Riktade utvecklingsinsatser är namnet på en ny typ av FoU-insatser för Ifous medlemmar. Utvecklingsinsatserna är avsedda för en eller några få huvudmän till skillnad från FoU-programmen som riktar sig till många huvudmän.

Som för all Ifous FoU-verksamhet är syftet med de riktade utvecklingsinsatserna att med utgångspunkt i aktuell forskning ge stöd till konkret utvecklingsarbete inom områden som har stor betydelse för elevers lärande. En viktig förutsättning är att lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Syftet är dessutom att ge utvecklingsstöd som svarar mot de specifika behoven hos en enskild huvudman och stärker kapaciteten att driva skolutveckling på vetenskaplig grund.

Riktade utvecklingsinsatser kan ges, så som:

Uppdrags-FoU – Genomförs på uppdrag av en enskild huvudmän och utformas utifrån de specifika behoven i huvudmannens förskolor och skolor.

Processtöd – En mindre omfattande utvecklingsinsats antingen utifrån resultaten från avslutade FoU-program eller inom specifikt område där huvudmannen önskar stöd.

Skrivstöd – Stöd till lärare och skolledare som vill dokumentera och publicera sina yrkeserfarenheter i en vetenskapligt bedömd utvecklingsartikel. Läs mer här.

 

Pågående Uppdrags-FoU: Nyanlända elevers lärande

Örebro kommun, Mälardalens högkola och Ifous startar den 4 april 2017 en treårig forsknings- och utvecklingsinsats kring nyanlända elevers lärande. Fyra utvecklingsgrupper bestående av lärare och rektorer från tre skolenheter kommer att tillsammans med två forskare samarbeta under tre år. Insatsen kooridineras av Ifous projektledare Anette Jahnke, och insatsen styrs av en styrgrupp bestående av Örebros verksamhetschef, rektorer, samordnare, forskare och Ifous projektledare.

Syftet med insatsen är att ge Örebro kommun utvecklingsstöd baserad på forskning så attförutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt. Syftet är också att ge de medverkande forskarna vid Mälardalens högskola tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns i Örebro kommun och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Utvecklingsseminarium 1, 4 april 2017 i Örebro (Kick-off). Ta del av programmet här.