Har ni genomfört många insatser utan att det ger önskat resultat på elevnivå? Vill ni vara med och sätta fokus på att utveckla den ordinarie undervisningen? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som tillsammans med forskare vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Programmet fokuserar därtill på organisering och ledarhandlingar för åstadkommandet av högkvalitativ undervisning.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att undervisningens utveckling verkligen hamnar i centrum.

Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

 

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess under ledning av docent Åsa Hirsh och lektorerna Anette Jahnke och Mette Liljenberg vid Göteborgs universitet. Programstart planeras till hösten 2021.

 

För vem?

Programmet vänder sig till lärare och skolledare. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous. Det är de deltagande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

Varför ett FoU-program?

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser som görs på skol-, huvudmanna- och statlig nivå? Att undervisa är en konst som kräver ämneskunskaper, didaktiska och metodologiska kunskaper och ett professionellt omdöme. Utgångspunkten för utveckling av undervisning måste tas i exakt de elever som finns på den egna skolan och i det egna klassrummet. Generella kunskaper om undervisnings- metoder, liksom en verktygslåda av angreppssätt för att utveckla undervisningen och en organisation som möjliggör kollegial utveckling är nödvändiga, men inte tillräckliga. De generella metoderna måste alltid möta de lokala förutsättningarna och aktivera de professionellas omdömen.

Hur hittar man balansen mellan generella beforskade och beprövade undervisningsmetoder och anpassningen och användningen i det egna klassrummet? Hur identifierar man vad som behöver utvecklas, hur det ska göras och när det är lämpligt att göra vad med vem? Hur utvecklas det professionella omdömet? Hur organiserar man för och genomför en undervisningsutvecklande verkstad med utgångspunkt i sina elevers behov?

För att besvara dessa frågor krävs ett forskningsarbete som är praktiknära och ett utvecklingsarbete som är forskningsbaserat, och där forskare och yrkesverksamma från olika huvudmän samarbetar. Genom FoU-programmet kommer huvudmännen att få stöd i att sätta undervisningens utveckling i centrum – både pedagogiskt och organisatoriskt.

 

Här hittar du programbladet för Fokus undervisning i pdf-format.

 

Nyfiken?

Lyssna på diskussionen mellan Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, och forskarna Åsa Hirsh, Mette Liljenberg och Anette Jahnke, Götebrogs universitet. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess under deras ledning.

Mer att läsa:

Anette Jahnke & Åsa Hirsh, Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? (2020)

Anette Jahnke & Åsa Hirsh: Vi kan inte ha det så här. Skola och samhälle (2020).

Handbok för medverkande i FoU-program

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

 

Andreas Jacobsson, Projekt-/processledare
E-post: andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076-318 41 27