Ifous processtöd är en mindre omfattande utvecklingsinsats, riktad till en enstaka huvudman eller mindre grupp av huvudmän. Det kan ges i form av en eller flera workshops, antingen utifrån resultaten från ett avslutat FoU-program eller kring en specifik fråga som huvudmannen identifierar. Stöd kan också ges i skrivande, i form av handledning eller vid skrivarseminarier för förskollärare/lärare och skolledare som vill dokumentera sitt utvecklingsarbete i artikelserien Leda & Lära.

För tillfället ger Ifous processtöd inom följande områden:

 

Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

.
Kan skolbyggnader byggas eller byggas om på smartare sätt? Hur kan om- och nybyggnad göras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? I ett projekt som använder den utvärderingsmetod som testades i Ifous fokuserar Skolmiljöer söker Stockholms stad svar.
.
I ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle, Stockholms stad och Ifous utvärderas nybyggda skolor i Stockholm. Ett syfte är att skapa underlag för att förbättra beställningar av både ny- och ombyggnation av skolor, och ett annat är att testa en gåtursmetod för att skapa systematik i utvärderingar. Högskolan i Gävle är stöd i arbetet med gåturerna och i analyser av materialet. Ifous samordnar och stödjer projektet, som bygger vidare på resultat och slutsatser från Ifous fokuserar Skolmiljöer.
.
Kontaktperson: Karin Hermansson

 

Att främja ungas skolnärvaro – Uppdrag psykisk hälsa

Ifous erbjuder tre halvdagsseminarier utgående från de nyligen publicerade rapporterna Ifous fokuserar: SkolnärvaroIfous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan och Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.

Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. Processtödet kan beställas av alla huvudmän, men är genom ett samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län kostnadsfritt för kommuner i Region Stockholms under 2021.

Läs mer om Att främja ungas skolnärvaro.

Kontaktperson: Henrik Hamilton


Uppdrag Innovation och entreprenöriellt lärande

Under läsåren 2017-2019 samarbetar Ifous med Södertäljes kommunala gymnasieskolor inom projektet Innovation och entreprenöriellt lärande. Målgruppen för arbetet är förstelärare, skolledning och förvaltningsledning. Insatsen innefattar stöd för utveckling och syftar till att skapa rutiner och stödstrukturer så att utvecklingsprojektets frågor omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet, på enhetsnivå och verksamhetsnivå Utvecklingsstödet består av träffar där deltagarna diskuterar arbetsmetoder, modeller och verktyg för arbetet på de egna skolorna. Mellan varje träff får förstelärarna uppdrag att prova på hemmaplan under projektets gång.

Läs mer om Uppdrag Innovation och entreprenöriellt lärande.

Kontaktperson: Henrik Hamilton

 

Vetenskapligt skrivande för skolutveckling – webbkurs och handledning

Har du något spännande som du undersökt och vill dela med dig av? Vill du sprida dina erfarenheter och bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt? Då ska du skriva en utvecklingsartikel.

Att skriva en utvecklingsartikel är ett bra sätt att dokumentera och sprida ett kvalificerat utvecklingsarbete. Dessutom kommer du sannolikt upptäcka att skrivandet ger dig en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete, utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt och skapar en hållbar nyfikenhet. Vi erbjuder därför en digital kurs framtagen i samarbete med Skolporten, som kan kompletteras med individuell handledning, som stöd för ditt skrivande av en utvecklingsartikel. Läs mer om Skriva för skolutveckling här!

Kursen och handledningen utgår från författaranvisningar och granskningsinstruktioner för artikelserien Leda & Lära.

Kursen är kostnadsfri för Ifous medlemmar.

Kontaktperson: Andreas Jacobsson

 

Forskningsbaserad skolutveckling

Ifous erbjuder även möjlighet till processtöd inom andra områden. Upplägget utgår från en analys av de egna behoven i förhållande till relevant forskning och resultat från Ifous FoU-program. Det ger möjlighet för lärare, skolledare, förvaltningsledare och politiker att gemensamt reflektera kring vilka behov som finns och vad som kan göras för att utveckla den egna verksamheten med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Arbetet bedrivs i syfte att stärka professionerna och bidra till att erfarenheter beprövas.

Kontaktperson: Karin Hermansson