Rapporter och erfarenheter

Klicka för att komma till rapporten!
Upptäck små barns lärande – FoU-programmets slutrapport

Rapporten summerar fyra år av forsknings- och utvecklingssamverkan i FoU-programmet Små barns lärande.

Utvecklingsarbetet beskrivs dels av medverkande kommuner och förskolor själva, och dels redogörs för Linnéuniversitetets utvärdering av resultat och effekter i verksamheterna.

Forskningsinsatsen beskrivs och redovisas så långt som den kommit hittills; Jan Håkansson redovisar den studie om förskolechefens roll och de fem licentiander som genomgår forskarutbildning i programmet beskriver sitt arbete och sina studier. Deras licentiatavhandlingar förväntas publiceras runt årskiftet 2017/18.

Licentiandernas avhandlingar

Licentiandernas avhandlingar beräknas vara färdiga årsskiftet 2017/2018.

Artiklar

Programmets vetenskaplige ledare Jan Håkansson publicerade 2016 Organising and leading systematic quality work in the preschool: Preschool manager’s perspectives i tidskriften  School Leadership and Management (Vol. 36, nr 3). Artikelns abstract kan du läsa här.

 

Bakgrund

FoU-programmet Små barns lärande pågår 2013 – 2017, då forskning och utvecklingsarbete sker parallellt och i samarbete. Tolv medlemmar medverkar, med två förskolor vardera, dvs sammanlagt 24 förskolor på olika orter i Sverige. Forskningsdelen av programmet leds av Linnéuniversitetet.

Programmet syftar till att:

 • utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande
 • förskollärare utvecklar kompetenser för att observera och dokumentera små barns lärande, samt…
 • … att skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av och stödfunktioner för kvalitetsarbetet.

Forskningsdelen av programmet inriktas på följande frågeställningar:

 • Hur kan modeller för systematiskt kvalitetsarbete se ut, som ger utrymme för och möjlighet till att omfatta dokumentation av barns lärande och delaktighet?
 • Hur kan barns kunnande observeras?
 • Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns lärande i relation till läroplanen konstrueras?
 • Hur kan dessa tillsammans med övrig dokumentation genom analys och tolkning ge information om verksamhetens kvalitet?

Forskningen leds av Linnéuniversitetet.

 

Utvecklingsseminarier

Två gemensamma utvecklingsseminarier per år har hållits. Kick-off ägde rum i Skövde den 7-8 mars 2013. Därefter har nationella seminarier hållits i Jönköping den 17-18 oktober 2013, i Norrköping den 27-28 mars 2014 och i Stockholm den 25-26 september 2014, Malmö den 26-27 mars 2015, Eskilstuna den 8-9 oktober 2015 och
Linköping 21-22 april 2016.

Under hösten 2016 hölls tre utvecklingsseminarier för deltagarna i programmet:
14 oktober i Svalöv (Deltagare från Eslöv, Skurup, Svalöv och Svedala)
26 oktober i Jönköping (Deltagare från Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping och Skövde)
27 oktober i Stockholm (Deltagare från Enskede-Årsta-Vantör, Huddinge och Hässelby-Vällingby)

Den 23-24 mars 2017 hölls ett avslutande seminarium i Linköping. Första dagen var enbart för programdeltagarna, medan den andra dagen (24 mars) riktade sig även till övriga intresserade av FoU-arbete i förskolan.

 

Tolv kommuner/stadsdelar medverkade i programmet

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
 • Eskilstuna kommun
 • Eslövs kommun
 • Huddinge kommun
 • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
 • Jönköpings kommun
 • Linköpings kommun
 • Norrköpings kommun
 • Skurups kommun
 • Skövde kommun
 • Svalövs kommun
 • Svedala kommun

 

 

 

Styrgrupp

Styrgruppen har utgjorts av en representant från varje medverkande skolhuvudman och en representant från Linnéuniversitetet.

Karin Åberg, Enskede-Årsta-Vantör, Stockholm, Ann-Marie Mattsson, Eslöv, Anna Carstedt Olofsson, Eskilstuna, Annelie Glifberg, Huddinge, Birgitta Thulén, Hässelby-Vällingby, Stockholm, Adam Olofsson, Norrköping, Peter Lindström, Jönköping, Lars Rejdnell, Linköping, Maria Jansson, Skövde, Agneta Fränngård, Skurup, Kerstin Lingebrant, Svalöv, Annika Kraft, Svedala, Inger Fält och Jan Håkansson, Linnéuniversitetet.

 

Digitala plattformar och dokumentation

Deltagarna i programmet har en gemensam digital plattform för dokumentation och diskussion. Den loggar man in till via denna länk.

Vi har också en öppen facebooksida.

 

För mer information, kontakta Henrik Hamilton, processledare Ifous, eller Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous.

 

Videoklipp om detta och andra FoU-program

På Ifous YouTube-kanal finns en rad intervjuer med deltagare i de olika FoU-programmen, bland annat en intervju med Inger Fält, Linnéuniversitetet, där hon berättar om Små barns lärande.