Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen. Den ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande samt även erbjuda en meningsfull fritid och ge omsorg. Det stipuleras också i skollagen att all utbildning ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Trots detta brottas många skolhuvudmän med utmaningar i fritidsverksamheten: Andelen högskoleutbildad personal är låg liksom kunskapen hos rektorer om hur arbetet kan organiseras och drivas utifrån en vetenskaplig grund. 

Det finns mycket lite forskning om hur fritidshemmen kan bli ett komplement till skolan men ändå behålla sin unika särart. Genom detta forsknings- och utvecklingsprogram kommer huvudmannen att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer och i att utveckla beprövad erfarenhet på de egna fritidshemmen.

Vad ska programmet leda till?
Syftet med FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag är att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området fritidshemspedagogik.

Vad händer i programmet?

Arbetet i programmet genomförs som en process under tre år (juli 2019 – juni 2022) och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna som består av lärare på fritidshem och skolledare. 

Publikationer
Här listas kommande publikationer.

Vilka är med?

Medverkar gör cirka 130 förvaltningsledare, rektorer, lärare på fritidshem och fritidspedagoger från fyra svenska skolhuvudmän. Sammanlagt finns cirka 30 skolor representerade.

Medverkande skolhuvudmän är:
Bladins stiftelse
Linköpings kommun
Stockholms stad
Österåkers kommun

Hur leds arbetet?
Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman, forskargruppen och Ifous är representerade. De lokala processledarna leder och driver de lokala utvecklingsprocesserna.

Styr- och processledargruppen består av:
Ann Bisenius, Österåkers kommun (Styrgrupp)
Myrna Stenius, Österåkers kommun (Processledare)
Joakim Östlund, Österåkers kommun (Processledare)
Peter Bragner, Stockholms stad (Styrgrupp)
Anna Lindqvist, Stockholms stad (Processledare)
Anita Becker, Stockholms stad (Processledare)
Lina Rahm, Linköpings kommun (Styrgrupp)
Jenny Linde, Linköpings kommun (Processledare)
Fredrik Svensson, Bladins stiftelse (Styrgrupp/Processledare)

Forskningsinsatsen i programmet leds av Helena Ackesjö (Linnéuniversitetet) och Björn Haglund (Högskolan i Gävle).

Övrigt

Artikel: Språket blev viktigast på fritidshemmet (2021)

Film: Forskarna Helena Ackesjö och Björn Haglund intervjuas i samband med programmets kick-off (2019).

Film: Styrgruppens ordförande Jens Rosenqvist intervjuas i samband med kick-offen för programmet (2019).


Kontaktuppgifter:
Ansvarig projekt och processledare från Ifous är Andreas Jacobsson, andreas.jacobsson@ifous.se alternativt 0763-184127.