Ifous processtöd är en mindre omfattande utvecklingsinsats, riktad till en enstaka huvudman eller mindre grupp av huvudmän. Det kan ges i form av en eller flera workshops, antingen utifrån resultaten från ett avslutat FoU-program eller kring en specifik fråga som huvudmannen identifierar. Stöd kan också ges i skrivande, i form av handledning eller vid skrivarseminarier för förskollärare/lärare och skolledare som vill dokumentera sitt utvecklingsarbete i artikelserien Leda & Lära.

För tillfället ger Ifous processtöd inom följande områden:

 

Datadriven samverkan för elevers framtidsval 

Detta är ett ett-årigt utvecklingsprojekt i samarbete med forskare från Chalmers tekniska högskola. Det riktar sig till skolhuvudmän som har någon form av stödmodell för samverkan mellan skola och arbetsliv och som vill få den modellen utvecklad och beprövad. Informationsmöte hålls onsdagen den 17 juni kl 9-12.
.
Läs mer om Datadriven samverkan för elevers framtidsval här. 
.
Kontaktperson: Karin Hermansson

 

Att främja ungas skolnärvaro – Uppdrag psykisk hälsa

Hur kan vi arbeta för att främja barn och ungdomars närvaro i skolan? Det är en fråga som många skolhuvudmän brottas med. På uppdrag av Region Stockholm genomför Ifous ett processtöd i tre kommuner: Tyresö, Täby och Vaxholm. Syftet är att ge stöd i arbetet med att främja elevers trygghet och trivsel i skolan och motverka problematisk skolfrånvaro för att därigenom minska risken för psykisk ohälsa hos barn och unga.

I uppdraget ingår:

  • att ge stöd till personal i hela organisationen kring utvecklingsprocesser samt styrnings- och ledningsfrågor. Stödet omfattar nulägesanalys, handlingsplan och uppföljning. Det konkreta stödet ges vid workshops där olika typer av samtalsmodeller och metoder används med målet att de ska kunna användas i det egna fortsatta arbetet.
  • att planera och genomföra en seminarieserie i syfte att ge inspiration och praktiskt stöd till deltagarna i deras arbete med att främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro, bl.a. med utgångspunkt i den framtagna forskningsöversikten.
  • att ta fram en forskningsöversikt med fokus på vad som främjar elevers närvaro i skolan och som ger konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

Läs mer om Ifous fokuserar psykisk hälsa här.

Kontaktperson: Andreas Jacobsson 


Uppdrag Innovation och entreprenöriellt lärande

Under läsåren 2017-2019 samarbetar Ifous med Södertäljes kommunala gymnasieskolor inom projektet Innovation och entreprenöriellt lärande. Målgruppen för arbetet är förstelärare, skolledning och förvaltningsledning. Insatsen innefattar stöd för utveckling och syftar till att skapa rutiner och stödstrukturer så att utvecklingsprojektets frågor omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet, på enhetsnivå och verksamhetsnivå Utvecklingsstödet består av träffar där deltagarna diskuterar arbetsmetoder, modeller och verktyg för arbetet på de egna skolorna. Mellan varje träff får förstelärarna uppdrag att prova på hemmaplan under projektets gång.

Läs mer om Uppdrag Innovation och entreprenöriellt lärande.

Kontaktperson: Henrik Hamilton

 

Handledning i vetenskapligt skrivande

Att som lärare eller skolledare dokumentera sitt utvecklingsarbete i en artikel som publiceras är ett sätt att utvecklas i sin profession och samtidigt sprida utvecklingsresultat till fler. Men det kan vara svårt att skriva själv och därför erbjuder vi stöd i form av handledning i webbinarie-format.  Vid en serie träffar under cirka ett års tid går vi igenom hur en vetenskaplig text är uppbyggd och vad som är viktigt att tänka på när man skriver de olika delarna. Deltagarna får feedback på sina texter allt eftersom de växer fram – både från handledaren och från andra deltagare.

Handledningen utgår från författaranvisningar och granskningsinstruktioner för artikelserien Leda & Lära.

Kontaktperson: Anna Åkerfeldt

 

Forskningsbaserad skolutveckling

Ifous erbjuder även möjlighet till processtöd inom andra områden. Upplägget utgår från en analys av de egna behoven i förhållande till relevant forskning och resultat från Ifous FoU-program. Det ger möjlighet för lärare, skolledare, förvaltningsledare och politiker att gemensamt reflektera kring vilka behov som finns och vad som kan göras för att utveckla den egna verksamheten med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Arbetet bedrivs i syfte att stärka professionerna och bidra till att erfarenheter beprövas.

Kontaktperson: Karin Hermansson