Ifous fokuserar är namnet på en analysfunktion som riktar sig till beslutsfattare inom skolsektorn. Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av en eller flera skolhuvudmän som vill ha saklig och konkret information om kunskapsläget inom ett visst område. Det genomförs som en fördjupad omvärldsbevakning där all tillgänglig kunskap i form av statistik, forsknings- och granskningsresultat mm. inom området sammanställs i en kort rapport.

.

Pågående analys

.

Ifous fokuserar: Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro

Insatser för att motverka och åtgärda frånvaroproblem i skolan kräver samverkan mellan olika verksamheter och professioner. En väl fungerande samverkan kan vara avgörande för effekten av insatser som syftar till att förebygga och åtgärda skolfrånvaro. Vilken forskning finns om samverkan och vad krävs för att samverkan ska göra skillnad för barn som riskerar att hamna i frånvaroproblem? Det är frågor som fokuseras i skriften Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro. Det är den tredje skriften i serien Ifous fokuserar kring temat skolfrånvaro och som tagits fram i tillsammans Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Författare är Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens särskilda utredare av problematisk skolfrånvaro. Skriften innehåller en kunskapsöversikt och en vägledande del, och syftar till att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg i sin verksamhetsutveckling.

Kontaktperson: Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous.

 

.

Avslutade analyser

 

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem

För ökad skolnärvaro behövs såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser. För att säkerställa att rätt insatser då sätts in krävs att orsakerna till att eleven inte kommer till skolan kartlagts och analyserats. Hur gör man bäst en sådan kartläggning och vad ska analyseras? Det är fokuset i Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem. Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro har tagit fram skriften, vars syfte är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Ett samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Läs Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem

.

 

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh från Göteborgs universitet, genomföra en fördjupad nulägesanalys som utgångspunkt för skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

Läs Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

.

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa som Ifous genomför på uppdrag av Region Stockholm utarbetas en forskningsöversikt som ska fokusera på vad som främjar elevers närvaro i skolan och ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget. Kunskapsöversikten ska bidra till fördjupad kunskap i arbetet med att främja elevers trygghet och trivsel i skolan och motverka problematisk skolfrånvaro för att därigenom minska risken för psykiska ohälsa hos barn och unga. Forskningsöversikten genomförs av Helena Andersson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

 Läs Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan här.

.

Ifous fokuserar: Skolmiljöer

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering? Dessa frågor hoppas nästa Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Läs mer här!

Ladda ner rapport 2019:1, ”Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö”.

 ….

Ifous fokuserar: Matematik

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

Läs mer om Ifous fokuserar matematik här!

Ladda ned rapport 2017:1, ”Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan”.

.

Är du intresserad av att medverka i Ifous fokuserar?

Kontakta:
Anette Jahnke, projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
0730 695 695