Introduktion i förskolan

Att omsorgsmiljön under barnets inledande levnadsår är avgörande för barnets vidare socioemotionella utvecklingsmöjligheter är en väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. En övervägande majoritet av svenska barn tillbringar en stor del av sin vardag i förskola. Förskolan har därför en viktig uppgift när det gäller att erbjuda en trygg omsorgsmiljö som grund för utveckling och lärande.

Ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är vid introduktionen av barnet till förskolan. Trots att det finns behov av att undersöka följderna av olika sätt att hantera introduktionen av de yngsta barnen har det tidigare inte gjorts någon empirisk undersökning inom området. För att bidra med sådan kunskap har det här forskningsprojektet och utvecklingsdelen som det är sammanlänkat med kommit till.

 

Vad ska FoU-arbetet leda till?
Syftet är att utforska hur introduktion i förskola kan utvecklas, med hjälp av forskningsbaserad kunskap och vetenskapliga metoder. syftet är också att bidra till ny forskning och beprövad erfarenhet.

Det övergripande målet är att ge svar på frågor som:

  • Vilka olika sorters introduktionsförfaranden används idag, och hur påverkas förskolepersonal och barn av dessa?
  • Vilka faktorer har betydelse för effekterna av introduktionen på barnets behov av omsorg, trygga relationer och fortsatta sociala och känslomässiga utveckling
  • Hur bör man organisera en introduktion till förskolan som gynnar barnets fortsatta utveckling och lärande?
  • Vad innebär förskolans omsorgsuppdrag och hur kan det främjas, följas upp och utvärderas?
  • Hur kan riktlinjer för introduktionsförfaranden generera viktig kunskap om förskolepersonalens generella omsorgsuppdrag i sitt arbete med barnen?

Utifrån dessa frågor utarbetas mål på olika nivåer i de medverkande huvudmännens organisationer och för de involverade forskarna. Detaljerade mål preciseras och vidareutvecklas under programmets inledande fas.

Hur går det till?
Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupper bestående av lärare och rektorer från de medverkande förskolorna. För forskningsstudien, som är ett internationellt unikt forskningsprojekt, ansvarar forskare vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Samverkansprogrammet leds av en styrgrupp bestående av ledare från alla de samverkande aktörerna, och pågår under cirka tre år med start vårterminen 2022.

För vem?
Programmet är tänkt att omfatta personal i förskolan: Lärare, rektorer och personal på förvaltningsnivå. En förutsättning för medverkan är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. Skolhuvudmän och lärosäte finansierar arbetet tillsammans.

Intresserad?

En pdf med information om FoU-arbetet hittar du här.

 

Veta mer?

Henrik Hamilton
Process och Projektledare
Tfn: 073 – 65 65 822
henrik.hamilton@ifous.se

Karin Hermansson
FoU-ansvarig
Tfn: 0760 – 33 48 10
karin.hermansson@ifous.se