Vill ni vara med och utveckla undervisning och lärande inom sfi? Nu startar planeringen för FoU-programmet som sätter fokus på frågan. Programmet riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. De huvudmän/anordnare som hittills tecknat avsiktsförklaring är Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun och Hässleholms kommun. Start är planerat till februari 2018 och det är inte för sent för att anmäla intresse för deltagande.

 

Allt du behöver veta finns samlat här

.

Tidplan

2018
14-15 februari Preliminärt datum för det första gemensamma utvecklingsseminariet

 

Forskarintervju

Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet. I intervjun nedan berättar de mer om programmet.

.

.

Varför ett FoU-program om sfi?

Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om sfi. De begränsade forskningsresultat som finns inom sfi visar på vikten av att de studerande ses som kompetenta vuxna med behov av inflytande över undervisningen. Deras erfarenheter och kunskaper behöver ses som en resurs i en undervisning som utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Däremot saknas didaktisk forskning om hur detta helhetsperspektiv kan skapas i en undervisningspraktik. Samtidigt finns det hos lärare mycket praktisk kunskap om, och erfarenhet av, att undervisa vuxna invandrare sedan lång tid tillbaka. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av fler. Genom FoU-programmet får huvudmannen stöd i att bedriva en effektiv utbildning som vilar på vetenskaplig grund och en erfarenhet som är beprövad.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla undervisningen inom SFI genom att arbeta språkutvecklande med ett innehåll som är relevant för den studerandes vardags- och arbetsliv och ökar deras delaktighet i undervisningen. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

 

Målgrupp

Lärare som är behöriga att undervisa i sfi och skolledare inom studieväg 2 oavsett kurs. De medverkande huvudmännen/anordnarna finansierar tillsammans FoU-programmet. Medlemskap i Ifous är en förutsättning för att delta i ett FoU-program.

 

Hur ska programmet utformas?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän/anordnare. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess under ledning av välmeriterade forskare. Programstart planeras till januari 2018.

 

Bakgrund

Sfi är en rättighetsutbildning som lägger grunden för den vuxne studerandes möjligheter till fortsatta studier och yrkesliv. Undervisning och lärande inom sfi ska utgå ifrån den vuxne elevens behov och förutsättningar, bygga på befintliga kunskaper och erbjudas i så flexibla former och individanpassade arbetssätt som möjligt. Dagens och morgondagens SFI behöver på ett ännu bättre sätt möta individens och samhällets behov, för att ge alla elever förutsättningar till egenförsörjning på en kunskapstät och föränderlig arbetsmarknad.

Från och med 1 juli 2016 är sfi en del av kommunal vuxenutbildning, vilket skapar förutsättningar för att integrera utbildningsområdena bättre med varandra samt erbjuda möjligheter för parallella studier. Från att gå seriellt genom sfi och sedan grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, ska elever kunna erbjudas en effektivare och individanpassad väg genom studierna så att lärsträckan mot utbildnings- och yrkesmål blir kortare.

Sammantaget medför detta nya utmaningar för de skolhuvudmän som ansvarar för anordnandet av sfi och det är viktigt att vidareutveckla en organisation och undervisning som ger vuxna invandrare en utbildning i svenska av hög kvalitet baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

 

Veta mer?

För mer information och anmälan, kontakta:

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
076-033 48 10