FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågor har bearbetats i detta FoU-program.

Slutrapport publiceras i april 2017.

 

Vad är adekvat digital kompetens? Dokumentation från avslutande seminarium

Måndag den 16 januari 2017 arrangerades ett avslutande seminarium i Stockholm. Eftermiddagen på seminariet, Vad är adekvat digital kompetens?, filmades och finns tillgängligt via den här länken.

Program med anvisning om tid in i filmen:
00:00:00 Inledning, Per-Arne Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL, och
              Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.
00:10:00 Skola i interaktionssamhälletCarl Heath, forskare vid RISE Interactive.
00:47:30 Några nedslag i Ifous FoU-program Digitalisering i skolanJan Hylén och Karin HermanssonIfous.
01:31:00 Bedömning av multimodala gestaltningsformer – en forskningsstudie, Anna Åkerfeldt, universitetslektor vid
               Stockholms universitet.
01:57:00 Nationell IT-strategi för elevers digitala kompetensErik Nilsson, statssekreterare,
              Utbildningsdepartementet.
02:45:00 Paneldiskussion: Digital kompetens – vad är det och hur blir lärare digitalt kompetenta
              Khashayar Farmanbar (s), kommunalråd i oppositionen, Nacka kommun
              Carl Heath, forskare, RISE Interactive
              Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
              Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Helsingborgs stad
              Carina Wutzler (m), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun
03:29:30 Avslutning och framåtblickAnna Carlsson, SKL och Karin Hermansson, Ifous

Här kan du ladda ned en handout för seminariet, med programmet för seminariedagen och en sammanfattning av FoU-programmet.

Twitterflödet från seminariet finns samlat här.

..

Aktiviteter i FoU-programmet

Lärloopar

Arbetet i FoU-programmet har genomförts som så kallade lärloopar, dvs. uppdrag som formulerats av programledningen i dialog med Klokrådet. Uppdragen riktas till lärare, rektorer och förvaltningsledningar.

Rektorer och deltagare på förvaltningsnivå har i lärlooparna getts i uppdrag att skapa och följa upp förutsättningar för verksamheten att utvecklas med stöd av digitala resurser. 

Alla deltagare dokumenterar sitt arbete led lärlooparna, och reflekterar kring de observationer de gör, i individuella bloggar. 

Deltagarna har genomfört följande lärloopar:

Seminarier

Den 3 februari 2014, hölls en första introduktionsworkshop med rektorer från de deltagande kommunerna för att påbörja processen.

Två seminarier har hållits för FoU-programmets deltagare; den 19-20 mars 2015 på NOD i Kista, och den 14-15 april 2016 på Dieselverkstaden i Nacka.

Det avslutande seminariet hölls den 16 januari 2017 i Stockholm.

 

Klokrådet

För att säkra att lärloopars innehåll och utformning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet tar vi hjälp av ett råd av forskare och erfarna praktiker inom området digitalisering. I rådet ingår:

Anna Åkerfeldt. DSV, Stockholms universitet

Ante Runnqvist. Co-design

Gunilla Svingby. Malmö högskola

Isa Jahnke. Umeå universitet

Karl Alfredsson. Lin Education

Maria Nordmark. UR

Patrik Hernwall. DSV, Stockholms universitet

Simon Lindgren. Umeå universitet

Staffan Selander. DSV, Stockholms universitet

 

Medverkande kommuner

Följande kommuner medverkar i FoU-programmet:

 • Angered (Göteborg)
 • Bjuv
 • Helsingborg
 • Huddinge
 • Olofström
 • Skellefteå
 • Vellinge
 • Östersund

 

Styrgrupp

Tiina Salmela, Angered; Jazmin Ahlin, Bjuv; Johan Olsson Swanstein, Helsingborg; Conny Steinmo, Huddinge; Annica Clarin, Olofström; Tobias Lundmark, Skellefteå; Roger Funhagen, Vellinge; Mattias Vestfält (ordförande), Östersund. (vid programmets slut 2016)

Projektledare är Karin Hermansson, Ifous.

..

Följeforskning/lärande utvärdering

Under hela FoU-programmets gång anlitar vi Emerga Research & Consulting som utvärderare/följeforskare. De bidrar till processen genom att följa och redovisa deltagares aktiviteter via enkäter, workshops och intervjuer.

 

Mer information

Om du är intresserad av lärlooparnas innehåll kan du ta del av dessa genom att gå in på vår öppna grupp på Google+. Öppen grupp – Digitalisering i skolan. Vill du veta mer och följa processen, gå in och gilla vår sida på Facebook. Där berättar vi om hur programmet är upplagt och vad som sker i processen.

Här hittar du ett informationsblad (pdf) om FoU-programmet.

 

Förstudie 2012-2013

Arbetet med FoU-programmet inleddes under 2012 med en förstudie för att kartlägga nuläge och behov. Förstudien genomfördes av Jan Hylén och presenterades vid ett seminarium för de medverkande kommunerna i mars 2013. En viktig del av förstudien utgjordes av en kunskapsöversikt.

Ta del av kunskapsöversikten här.

I förstudien medverkade följande 11 kommuner:

 • Eslöv
 • Göteborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Lidköping
 • Solna
 • Svalöv
 • Vellinge
 • Östersund