Här nedan hittar du information om Ifous avslutade FoU-satsningar:

 

Leda för skolutveckling

Syftet med programmet var att öka deltagande chefers kompetens och förmåga att leda samt fördjupa och utveckla ny kunskap och handlingsberedskap i att organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

Läs mer här!

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

Här sattes fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin kunskap, förhållningssätt och undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar.

 Läs mer här!

 

.Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Inriktades på utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi) genom ett språkutvecklande arbetssätt med fokus på de studerandes vardags- och yrkesspråk. Det riktade sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vidareutvecklade sitt arbetssätt, beprövade sin erfarenhet och bidrog till ny vetenskaplig kunskap.
Läs mer här!

Programmering i ämnesundervisningen
Programmet fokuserade på att utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen, bl.a. genom att  utveckla didaktiska arbetssätt och utarbeta uppgifter och innehåll för undervisning i programmering.  Avslutades hösten 2020.
Läs mer här! 

 

Nyanlända elevers lärande

Våren 2017 startade FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Syftet med programmet är att ge utvecklingsstöd baserad på forskning så att förutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt.
Läs mer här!

 

Inkluderande lärmiljöer

I januari 2017 startade Ifous sitt andra FoU-program om Inkluderande lärmiljöer och det pågick 2019 ut.  Syftet med programmet var att utifrån forskning och beprövad erfarenhet få barn och elever på förskolor/skolor att få ökad insikt i demokratins villkor och processer och uppleva sig som delaktiga och medskapande i förskolan och skolan.
Läs mer här!

 

Undervisning i förskolan
 2016-2019 genomförde Ifous tillsammans med Malmö universitet FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med programmet var att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.
Läs mer här!

 

Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever
Under 2016-2017 genomförde Ifous tillsammans med Umeå universitet och RISE Interactive en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierat av Vinnova. Projektet syftade till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd. Slutrapporten presenterades den 1 februari 2018.

Läs mer här!

 

Små barns lärande

Förskolan är på väg att bli en egen skolform med en tydligare roll i barnens lärande. Forskning och erfarenheter visar också att barnens kreativitet och motivation avtar ju högre upp i åldrarna det kommer.

Syftet med detta FoU-program var att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Programmet startade 2013 och avslutas 2017. Avslutande spridningskonferens hölls våren 2017 då också slutrapport publicerades.

Läs mer här!

 

Digitalisering i skolan

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar IKT-verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av digitala verktyg? Dessa och andra frågeställningar har diskuterats inom FoU-programmet Digitalisering i skolan, som avslutades och slutrapporterades våren 2017.

Läs mer här!

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod.

Syftet med FoU-programmet var att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Forskningen avsåg studera samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat. Programmet startade 2012. Avslutande spridningskonferens arrangerades i september 2015 och slutrapport publicerades våren 2016. Två doktorsavhandlingar har publicerats, baserade på forskningsstudier gjorda inom ramen för programmet.

Läs mer här!

 

Inkluderande lärmiljöer

Inkludering är ett aktuellt ämne och många skolhuvudmän och skolor arbetar aktivt för en inkluderande skola som möter behoven hos alla elever.

Syftet med detta FoU-program var att både bidra till ny kunskap och att sprida befintlig kunskap till skolförvaltningar, skolledare, lärare och specialpedagoger. Ambitionen var att utveckla arbets- och förhållningssätt hos både beslutsfattare och pedagoger. Programmet startade 2012. Avslutande spridningskonferens arrangerades i september 2015 då också slutrapporter publicerades.

Läs mer här!