Vill ni vara med och sätta fokus på undervisning och lärande inom SFI? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom SFI, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Aktuellt

Onsdagen 20 september arrangerar Ifous ett frukostseminarium/webbinarium kl 08:30-10. Fokus kommer att ligga på syfte och upplägg för programmet. Anmälan sker till Katarina Arkehag, process-och projektledare som kommer att hålla i programmet.

Varför ett FoU-program om SFI?

Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om SFI. De begränsade forskningsresultat som finns inom SFI visar på vikten av att de studerande ses som kompetenta vuxna med behov av inflytande över undervisningen. Deras erfarenheter och kunskaper behöver ses som en resurs i en undervisning som utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Däremot saknas didaktisk forskning om hur detta helhetsperspektiv kan skapas i en undervisningspraktik. Samtidigt finns det hos lärare mycket praktisk kunskap om, och erfarenhet av, att undervisa vuxna invandrare sedan lång tid tillbaka. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av fler. Genom FoU-programmet får huvudmannen stöd i att bedriva en effektiv utbildning som vilar på vetenskaplig grund och en erfarenhet som är beprövad.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla undervisningen inom SFI genom att arbeta språkutvecklande med ett innehåll som är relevant för den studerandes vardags- och arbetsliv och ökar deras delaktighet i undervisningen. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

 

Målgrupp

FoU-programmets målgrupp är lärare och skolledare inom framför allt studieväg 2 inom SFI. De medverkande huvudmännen/anordnarna finansierar tillsammans FoU-programmet. Medlemskap i Ifous är en förutsättning för att delta i ett FoU-program.

 

Hur ska programmet utformas?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän/anordnare. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess under ledning av välmeriterade forskare. Programstart planeras till januari 2018.

 

Bakgrund

SFI är en rättighetsutbildning som lägger grunden för den vuxne studerandes möjligheter till fortsatta studier och yrkesliv. Undervisning och lärande inom SFI ska utgå ifrån den vuxne elevens behov och förutsättningar, bygga på befintliga kunskaper och erbjudas i så flexibla former och individanpassade arbetssätt som möjligt. Dagens och morgondagens SFI behöver på ett ännu bättre sätt möta individens och samhällets behov, för att ge alla elever förutsättningar till egenförsörjning på en kunskapstät och föränderlig arbetsmarknad.

Från och med 1 juli 2016 är SFI en del av kommunal vuxenutbildning, vilket skapar förutsättningar för att integrera utbildningsområdena bättre med varandra samt erbjuda möjligheter för parallella studier. Från att gå seriellt genom SFI och sedan grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, ska elever kunna erbjudas en effektivare och individanpassad väg genom studierna så att lärsträckan mot utbildnings- och yrkesmål blir kortare.

Sammantaget medför detta nya utmaningar för de skolhuvudmän som ansvarar för anordnandet av SFI och det är viktigt att vidareutveckla en organisation och undervisning som ger vuxna invandrare en utbildning i svenska av hög kvalitet baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Förstudie

Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om SFI. Förstudien har genomförts av Jenny Rosén, Stockholms universitet, och Berit Lundgren, Högskolan Dalarna, och går att ladda ner här.

 

Programblad om satsningen hittar du här.

 

Veta mer?

För mer information och anmälan, kontakta:

Katarina Arkehag, projekt-/processledare
katarina.arkehag@ifous.se
Tfn. 076-3134614