Digitaliseringen påverkar all undervisning, vilket både ger möjligheter och innebär risker. I ett samhälle där vi i ökande omfattning kommunicerar med bild och ljud blir det allt viktigare att elever får chans att utveckla de förmågor som krävs för att kunna producera och tolka visuella och auditiva uttryck. Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på undervisning i de estetiska ämnena, kopplat till digitalisering och till hållbar utveckling.

FoU-programmet inriktning
Syftet är att utveckla de estetiska ämnena i förhållande till användningen av digitala medier i undervisningen. I dagens samhälle ställs allt högre krav på kritiskt förhållningssätt och på att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik. Likaså ställs krav på sådana förmågor som är nödvändiga för hållbar utveckling i ett brett perspektiv, där både miljömässiga och samhälleliga aspekter beaktas. Inom de estetiska ämnena finns möjlighet att designa undervisning för att stödja utvecklingen av dessa förmågor.

Hur?
Arbetet genomförs under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och behov. Det leds av en styrgrupp som består av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan är det som sker i utvecklingsgrupperna där lärare och skolledare får möjlighet att utveckla sitt arbete i kollegial samverkan och under forskares ledning. Forskningsprocessen är interaktiv och ger utrymme för medverkan av de deltagande.

FoU-programmet genomförs tillsammans med en ny forskarskola i bild- och slöjdämnenas didaktik som drivs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet, https://fobos.gu.se/ 

En ambition finns att samverka med andra samhällsaktörer för att utforska de estetiska ämnena på nya sätt och därigenom få inspiration och idéer för att utveckla slöjd- och bildämnenas didaktik.

För vem?
Programmet vänder sig till lärare och förskollärare i de estetiska ämnena samt till skolledare och förvaltningsledare. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous. De medverkande huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

Du hittar information om FoU-programmet i pdf-version här.

Programmet startar höstterminen 2020.

I samverkan med Nationella forskarskolan i bildpedagogisk och slöjdpedagogik. 

 

Vill du veta mer?

Läs gärna Handbok för medverkande i FoU-program eller kontakta

Anna Åkerfeldt
Projekt-/processledare
anna.akerfeldt@ifous.se 

 

Karin Hermansson
FoUansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076-033 48 10