FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi startade 2018 och riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

 

Vad ska programmet leda till?
Programmet, som pågår 2018-2020, syftar till att utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi) genom att arbeta språkutvecklande med fokus på flerspråkighet som en resurs samt elevers vardags- och yrkesspråk. Programmet ska även bidra till att undervisningen utgår från ett innehåll som är relevant för elevernas vardags- och arbetsliv samt öka deras delaktighet. Arbetet i programmet ska även bidra till att utbildningen kan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att utgå från befintlig forskning och bidra till utveckling av ny kunskap.

 

Programmet syftar till att deltagande lärare:

 • utvecklar förståelse av vuxenpedagogik
 • ökar kunskap om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi innebär
 • ökar kunskap om elevers förutsättningar och behov för att uppnå målen för sfi
 • utvecklar en större didaktisk repertoar baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet
  och kan använda och anpassa dessa i undervisningen utifrån elevernas
  förutsättningar
 • utvecklar en förmåga att kunna samtala om, tolka och reflektera över sin egen
  professionella utveckling
 • utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att samtala om, tolka och
  använda forskningsresultat i sina respektive pedagogiska praktiker
 • utvecklar tillsammans arbetssätt som kan generera ny kunskap och ökad kvalitet på
  undervisningen, vilket kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt.
  .

Att deltagande rektorer och utbildningsanordnare:

 • tillsammans med lärare kan bedriva effektivt och långsiktigt förändringsarbete
 • utvecklar organisation och förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt inom
  sfi så att det blir hållbart och långsiktigt
 • dokumenterar kunskap och erfarenheter samt sprider resultat internt inom respektive
  organisation och externt till huvudmän, anordnare, lärosäten och andra
  organisationer.

 

Vilka är med?
I programmet deltar huvudmän och anordnare, dessa är:

 • Haninge kommun
 • Hermods
 • Hässleholms kommun
 • Lernia
 • Stockholms stad

Forskningen i programmet bedrivs av Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna.

 

Vad händer i programmet?
Programmets första möte för styrgrupp och processledare hölls 14 februari, tillsammans med forskarna och Ifous. 
Det första gemensamma utvecklingsseminariet ägde rum den 13-14 mars 2018. Under höstterminen 2018 planeras två utvecklingsseminarier. Slutseminarium planeras till december 2020.

 

Hur leds programmet?
Styrgruppen har utgjorts av en representant från varje medverkande huvudman/anordnare och en forskarrepresentant.

 

Förstudie

FoU-programmets upplägg bygger på en förstudie som genomfördes 2017. Rapporten 15 års forskning om sfi – en överblick går att ladda ner här.

.

Forskarintervju om förstudien och programmet

Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet. I intervjun nedan berättar de mer om programmet.

.

.

Mer att läsa

.

Veta mer?

För mer information och anmälan, kontakta:

Sofie Grahn-Hillve, projektledare
sofie.grahn-hillve@ifous.se
076-3134614