samverkan från initiativ till mål.

Koordinator – Vi är en länk mellan skola och forskare vid upphandling för att hitta bäst och mest forskning för investeringen.

Implementationsstöd – Vi omsätter teorier till handling för att resultat ska komma till praktisk nytta.

 

För mer information om programmen kontakta Karin Hermansson, 0760-334810