Syftet med FoU-programmet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Aktuellt

Den 22 april kommer ett digitalt spridningsseminarium om resultaten från programmet att hållas. Läs mer om spridningskonferensen En förskola i takt med tiden.

 

Vad ska programmet leda till?

Den övergripande målsättningen för programmet, som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021, är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

För förskollärare:

 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

För förskolan:

 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

För förvaltnings/huvudmannanivå:

 • Ökad kunskap om på vilket sätt undervisning i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
 • De medverkande huvudmännen stödjer och främjar förskollärarnas undervisningsuppdrag.
 • De medverkande huvudmännen ger kollegiala lärprocesser större utrymme.
 • De medverkande huvudmännens skapar strukturer och incitament för att möjliggöra fortsatt utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

..

Vilka är med?

Medverkar i programmet gör cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän: 

 • Eslövs kommun
 • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
 • Jönköpings kommun
 • Katrineholms kommun
 • Skurups kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Vallentuna kommun
 • Örebro kommun

För forskningsinsatsen svarar Malmö universitet.

..

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.

Den 22 april 2021 hålls ett digitalt spridningsseminarium där resultat från programmet presenteras. Anmälan öppnas inom kort.

Publikationer

Vetenskapliga rapporter

Vallberg Roth, A.-C., Aasa, Sverker, Ekberg, J-E, Holmberg, Y, Sjöström, J och Stensson, C (2019). Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018. Sammanfattning av Delrapport 1 kan laddas ned här. Fullständig rapport, med referenslista, finns tillgänglig via Malmö universitets publikationsdatabas.

Vetenskapliga konferensbidrag

Sjöström, J. & Vallberg Roth, A.-C. (2020). Characteristics of science teaching in preschool. In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Part 15: Early Years Science Education (co-ed. C. Siry & B. Sundberg), (pp. 1860-1868). Bologna: Alma Mater Studiorum – University of Bologna. ISBN 978-88-945874-0-1…

Referensmaterial

Ifous rapport 2018:2 : Flerstämmig undervisning i förskolan: Flerstämmig didaktisk modellering?
– Referensmaterial för deltagare i programmet.

Utvecklingsartiklar inom ramen för FoU-programmet

Leda & Lära nummer 9/2020: Möjligheternas mellanrum i mötet mellan teori, praktik och sambedömning, Cederholm Åsa, Edlund Annhild, Hagelin Åsa (2021)
Leda & Lära nummer 10/20: Förskolan blir en egen skolform – en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om undervisning i förskolan, Khadum Bushra, Koselkova Varvara (2021)
Leda & Lära nummer 11/2020: Rektorn som lärande pedagogisk ledare – FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolans betydelse för rektorernas pedagogiska ledarskap i Jönköpings kommun, Sabanovic Edita (2021)
Leda & Lära nummer 1/2021:  Anpassningar i förskolan– ett kollegialt utvecklingsarbete, Andersson Pernilla, Borrespång Christina (2021)

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman är representerad och består av: 

Christina Agewall, Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Marie Mattson, Eslöv
Peter Lindström, Jönköping (vice ordförande)
Birgitta Dahlbeck, Katrineholm
Marie Cornmark, Skurup
Ann Edvik, Staffanstorp
Cathrine Bauhn, Vallentuna
Åsa Svahn, Örebro (ordförande)

Kontaktuppgifter

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073-65 65 822

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
E-post:
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

Mer om programmet

Vill du läsa mer om forskningsinsatsen? Läs mer på Malmö universitets hemsida!

Intervju med Margareta Borg, förvaltningschef, om deltagandet i tre av Ifous FoU-program. (2018-09-15)