Vill ni vara med och utveckla och bepröva modeller för datadriven och systematisk samverkan mellan skola och arbetsliv som ett verktyg för att öka elevers valkompetens och motivation för lärande? Nu planerar Ifous ett utvecklingsprojekt som bygger på olika samverkansmodeller inom ramen för skolors studie- och yrkesvägledning. Arbetet genomförs med hjälp av en digital vetenskaplig metod och utvärderas av forskare vid Chalmers.

 

Utgångspunkter för projektet

Läroplanernas skrivningar om studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar har haft svårt att få genomslag. Det finns flera orsaker till det men en är att det ofta saknas systematik och struktur som stöd för att omsätta uppdraget i praktiskt arbete. Det finns dock flera skolhuvudmän som har utarbetat sådana stödstrukturer i form av modeller för samverkan mellan skola och arbetsliv. Dessa modeller bygger på idén om att sammanföra undervisning, möten med omvärlden och individuella samtal till en helhet. De ger möjlighet för lärare och studie- och yrkesvägledare att arbeta tillsammans och förutsätter att rektor och övergripande ledningsnivå är aktivt engagerade i arbetet. Tanken är att elevernas motivation för lärande ökar när de får möjlighet att koppla det som sker i ämnesundervisningen till något konkret utanför skolan. Det gör också eleverna bättre rustade att göra val av studier och yrke och det minskar risken för felval och avhopp.

Ett exempel på en sådan stödjande struktur är den så kallade MOA-modellen (modern arbetslivsorientering) som kommer att vara en av utgångpunkterna för arbetet i projektet, läs mer i bilagan.

Vad?

Projektet vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och ansvariga på övergripande ledningsnivå hos skolhuvudmän som har utarbetat någon form av stödjande samverkansmodell. Syftet är att inom ramen för projektet bepröva, utveckla och digitalisera hela eller delar av dessa modeller med hjälp av en digital vetenskaplig metod.

Hur?

Arbetet i projektet genomförs under ett år. Det bygger på att de medverkande deltar praktisk med uppgifter som genomförs i den egna verksamheten. Genomförandet stöttas och utvärderas digitalt och resultaten bearbetas vid gemensamma workshops (både digitala och IRL). Arbetet sker med hjälp av ett IT-verktyg som underlättar kommunikation och veten- skapligt arbete i skolan. Projektet syftar till verksamhetsutveckling, men kommer även att resultera i en vetenskaplig rapport som beskriver modellerna och deras observerade utfall.

För den vetenskapliga metoden ansvarar forskaren Martin Lackéus från Chalmers. Ifous står för samordning och projektledning. Beslut om projektplan och budget fattas av en styrgrupp med representanter för deltagande skolhuvudmän, forskare och Ifous.

Projektet finansieras av de medverkande huvudmännen tillsammans och beräknas starta VT 2021.

En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous.

 

Projektbeskrivning inklusive bilaga hitta du här.

 

Intresserad?

Ett digitalt planeringsmöte för intresserade skolhuvudmän kommer att hållas den 17 juni kl 9-12. Välkomna då!

 

För anmälan och information:
Karin Hermansson
FoU-ansvarig
tel 076 033 48 10
karin.hermansson@ifous.se