För ökad skolnärvaro behövs såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser. Väsentligt är att skolan tidigt uppmärksammar tecken och skyndsamt hjälpa barn och unga som har stor frånvaro att komma tillbaka till skolan. För att säkerställa att rätt insatser då sätts in krävs att orsakerna till att eleven inte kommer till skolan kartlagts och analyserats. Hur gör man bäst en sådan kartläggning och vad ska analyseras? Vilka frågor bör ställas, till vem och när? Vilken forskning finns som ger vägledning i hur orsaker kan identifieras och analyseras?

Dessa frågor står i fokus i  Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolanRapporten innehåller två delar: dels en översikt av forskning inom området och dels en praktisk vägledning som beskriver hur ett systematiskt utredningsarbete kan genomföras. Syftet är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, har tagit fram rapporten. Skriften är framtagen av Ifous i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län som är en gemensam sanningen mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan presenteras i samband med ett seminarium den 26 maj 2020.