Nytt FoU-program: Övergångar – kontinuitet och progression

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan en balans mellan progression och kontinuitet i barnets skolgång åstadkommas? Hur bör övergångar organiseras och genomföras så att barns och elevers lärande gynnas? Det är frågor som kommer att undersökas i Ifous nya FoU-program som genomförs i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet.

Övergångar – kontinuitet och progression


Webbkurs: Skriva för skolutveckling

Nu presenterar Ifous sin nya webbkurs Skriva för skolutveckling som riktar sig till dig som är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel.

Vill du sprida dina erfarenheter och genom det bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt? Då är kursen är kursen för dig.

Observera att kursen är kostnadsfri för Ifous medlemmar.


Välkommen till en dag om att leda för skolutveckling!

Under tre år har Örebro kommuns rektorer– från förskola till vuxenutbildning – arbetat tillsammans med sina förvaltningsledare och en forskargrupp från KTH för att stärka sin kompetens i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete, stärka sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet samt utveckla det kollegiala lärandet mellan rektorer.

Du är nu varmt välkommen till en inspirerande förmiddag där vi delar med oss av lärdomar, insikter och resultat från arbetet. Bland annat får du höra om forskargruppens spaningar, konkreta exempel från verksamheten samt hur man nu planerar att gå vidare.

Observera att tillfället är digitalt och kostnadsfritt för alla deltagare.

Mer om program och anmälan. 


Forskning i samverkan – lika självklart och enkelt som det låter?

 Att olika syften och drivkrafter kan leda till konflikt var en av slutsatserna vid det välbesökta digitala seminarium om samverkan som Ifous och Vetenskap & Allmänhet tillsammans arrangerade under Almedalsveckan 2021. Utgångspunkten var högskolelagens nya betoning av ömsesidigheten i samverkan.

Nu finns ett referat från seminariet, samt inspelning från dagen tillgängligt här.  


Almedalsveckan: Forskning i samverkan – lika självklart som det låter?

I forskningspropositionen som träder i kraft den 1 juli 2021 betonas universitetens samverkansuppgift. Samverkan bidrar till samhällsutveckling. Men är samverkan så enkel och självklar som det låter? Det diskuteras i detta Almedalsseminarium som arrangeras tillsammans med Vetenskap & Allmänhet den 6 juli. De medverkande har möjlighet att lyfta in olika branschers och aktörers perspektiv.

Läs mer om Forskning i samverkan – lika självklart som det låter?


Pressmeddelande: Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Marie-Hélène Ahnborg, VD på Ifous, och Mats Gerdau, ny styrelseordförande i den ideella föreningen Ifous, i samband med övergången 31 maj 2021.

Den 31 maj 2021 tar skolans tre huvudmannaorganisationer över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar. Verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare men ambitionen är att med de tre medlemsorganisationerna i ryggen ska Ifous kunna nå ut till fler skolor och skolhuvudmän och därmed ytterligare bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.


Ifous mötesplats: Digital undervisning efter pandemin

Den 4 juni arrangerar Ifous den digitala mötesplatsen Digital undervisning efter pandemin. Välkommen till en digital mötesplats där vi blickar framåt, till en tid då pandemin har släppt sitt grepp. Vilka lärdomar tar vi med oss och vilka lämnar vi? Om undervisning ska ske både nära och på distans – hur planerar man som lärare en bra mix av aktiviteter i de fysiska och de digitala rummen?

Läs mer om innehåll och anmälan. 


Slutrapport: Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden

Är undervisning verkligen något som hör hemma i förskolan? Lär sig inte barn bäst genom lek? Vad är det man ska undervisa om? Och vad är det egentligen för skillnad på lärande och undervisning? Det är frågor som många som arbetar i förskolan brottas med och behovet av att klargöra vad undervisning i en förskolekontext innebär är stort. Därför startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan där förskolepersonal hos åtta skolhuvudmän har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet. Nu kommer slutrapporten Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden där arbetet och resultatet från programmet presenteras.


Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan

Omsorgsmiljön under de första levnadsåren är avgörande för ett barns socioemotionella utveckling – det är en väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. Ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är introduktionen av barnet i förskolan. Men hur gör man den så bra som möjligt? Om det handlar Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan som arrangeras 20 maj.

Läs mer om Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan


Pressmeddelande: En förskola i takt med tiden

I dag, torsdagen 22 april, avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Flerstämmig undervisning i förskolan med den öppna konferensen En förskola i takt med tiden. I programmet har 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Utvecklingsartikel om hur omsorg uttrycks i förskolans undervisning

Omsorg och undervisning är ofta oskiljaktiga i förskolan. Den slutsatsen drar förskolerektor Christina Jarvis och förskollärare Helena Bergman i sin utvecklingsartikel där de undersökt hur omsorg uttrycks i förskolans undervisning. De har skrivit sin artikel inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan.

Läs artikeln Leda & lära nummer 3/2021: Utan varpen brister väven Omsorgens uttryck och värde i förskolans planerade undervisning eller intervjun med författarna.


Öppen konferens: En förskola i takt med tiden

Sommaren 2018 fattades beslutet om den nya reviderade läroplanen för förskolan. Hållbarhet, digital teknik och hälsa är exempel på förstärkta kunskapsområden. Samma år startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan, med målet att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Den 22 april hålls en digital öppen konferens om resultatet av arbetet i programmet.

Under denna dag får du ta del av såväl det praktiska arbetet i barngrupp och ledares perspektiv på skolutveckling som forskargruppens preliminära resultat om hur undervisning inom dessa och andra områden kan se ut i förskolan. Du får även höra om hur kommunerna organiserat sig för att utveckla förskolans praktik och förskollärares undervisningskompetens.

Läs mer om En förskola i takt med tiden.

 Nytt FoU-program: Fokus undervisning

Har ni genomfört många insatser utan att det ger önskat resultat på elevnivå? Vill ni vara med och sätta fokus på att utveckla den ordinarie undervisningen? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som tillsammans med forskare vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.

Läs mer om Fokus undervisning.


Webbinarium: Samverkan och samordnat stöd kring närvaroproblem i förskola och skola

Den 15 februari presenterade Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare, forskningsöversikten Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola vid ett webbinarium. Skriften är framtagen tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH). Nu finns webbinariet tillgängligt för alla.
 


Forskardiskussion: Fokus undervisning?

Är du nyfiken på vad Ifous nya FoU-program Fokus undervisning kan innehålla? Lyssna på diskussionen mellan Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, och forskarna Åsa Hirsh, Mette Liljenberg och Anette Jahnke, Götebrogs universitet. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess under deras ledning.
 
 
 


Pressmeddelande: Samverkan grundläggande för att främja skolnärvaro

I dag släpps Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH) som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

 

Gå vidare till pressmeddelandet och rapporten.


Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv

I mars 2020 beslutades att landets gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. För att få mer kunskap om gymnasieelevers upplevelser av denna omställning har Ifous genomfört en enkät som drygt 2 300 elever svarat på. Undersökningen är upplagd enligt en modell som mäter undervisningsklimat med hjälp av ett antal frågor kring hur eleverna uppfattar exempelvis sina lärares närvaro och stöd samt relationen till klasskamrater. Ifous fokuserar: Fjärr och distansundervisning ur elevperspektiv är den slutgiltiga rapporten från undersökningen och då pandemin fortsätter finns det all anledning att ta tillvara de erfarenheter som görs och bearbeta dem systematiskt. Ifous enkätundersökning är tänkt att vara ett bland många bidrag i det arbetet.

 

Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv


Undersökning för pedagoger inom förskolan

Vill du som pedagog i förskolan vara med i en studie och svara på frågor dina upplevelser, din motivation och dina attityder relaterat till introduktion i förskolan? Då finns en enkät som tar ca 10-15 minuter att genomföra på nedanstående länk där du också hittar mer information om projektet ”Evidens kontra övertygelse”
Bakom enkäten står Lunds universitet och huvudansvarig forskare är Elia Psouni. Planen är att en del av forskningsprojektet framöver kommer att genomföras i ett FoU-program tillsammans med oss på Ifous, Introduktion i förskolan.
.


#skolDigiguide: Forskning och uppföljning

Tisdagen 19 januari medverkade Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, i ett panelsamtal vid SKRs webbinarium #skolDigiguide: Forskning och uppföljning. Webbinariet arrangerades inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet. Temat för dagen var forskning och uppföljning gällande digitalisering i skolväsendet och bland övriga medverkande fanns bland annat Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, Åke Grönlund, Örebro universitet, och Annika Agélii Genlott, SKR.

Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.

 


Dialog 2021

 

Den 2-3 februari går åländska Dialog 2021 av stapeln. Seminariedagarna, som har arrangerats i tio år, riktar sig till hela undervisningssektorn och har i år temat social hållbarhet. Under dagarna föreläser bland andra Anna Åkerfeldt, process- och projektledare på Ifous, om att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation och den åländska utvecklingsgruppen berättar om sitt deltagande i Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.

 

Läs mer om program och anmälan


Reflektion: Gymnasieelevers uppfattningar av fjärr- och distansundervisning

Gymnasieskolor runt om i Sverige stängdes igen någon vecka före jul, och grundskolans högstadium kommer att få samma möjlighet från den 11 jan 2021. Rekommendationen kommer från Folkhälsomyndigheten som råder skolhuvudmän att fram till den 24 januari 2021 hålla gymnasieskolorna, och om det är nödvändigt även grundskolans högstadium, stängda för att undvika trängsel. Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare inom FoU-programmet: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning reflekterar nedan kring beslutet att hålla gymnasieskolor och högstadium stängda under januari 2021.

Läs hela reflektionen här.Inbjudan: Ifous fokuserar – Språkutvecklande förskola

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Ifous planerar därför att ta fram en kunskapsöversikt som ska kunna ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och en fingervisning om inom vilka områden det finns behov av ytterligare forskning och utveckling. Ifous söker nu engagerade skolhuvudmän för dialog och samråd i genomförandet av kunskapsöversikten. Låter det intressant? Läs mer om Ifous fokuserar – Språkutvecklande förskola!


Debatt: Praktiknära forskning i samverkan – hur ska det gå till?

Print

 

Marie-Hélène Ahnborg, VD, och Karin Hermansson, FoU-ansvarig, skriver i debattartikeln Praktiknära forskning i samverkan – hur ska det gå till? hos Pedagogisk forskning i Sverige om vikten av samverkan och dess förutsättning för praktiknära forskning. De lyfter även vad Ifous menar med samverkan – och varför det kan vara så svårt.


Studio Ett lyfter Ifousrapporten om distansundervisning för gymnasieelever under Covid-19

Anna Åkerfeldt, process- och projektledare på Ifous samt forskare vid Stockholms universitet, intervjuades 3 december av Sveriges Radio Studio Ett med anledning av att landets gymnasieskolor återgår till distansundervisning på måndag. Anna har, tillsammans med Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, tagit fram delrapporten Gymnasielevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat inom ramen för FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Rapporten baseras på en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av Covid-19-pandemin haft under våren 2020.

I programmet medverkade även Anna Ekström, utbildningsminister, Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern, Monica Sonde, utbildnignsdirektör Södertälje kommun samt gymnasieelver från Kärrtorpsgymnasiet.

 

Lyssna på Studio Ett i efterhand via Sveriges Radios hemsida. 


Pressmeddelande: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

I dag hålls det digitala spridningsseminariet för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Där presenteras det arbete som har bedrivits under tre år, då skolledare och lärare på sfi studieväg 2 och 3 hos tre kommunala utbildningsanordare – Haninge kommun, Hässleholms kommun och Stockholms stad – samt hos den enskilda utbildningsanordnaren Hermods, har arbetat i enlighet med Ifous modell för FoU-samverkan inom ramen för programmet. I samband med seminariet släpps även programrapporten med resultatet av forskningsarbetet.

Du hittar pressmeddelandet i sin helhet här.


PRESSINBJUDAN: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur?

Torsdagen 3 december arrangerar Ifous ett digitalt spridningsseminarium där resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi presenteras. Medverkar gör bland annat Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, tidigare särskild utredare (SOU 2018:19) och Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Forskningsresultaten presenteras av docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna. Under dagen kommer även lärare, rektorer och övergripande chefspersoner som deltagit i programmet att berätta om erfarenheterna från det utvecklingsarbete som har bedrivits.

Läs pressinbjudan i sin helhet. 


Inbjudan: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur?

Varmt välkommen till den digitala spridningskonferensen för det treåriga FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi! Den 3 december presenteras det arbete som lärare och skolledare från fyra skolhuvudmän/utbildningsanordnare tillsammans med Ifous och forskare från Högskolan Dalarna har bedrivit för att utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi).

Medverkar under dagen gör bland andra Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet,  Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Leonora Lippig Singewald, utvecklingsstrateg, Stockholm stads Arbetsmarknadsförvaltning och Philippa Börjesson, Regionchef för Hermods vuxenutbildning i Stockholm.

Observera att seminariet är gratis för dig som Ifousmedlem. 

Läs mer om program och anmälan. 


Nytt FoU-program: Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas  av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen. Men hur kan man arbeta med frågan i praktiken? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas? De frågorna kommer att lyftas inom Ifous nya forsknings- och utvecklingsprogram Hållbar förskola som nu är öppet för intresseanmälningar!

 


Ifous presenterar sitt arbete för den svenska referensgruppen för European Agency

I dag fredag deltar Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, process- och projektledare, i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s), referensgrupp för arbetet i European Agency for Special Needs and Inclusive Education.  European Agency är ett nätverk av 31 europeiska länder som arbetar för att stärka samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli mer tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö.

Vid dagens digitala möte kommer Ifous att dela med sig av resultat och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprogrammen Inkluderande lärmiljöer och Nyanlända elevers lärande.

 

Läs mer om SPSMs arbete i European Agency.

Här kan du prenumerera på European Agencys nyhetsbrev på svenska.


Ifous har fokus på skolans studie- och yrkesvägledning

FoU-programmet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning planeras tillsammans med forskare från Karlstad universitet. Fokus ligger på hur vägledningen kan integreras i ämnesundervisningen och kopplas till elevernas tankar om framtiden som ett sätt att öka studiemotivationen. Det finns fortfarande möjlighet för intresserade skolhuvudmän att anmäla intresse!


Pressmeddelande: Ny studie väcker nya frågor om FoU – samverkan

Vilka avtryck ger programmen i verksamheterna och hur påverkas eleverna? Hur sprids och används den forskning som bedrivs inom programmen? Vad menas egentligen med praktiknära forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete? Det är några av de frågor som har behandlats i studien Ifous fokuserar: Effekter av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram som har genomförts av forskare vid Förvaltningshögskolan och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?

Samtidigt som det infördes programmering i grundskolans kursplaner startade Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU), Programmering i ämnesundervisningen, där lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare inom ett område där det till stora delar saknats kunskap. Onsdagen 4 november presenterades resultaten som väcker frågor om huruvida förhoppningarna på programmering verkligen infriats.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.


PRESSINBJUDAN: Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?

Onsdagen den 4 november arrangerar Ifous den digitala konferensen Programmering i skolan – vad, hur, när och varför? .  Där presenteras och diskuteras resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet  Programmering i ämnesundervisningen, där både forskare och praktiker medverkat. Resultaten väcker frågor om huruvida de förhoppningar man hade på programmering verkligen infrias. Bland de medverkande under dagen finns Peter Fredriksson, gd Skolverket, Jalal Nouri, docent DSV Stockholms universitet. 

Pressinbjudan i sin helhet. 


Digital konferens: Nyanlända elevers lärande

Den 27 oktober arrangeras det digitala seminariet Nyanlända elevers lärande – Att möta mångfalden i klassrummet. Under seminariet presenteras resultatet från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Nyanlända elevers lärande, där Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous har samverkat. Målsättningen för programmet har varit  att deltagande lärare och utvecklingsgrupper utvecklar sin kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av nyanlända elever, och att rektorer och förvaltningsledare utvecklar sin organisation och ledning så att den stödjer ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Följ dagen via Twitter! #IfousNyan

Läs mer om Nyanlända elevers lärande – att möta mångfalden i klassrummet.


Programmering i skolan – när, var, hur och varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna digitala konferens som Ifous arrangerar  den 4 november tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.  Under tre år har drygt 100 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Stockholms universitet för att utveckla vetenskapligt förankrade och beprövade didaktiska arbetsätt sätt för undervisning i programmering.

På konferensen kommer du få ta del av bland annat vilka didaktiska arbetsätt som utvecklats av lärare och forskare genom lärares Lesson studies. Programmets forskningsresultat kring progression, elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt kommer även att presenteras.

Observera att tillfället är gratis för Ifous medlemmar.

Läs mer om Programmering – när, var, hur och varför? 

 


Innovationsveckan: Digital skola – hot eller möjlighet?

I samband med Innovationsveckan 5-9 oktober håller Ifous det digitala frukostseminariet Digital skola – hot eller möjlighet? . Under seminariet presenteras resultaten från två enkätundersökningar som genomförts inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala lärmiljöer, där lärare och skolledare utvecklar och utvärderar sin undervisning i samverkan med forskare. Fil. dr. Anna Åkerfeldt och Fil. dr. Charlotta Hilli, som båda forskare i FoU-programmet,  medverkar i seminariet tillsammans med skolledare och lärare som ger sina reflektioner och kommentarer kring vilka möjligheter och svårigheter som distansundervisning innebär.

Läs mer om program och anmälan. 

 

 


Philippa Börjesson om Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Philippa Börjesson, tillförordnad regional utbildningschef på Hermods och processledare i forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi intervjuas om arbetet i programmet.

 


Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Forskning visar att undervisning som fokuserar på språkets roll i alla ämnen gynnar alla elever och är nödvändigt för flerspråkiga elever. Tisdagen 8 september arrangerar Ifous en digital mötesplats där fokus ligger på frågor som Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur kan lärare utveckla ett sådant utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? och Hur kan kollegialt och kollaborativt lärande bidra?. Medverkar gör Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program.


Utvecklingsartikel: Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Inom ramen för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg, Täby kommun, skrivit artikeln Rektorers arbete för att främja skolnärvo. Vilket stöd behövs?. De har undersökt effekterna av en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro. I artikeln konstaterar att  samverkan mellan skola och socialtjänst gav rektorerna värdefullt stöd i arbetet kring skolfrånvaro.

 

 Kajsa och Gabriella intervjuas om sin artikel.


Debatt: Dra lärdomar av vårens distansundervisning och utveckla skolan

I dag skriver Marie-Hélène Ahnberg, vd på Ifous, tillsammans med representanter för AcadeMedia, Huddinge kommun, Kunskapsskolan Sverige och Nacka kommun, på Altinget.se om behovet av en gemensam utvärdering kring hur undervisningens kvalitet och elevernas lärande har påverkats av vårens distansundervisning. Målet är att låta våra nyvunna erfarenheter ligga till grund för vidare utveckling av undervisningen i svensk skola.

Altinget.se debatt: Fem skoltoppar: Digitalisera skolan som komplement till undervisningen.


Intervju: Intervju med Madleine Nilsson, Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Madleine Nilsson, rektor från Hässleholms kommun, intervjuas om att medverka i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Hon berättar om vad som varit givande med programmet – och vad som har utmanat henne och hennes arbetslag.

 


Seminarium: ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”

Den 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem, vid ett webbsänt seminarium. Syftet med skriften är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar.

Seminariet är en del i seminarieserien ”Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län” som arrangeras av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Region Stockholm under våren 2020. Detta är det fjärde seminariet i serien. Läs mer om seminarieserien.

 


Utvecklingsartikel: Lika värde för alla

Empati, acceptans och allas lika värde är självklarheter på Lejonströmsskolan i Skellefteå. Ida Wiik, grundskollärare och förstelärare i årskurs f-3, och Marie Ellström-Westerlund, specialpedagog och förstelärare årskurs 1–6,  har inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer skrivit en utvecklingsartikel om ett nära samarbete mellan grundskola och grundsärskola.

 

Läs intervjun med Ida Wiik och Marie Ellström-Westerlund.

 

Läs artikeln Leda och lära nummer 2/2020 – Två skolformer – en verksamhet. Ett inkluderande samarbete mellan grundskola och grundsärskola f-3 på Lejonströmsskolan i Skellefteå

 


Örebro satsar på ledarskap för skolutveckling

I FoU-programmet Leda för skolutveckling satsar Örebro kommun på att stärka sin personal från förskola till vuxenutbildning och på så sätt fördjupa det pågående utvecklingsarbetet. Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola är mycket positiv till programmet. Här intervjuas hon om arbetet i programmet, hur den pågående pandemin har påverkat och tankarna inför framtiden.

 

Läs hela intervjun med Katarina Arkehag, Örebro kommun.  

 Poddsugen?

Anette Jahnke och Åsa Hirsh, forskarna bakom rapporten ”Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?”, deltar i senaste avsnittet av podcasten Kornhall&Netz.

 

Lyssna till när Per Kornhall och Ingela Netz samtal med Anette Jahnke och Åsa Hirsh. 

 

 


Pressmeddelande: Elever ser både möjligheter och svårigheter med distansundervisning

När smittspridningen av Covid-19 ökade kraftigt hänvisades Sveriges gymnasieelever till distansundervisning. En stor förändring för många, och hur har eleverna själva upplevt situationen? Ifous släpper i dag delrapporten  Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat, som genom en enkät undersökt hur väl eleverna tycker att de kan koncentrera sig på undervisningen, sociala aspekter och fysiskt och psykiskt välmående. Fram träder en komplex bild.

Pressmeddelandet i sin helhet och Delrapporten: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat finns att läsa här.

 


Pressmeddelande: Ny vägledande forskningsöversikt om kartläggning av orsaker till skolfrånvaro

Skolfrånvaron ökar och det finns många frågor att ställa när en elev är frånvarande och där de många olika svaren kräver sina specifika åtgärder för att göra det möjligt för eleven att komma tillbaka till undervisningen. Men hur ställer man dessa frågor på rätt sätt? Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro?

För att ge vägledning i hur man kan genomföra kartläggning där orsaker identifieras och analyseras har Ifous låtit genomföra en forskningsöversikt i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant forskning inom området och syftar till att ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

 

Du hittar rapporten samt pressmeddelandet i sin helhet här.


Till dig som arbetar med vuxenutbildning

Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans.

I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att vuxenutbildningen har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur studenterna upplever detta. Syftet är att ta reda på hur studenterna uppfattar att studera “som vanligt” jämfört med att studera på distans.Arbetar du inom vuxenutbildning och vill låta dina elever delta i enkäten? Här kommer du till enkäten.
Sista datumet för att delta i enkäten är 19 maj 2020.


Pressmeddelande: Inkluderande lärmiljöer – rapport från en forskningsinsats

Den 5 maj presenteras resultaten från den forskning som har bedrivits i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. Under tre års till har cirka 250 lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Borås med frågor som rör hur en lärmiljö ut som är inkluderande ser ut och vad som egentligen menas med inkludering.

Pressmeddelandet i sin helhet, samt slutrapporten hittar du här.

 


Elevenkät om att studera på distans

Arbetar du inom gymnasieskola eller vuxenutbildning? Hjälp oss att nå ut till dina elever!
Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet
DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans. I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att gymnasieskolan och vuxenutbildningen har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur det upplevs av de studerande. Detta för att öka kunskapen om hur klimatet, såväl klassrummet som på distans, uppfattas av eleverna utifrån de två skilda sätten att studera. Vi har därför sammanställt enkäter, en för gymnasieelever och en för vuxenstuderande, som du som lärare gärna får sprida vidare.

 

Du hittar enkäterna här. 

 


Intervju: Roswitha Rieder om Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Roswitha Rieder, verksamhetschef för vuxenutbildningen Stockholms stad och styrgruppens ordförande i forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi, intervjuas av Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous. Roswitha berätta om arbetet i programmet, som nu går in på sitt tredje år.

 


Till dig som arbetar inom gymnasieskolan

Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans.

I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att gymnasieskolan har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur gymnasieelever upplever detta. Syftet är att ta reda på hur gymnasieelever uppfattar att studera “som vanligt” jämfört med att studera på distans. Detta för att öka kunskapen om hur klimatet, såväl klassrummet som på distans, uppfattas av eleverna utifrån de två skilda sätten att studera.

Arbetar du inom gymnasieskola och vill låta dina elever delta i enkäten? Här kommer du till enkäten. 

Sista datumet för att delta i enkäten är 12 maj 2020. 


Sök Post-doc med koppling till Ifous kommande FoU-program!

Söker du Post-doc? Nu finns det möjlighet att söka en tjänst vid Stockholms universitet inom Learning Analytics. Tjänsten är kopplad till Ifous treåriga FoU-program Datadriven skolförbättring som planeras att starta till hösten. Programmet riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring datadriven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå. 
Läs mer om vilka kvalifikationer som krävs för tjänsten Postdoktor i data-driven utbildning. 
Obs, sista ansökningsdagen är 20 april!


Ifous tipsar: Coronakrisen och lärarnas rekordsnabba omställning – erfarenheter så här långt

Nina Bergdahl, doktorand vid Stockholms universitet har tillsammans med Jalal Nouri som är docent vid samma universitet och en av de forskare som Ifous samverkar med i FoU-program, gjort en blixtstudie av hur lärare implementerar distansundervisning och vilka erfarenheter de har så här långt.


Undervisa på distans – tips och råd!

Har du funderingar kring hur du undervisar på distans på bästa sätt? Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare på Ifous har sammanställt en rad tips för att lyckas med distansundervisning!

 

Undervisa på distans – tips och råd!

 Passa på att läsa under påsken!

Under påsken finns det ofta möjlighet att få lite extra lästid, varför inte passa på att läsa alla Ifousbilagor och senaste numret av Skolporten? Du kan antingen läsa dem direkt på din dator här eller läs i appen Skolporten! Ladda ner den i App Store eller Google Play .Där finns alla Ifousbilagorna i arkivet – och senaste numret av Skolporten är gratis just nu!


Att delta i ett FoU-program – intervju med Theres Normark

Är du nyfiken på hur det är att vara med i ett av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram? Lyssna på intervjun med Theres Normark, Skellefteå kommun, som var processledare i programmet Inkluderande lärmiljöer!


I ett nytt undervisningslandskap gror nya kunskaper

Det som just nu sker i svensk skola ger oss en unik möjlighet att skapa ny kunskap utifrån våra erfarenheter. Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, blickar framåt och beskriver tre områden där ny kunskap kan utvecklas: 1) om distansundervisning, 2) om den ordinarie  undervisningen samt 3) om vår förmåga att agera med omdöme i nuet.

I ett nytt undervisningslandskap gror nya kunskaper. 


Information med anledning av Covid 19, Coronaviruset

Ifous strävar efter att så långt som möjligt genomföra planerad verksamhet men i anpassad form med anledning av covid-19 och coronaviruset. För att undvika resor och sammankomster genomförs konferenser, seminarier, planerings- och informationsmöten digitalt. När detta inte är möjligt skjuts de fram i tiden. Mer information finns under respektive händelse.

Uppdaterat den 19 mars 2020.


Föreläsning: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

På uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län arrangerar Ifous en seminarieserie med fokus på att främja skolnärvaro. Under ett seminarium 13 februari 2020 presenterades Ifous fokuserar: Skolnärvaro En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, som genomförde rapporten på uppdrag av Ifous. Seminariet, ”Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen” med underrubriken ”Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?”, finns här i sin helhet.


Sista chansen: Datadriven skolförbättring

Hur kan vi använda statistik och annan data för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring datadriven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå. Programmet är just nu inne i planeringsfasen, men det finns fortfarande möjlighet för intresserade skolhuvudmän att delta.

 

Läs mer om FoU-programmet och anmälan.


Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh från Göteborgs universitet, genomföra en fördjupad nulägesanalys som utgångspunkt för skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Läs Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

 


Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län: Lagar och sekretess – utmaningar och möjligheter för samverkan

Tisdagen 17 mars arrangerar Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län seminariet Lagar och sekretess – utmaningar och möjligheter för samverkan. Fokus ligger på lagstiftning och sekretessbestämmelser som ofta kan uppfattas som komplicerade och hindrande för samverkan för att främja skolnärvaro. Vilka möjligheter till samverkan mellan skola och socialtjänst för att främja skolnärvaro ryms inom ramen för lagar och sekretess? Seminariet leds av Staffan Olsson som har lång erfarenhet av utbildning av personal inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri och han har även skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

Seminariet är kostnadsfritt och enbart öppet för anställda inom Stockholms län.

Mer om program och anmälan.

 


Ny intervju: Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, om riskerna med exkludering

Kortintervju med Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, där han reflekterar över konsekvenserna av brist på inkludering.


Missa inte möjligheten att söka till Forskarskolan!

Missa inte! Nu är ansökan till Forskarskolan i bild- och slöjdpedagogik öppen. I samverkan med den drar Ifous igång ett FoU-program om Digitala och estetiska lärprocesser. Sök och kom med!

 

Läs mer om Nationella forskarskolan i bildpedagogisk och slöjdpedagogik. 


Ifous deltar på ICSEI 2020

Ifous finns i år representerad på ICSEI 2020 (International Congress for School Effectiveness and Improvement). På plats finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, som tillsammans med forskare Ifous arbetar med. Under kongressen håller de  inte mindre än fyra presentationer om arbetet som bedrivs inom verksamheten.

Här hittar du ett referat om Ifous deltagande på ICSEI 2020! 

 

Läs mer om ICSEI 2020 och presentationerna här. 


Slutrapporten från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer är här!

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer genomfördes 2017-2019. Programmet var ett samarbete mellen Ifous, sju skolhuvudmän och Högskolan i Borås.
Du hittar rapporten här.
Forskarintervju: Elisabeth Persson och Lill Langelotz

I samband med spridningskonferensen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer intervjuades forskarna i programmet, Lill Langelotz och Elisabeth Persson, verksamma vid Högskolan i Borås.

 

 

 Tips: SFIpodd – Språkutveckande arbetssätt

I podden Lärarrummet diskuterar deltagare i Ifous FoU-program Språkutvecklande arbetssätt i sfi. De berättar om hur programmet är uppbyggt och lyfter ska egna erfarenheter från sitt deltagande.

Lyssna här!  

 


Statssekreterare Erik Nilsson intervjuas om inkluderande lärmiljöer

I samband med spridningskonferensen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer intervjuar Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Han berättar om varför han tycker att inkluderande lärmiljöer är viktigt – och om inkluderingen har gått för långt. Inspelat 27 november 2019.

 

 


Varför går man in i ett FoU-program? Jens Rosenqvist berättar!

Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har haft kick-off och vi passade på att intervjua styrgruppen ordförande, Jens Rosenqvist, områdeschef i Linköpings kommun. Han berättar om varför Linköpings kommun beslutade att gå in i det treåriga programmet och vilka förväntningar han har på det kommande arbetet.

 


Forskarintervju: Helena Ackesjö och Björn Haglund

I samband med kick-offen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag intervjuades forskarna som kommer att arbeta i programmet. Helena Ackesjö, docent och Fil.Dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Björn Haglund, Fil.Dr. och docent i Barn och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle, reflekterar över arbetet under de kommande tre åren.

 


Pressmeddelande: Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

I dag presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoUInkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.
– Jag är djupt imponerad över det engagemang och nyfikenhet som de medverkande har tagit sig an arbetet med. Utvecklingsprocessen har inneburit både motgångar och huvudbry – men det är naturligt och en nödvändig del av att utvecklas, säger Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Hela pressmeddelandet hittar du här


Just nu: Utvecklingsseminarium för Inkluderande lärmiljöer!

Just nu pågår utvecklingsseminarium för deltagarna i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer för fullt! Följ dagen på Twitter under hashtaggen #IfousIL! 

 

Och i morgon är det dags för spridningskonferensen Inkluderande lärmiljöer – Att forma framtidens demokratiska samhälle.


Inbjudan till Ifous Mötesplats: Förskola

Varmt välkommen till en dag med fokus på förskolefrågor. Under dagen kommer du att få träffa både forskare och praktiker samt även få möjligheten att nätverka med kollegor från andra skolhuvudmän.

Under dagen medverkar bland annat Bim Riddersporre, Christian Eidevald och Suzanne de Laval samt praktiker från både verksamhets- och förvaltningsnivå som berättar om sitt utvecklingsarbete.

Ifous Mötesplats: Förskola – innehåll, anmälan och pris.

 

Sista dagen för boka-tidigt-rabatten är 22 november! 


Inkluderande lärmiljöer – Att forma framtidens demokratiska samhälle

27 november tillsammans med sju skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

På konferensen talar bland annat Erik Nilsson, Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Justin Powell, Professor på University of Luxembourg, samt representanter för forskare och praktiker som har arbetat i programmet.

Läs mer om innehåll, pris och anmälan!

 


Ifous medlemsbrev nr 2 2019

I Ifous medlemsbrev nr 2 intervjuas Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, frågan om vikten av inkludering och skolnärvaro lyfts och tre forskare som är involverade i Ifous FoU-program berättar om sitt arbete. Självklart finns även inbjudningar till våra kommande FoU-program, seminarier och mötesplatser med!

 

Läs hela brevet här! 


Tips! Delrapporten från Flerstämmig undervisning i förskolan är här!

Önskas helgläsning? Nu finns Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018 från  forskarlaget i FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan ute.

Läs delrapporten här


Med fokus på skolnärvaro

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro. Uppdrag psykisk

Rear view of large group of elementary students attending a class.

hälsa Stockholms län har beställt rapporten av Ifous. Den är en del en större satsning på psykisk hälsa som görs gemensamt av Stockholms läns 26 kommuner tillsammans med Region Stockholm.

​Forskaren Helena Andersson, som sammanställt rapporten, intervjuas tillsammans med Linda Rydberg från Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Karin Hermansson, Ifous, i artikeln Så kan skolnärvaro främjas. Ifous inspel till den forskningspolitiska propositionen 2020

Idag har Ifous lämnat sitt inspel till nästa forskningspolitiska proposition som just nu bereds i regeringskansliet och som ska överlämnas till riksdagen hösten 2020. Synpunkterna baseras på de erfarenheter som Ifous har av forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan mellan skolans praktiker och forskare.
I inspelet presenteras förslag inom tre huvudområden:
  • Forskning om, i och för skola måste stärkas
  • Lärares och skolledares professionella kunskapsbas måste få möjlighet att utvecklas
  • Incitamenten för forskningssamverkan måste stärkas

 


Praktiknära forskning i skolan – hur, vem och vad får det kosta?

I dag håller Ifous i seminariet Praktiknära forskning i skolan – hur, vem och vad får det kosta? där bland annat Malin Cederfeldt Östberg och Ingrid Carlgren talar. Dagen öppnas av Ifous vd, Marie-Hélène Ahnborg.


Video: Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro presenteras i följande film.

 

 

Helén Ängmo om bristerna som avslöjas i Skolinspektionens rapport

Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen Foto: Frida Rönnholm

Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen, intervjuas i samband med att rapporten Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – förutsättningar och arbetsformer i grundskolan släpps. Granskningen visar bland annat att rektorer och lärare inte får tillräckligt stöd i arbetet med vetenskaplig grund.

– Det som oroar är den stora skillnaden mellan skolor, säger Helén Ängmo

Läs hela intervjun i artikeln Huvudmännen brister i engagemang kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.


Video: Ifous seminarium i Almedalen

Missade du Ifous seminarium, Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet?, i Almedalen? Ingen fara, nu finns den tillgänglig i sin helhet!

Du hittar ett referat av seminariet här. Fullsatt vid Ifous seminarium i Almedalen

Det var fullsatt på Joda Bar i Visbys hamn när det på tisdagseftermiddagen var dags för Ifous seminarium i Almedalen. Inte en stol fanns ledig, och ändå valde många att stå för att höra vad den namnkunniga panelen resonerade kring värdegrund och vetenskaplighet. På plats i panelsamtalet fanns Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun, Karin Hermansson, FoU-ansvarig hos Ifous, Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och Ulf Månsson, f.d. förvaltningschef Borlänge och Säters kommun. Moderator för dagen var Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous.

Det blev ett spännande diskussion, som Marie-Hélène Ahnborg summerade;
”Det finns ingen motsättning mellan värdegrund och vetenskaplig grund, det ena kan inte fungera utan det andra. Skolan kan varken vara värdeneutral eller kunskapsrelativistisk”.

Läs referatet Ifous i Almedalen: Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet?.


Pressinbjudan: Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet

Tisdagen 2 juli arrangerar Ifous i samverkan med Vetenskap & Allmänhet seminariet ”Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet” i Visby. Arrangemanget är en del av Almedalsveckan och fokus ligger på skolans demokratiuppdrag och vad det innebär i förhållande till kravet på utbildning på vetenskaplig grund.

 

Pressinbjudan i sin helhet hittar du här. Seminarieserie: Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län

I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. För att stödja och förstärka det arbetet bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län tillsammans med Ifous under hösten 2019 in till en kostnadsfri seminarieserie. Vid fyra tillfällen under hösten ordnas seminarier på aktuella teman. Under tre timmar ges möjlighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra kommuner i Stockholm län. Seminarieserien är öppen för alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro.

Varje seminarium är fristående och man kan därför delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Läs mer om seminarieserien och anmälan här. 


Ifous medlemsbrev nr 1 2019

Ifous hälsar nya medlemmar välkomna, bjuder in till sitt seminarium i Almedalen, presenterar de senaste rapporterna om undervisning i förskolan och fysiska skolmiljöer, presenterar sina kommande FoU-satsningar samt önskar alla en riktigt glad sommar!

Ifous medlemsbrev nr 1 2019!


Pressmeddelande: Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Den bristande tillgången på skollokaler är en av skolans stora utmaningar. Under de närmaste åren kommer många nya skolor behöva byggas eller renoveras. Vad bör man som skolhuvudman tänka på vid planering av nybyggnation och renovering? Ifous släpper i dag rapporten Ifous fokuserar skolmiljöer – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö, från ett analysprojekt i samverkan med Stockholms stad, Nacka kommun, Huddinge kommun och Kungsbacka kommun samt SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor och Högskolan i Gävle. Rapporten har ambitionen söka svar samt bereda för vidare arbete inom frågeställningen.

Pressmeddelandet i sin helhet. 

Rapportsidan Ifous fokuserar: Bygga skola

 


Ifous deltar i Almedalen 2019 – fokuserar på värdegrund och demokrati

Tisdagen 2 juli arrangerar Ifous i samverkan med Vetenskap & Allmänhet seminariet ”Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet” i Visby. Arrangemanget är en del av Almedalsveckan och fokus ligger på skolans demokratiuppdrag och vad det innebär. Bland de medverkande finns Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun, Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och Ulf Månsson, f.d. förvaltningschef, Säter och Borlänge kommun.

Boka in programpunkten! 


Att delta i Flerstämmig undervisning i förskolan

Är du nyfiken på hur det är att vara med i ett av Ifous FoU-program? Katrineholms kommun, Ifousmedlem och deltagare i Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan, har gjort en video om sitt deltagande. Där berättar de om processen och arbetet  – både i programmet och inom hela organisationen.

 


Nytt FoU-program: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur ser det ut i praktiken? Vilken forskning om fritidspedagogik och fritidshem finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten? Är du/ni nyfikna på att undersöka detta och samtidigt bidra till ny forskning inom området?

Läs mer här!

28 maj hålls ett planeringsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att gå in i programmet, läs mer om program och anmälan.


Slutseminarium: Ifous fokuserar: Bygga skola

Hur bygger man en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla elevers utveckling och lärande? Som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Och vad kan vi lära av de erfarenheter som redan finns? Onsdag 22 maj håller Ifous ett seminarium där rapporten, baserad på en undersökning som genomförts i nio skolor, från Ifous fokuserar: Bygga skola diskuteras.
.


Inbjudan: Informationsträff om nya FoU-programmet med fokus på Vux!

Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det är också viktigt att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och alla skolhuvudmän med intresse är inbjudna till en informationsträff kl 13-16 21 maj i Stockholm.


Pressmeddelande: Undervisning i förskolan – från invecklat till utvecklat

Fredagen 26 april avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Undervisning i förskolan där 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner och drygt 80 förskolor under tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Anders Wedin, verksamhetschef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

 

Läs hela pressmeddelandet här .

 


Seminarium i FoU-programmet Undervisning i förskolan


Torsdagen 25 april pågår seminarium för deltagarna i FoU-programmet i Undervisning i förskolan på Malmö Live. Fredagen 26 april fortsätter evenemanget med heldagskonferensen Undervisning i förskolan – vad kan det vara? då även allmänheten har möjlighet att delta. Följ dagen på Twitter via hashtaggen #IfousUndiF.


Välkommen till Undervisning i förskolan – vad kan det vara?

Den 26 april arrangeras Undervisning i förskolan – vad kan det vara?, en fullspäckad heldag om vad undervisning i förskolan kan innebära och hur den kan se ut. Dagen markerar avslutningen av forsknings- och utvecklingsprogrammet, Undervisning i förskolan, som letts av Ifous. Under tre års tid har 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner i samarbete med forskare från Malmö universitet utforskat och utvecklat undervisningen i sina förskolor.

Bland de medverkande finns bland andra Ann-Christine Vallberg-Roth, professor, och Ylva Holmberg, lektor, vid Malmö universitet, Anders Wedin, skolchef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp samt förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från de deltagande kommunerna.

 

Läs mer om dagen och anmälan.


Pressmeddelande: Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

I en unik satsning möts lärare och skolledare från Sverige och Finland för att utbyta erfarenheter och öka den forskningsbaserade kunskapen. I Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning” deltar Linköpings kommun, Region Gotland, Region Östergötland, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun och Ålands landskapsregering.

Mer om satsningen hittar du här.

 


Ny utvecklingsartikel: Med rätt att undervisas

Kan målstyrd undervisning av språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan gynna tidig läsinlärning? Ja, visar Erika Frangini och Christina Holmberg som undersökt ämnet. Men begreppet undervisning i förskolan väcker starka känslor bland pedagoger, konstaterar de. Artikeln, Med rätt att undervisas. En studie med fokus på den språkliga och fonologiska medvetenheten i förskolan., är skriven inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan och en intervju med författarna finns att läsa här.


Ny utvecklingsartikel: Sokratiska boksamtal i förskolan

Nu är ytterligare en artikel från vårt FoU-program Undervisning i förskolan publicerad. Den handlar om Sokratiska boksamtal och är skriven av Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Rannbäck, Strängnäs kommun, och är publicerad som utvecklingsartikel publicerad i serien Leda & Lära 26 mars 2019.

Sokratiska boksamtal i förskolan: ett sätt att arbeta för demokrati


Vad händer inom Ifous programmeringsprogram?

Läraren Christer Sjöberg intervjuas.

Vad händer när programmering kommer in i undervisningen? Det undersöker över hundra lärare och deras elever tillsammans med en forskargrupp från Stockholms universitet inom ramen för Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen. I den här artikeln intervjuas elever, lärare, skolledare och forskare som deltar i programmet om sina upplevelser och reflektioner.

 

Läs Testpiloter i programmering


ESO: Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

Skolans likvärdighet har försämrats under de senaste decennierna, menar både svenska och internationella bedömare. Socio-ekonomisk bakgrund spelar allt större roll för elevernas resultat och skillnaden i kvalitén mellan olika skolor ser inte ut att minska. De senaste årens stora reformer som genomförts inom skolan gör att det är svårt att dra tydliga slutsatser kring orsakerna, men frågan är vad som kan göras för att bryta den negativa utvecklingen? Fredagen 15 februari släppte ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, antologin 2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet där ett antal forskare från olika forskningsfält undersöker vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som fungerar för att förbättra skolans likvärdighet. I samband med släppet hölls seminariet Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig? där Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg deltog. Nu finns seminariet i sin helhet tillgängligt och den som vill lyssna till Marie-Hélènes inspel så kommer det 42:19 samt i debatten som börjar 01:09:25.

 

Seminariet Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

 

 

 

 


Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

I dag, måndag 28 januari, överlämnar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg sitt slutbetänkande Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:04)Förslaget syftar till stärka studie- och yrkesvägledningen inom skolan och skapa likvärdiga förutsättningar för elever att göra sina framtidsval utifrån kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Läs Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:04) här.

 

 


Leda & Lära: Ny utemiljö utvecklade både barn och pedagoger

Förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell har skrivit en utvecklingsartikel i serien Leda & Lära inom ramarna för FoU-programmet Undervisning i förskolan. I artikeln visar de att arbetet med att skapa en ny utemiljö på förskolan resulterade i fler attraktiva miljöer som har utvecklat barnens lek och bidragit till ett närmare samarbete pedagogerna emellan.

 

Läs Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger, samt en intervju med författarna.


Ifous går in som medlemmar i Vetenskap & Allmänhet

Inför 2019 gick Ifous med som medlem i Vetenskap & Allmänhet, VA, en nationell ideell förening som arbetar för att
främja dialog mellan forskare och samhället i övrigt.
 Ifous har tidigare samverkat med VA, bl.a. i kampanjen #Hurvetdudet?. VA har i dag ett 80-tal medlemmar som t.ex. myndigheter, högskolor, företag, folkbildningsorganisationer och forskningsfinansiärer.

-Vi är väldigt glada över att kunna fördjupa relationen med Vetenskap & allmänhet, säger Ifous vd, Marie-Hélène Ahnborg. Hon har även bidragit med gästkrönikan “En skola på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” som finns
publicerad i VA:s kanaler.

-Det här är ett naturligt steg för oss i vår strävan att stärka den forskningsbaserade kunskapen i och om den viktiga samhällsinstitution som skolan är, säger Marie-Hélène.

 


Läs Marie-Hélène Ahnborgs krönika här. 

 


Flerstämmig musikundervisning i förskolan

Forskarna Ylva Holmberg och Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet, har inom ramen för Ifous FoU-
program Undervisning i förskolan publicerat den vetenskapliga artikeln Flerstämmig musikundervisning i förskolan i tidskriften BARN – forskning om barn og barndom i Norden ( Vol 36, No 3-4, 2018). Artikeln lyfter hur man utvecklar kunskap kring vad som kännetecknar musikundervisningen i förskolan.


Komplexiteten med systematisk kvalitetsutveckling i det vardagliga arbetet

Ulrika Jepson Wigg och Anna Ehrlin, Mälardalens högskola, Eskilstuna, har skrivit en vetenskaplig artikel inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Artikeln Systematic Quality Development. Demand at Odds with the Everyday Complexity of Teachers’ Work har publicerats i International Journal of Learning, Teaching and Educational Research och berör komplexiteten i att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i det hektiska arbetstempo som lärarens arbetsvardag ofta präglas av.


ICSEI 2019 i Stavanger

Den 8-12 januari 2019 går ICSEI, International Congress for School Effectiveness and Improvement, av stapeln i
Stavanger, Norge. ICSEI är en internationell kongress för personer verksamma inom skolvärlden, så som lärare, skolledare, beslutsfattare, och forskare. I år är förskola ett av fokusområdena för kongressen, ett annat handlar om hur olika aktörer kan samverka. Ifous höll i en paper session och en workshop under torsdagen, läs mer om det här.


Fokus på individ och lärande i förskolans publika dokumentation

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild.

Läs hela intervjun med Rebecka här! 


Hur utnyttja skolforskning bättre?

I en ny rapport från the Royal Society och the British Academy analyseras användningen av utbildningsvetenskaplig forskning och samverkan mellan de olika aktörerna i utbildningens ”ekosystem” i Storbritannien. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, sammanfattar slutsatserna och kommenterar rapporten.

Läs hela texten här!

 


Femte licentianden inom Små barns lärande

Vi gratulerar Rebecka Lindberg, den femte licentianden inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som den 6 november fick sin avhandling ”Att synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur” godkänd vid Linnéuniversitetet! Opponent var biträdande professor Håkan Löfgren från Linköpings universitet.

Läs hela avhandlingen här!


Ifous högnivåseminarium 2018

Den 24 oktober anordnade Ifous för tredje året i rad ett högnivåseminarium, den här gången med temat ”En skola på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Eftermiddagen inleddes med att Matilda Ernkrans (s), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Roger Hadadd (l), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott fick reflektera över skollagens krav på en vetenskapligt baserad skola och utbildning.

Därefter följde ett panelsamtal där generaldirektörerna för Skolverket, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen och SPSM tillsammans med vd för Friskolornas riksförbund och SKL:s utbildningsdirektör resonerade om vad en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär; hur ska man definiera begreppen och hur känner man igen en skola som jobbar efter dessa kriterier?

Under två diskussionspass stöttes och blöttes dessa frågor i mindre grupper och samtalen var både engagerade och livliga, någon brist på idéer och förslag rådde inte bland de namnkunniga deltagarna. Grupperna formulerade till sist varsitt önskemål och en fråga riktad till panelen som under den sista halvtimmen fick svara och kommentera på det som lades fram av grupperna.

Dagen avslutades med mingel och fortsatta goda samtal i de vackra lokalerna på Van der Nootska palatset på söder i Stockholm.


Flerstämmig undervisning i förskolan på Malmö live

Den 4-5 oktober hölls det andra utvecklingsseminariet i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”. På plats i Malmö var 294 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare för att få ta del av två spännande och innehållsrika dagar. Deltog gjorde även programmets forskare: Catrin Stensson, Sverker Aasa, Ann-Christine Vallberg Roth, Jan-Eric Ekberg, Ylva Holmberg och Jesper Sjöström, alla tillhörande Malmö universitet.

Forskargruppen höll föreläsningar bland annat på temat musik, rörelse och motorik i undervisningen. De redovisade även resultaten från en första enkät om hur deltagarna i FoU-programmet ser på undervisningsbegreppet kopplat till de olika områden som ska behandlas, någonting som ledde till intressanta, efterföljande diskussioner. Forskargruppen gav även deltagarna ett uppdrag till nästa seminarium, nämligen att  prova olika upplägg kopplade till musik och rörelse/motorik.

”Det var två väldigt givande och energifyllda dagar. Otroligt roligt att se deltagare från olika nivåer diskutera så engagerat tillsammans med kollegor från andra skolhuvudmän. ”Sa programmets projekt- och processledare, Henrik Hamilton.

På bilden ser vi Ifous projekt- och processledare, Henrik Hamilton.


Planeringsmöte för nytt FoU-program!

Den 2 oktober hölls ett möte i Ifous lokaler för att dra upp ramarna för ett nytt FoU-program om att undervisa via länk, kallat fjärr- eller distansundervisning, beroende på om undervisning sker synkront eller asynkront.

Representanter från nio stycken skolhuvudmän fanns på plats, antingen i fysisk form eller via länk; Skellefteå kommun, Linköping vuxenutbildning, Storumans kommun, Västerholms friskola, Korrespondensgymnasiet, Ålands landskapsregering, Lapplands gymnasium, Sofia Distans och Värmdö skärgårdsskola. Huvudmännen har alla olika förutsättningar och bedriver fjärr/-distansundervisning i olika skolformer och från grundskola till vuxenutbildning.

Programplanerna har engagerat många forskare, även forskare från Finland och Danmark har visat intresse. Tanken är att forskningen ska utgå från de behov och utmaningar som finns i praktiken och planeringsmötet erbjöd dem att lyssna in huvudmännens behov.

”Roligt var att det var ett stort engagemang och att många frågor och utmaningar är desamma trots olika skolformer och elevåldrar.” sa Karin Hermansson, projekt- och processledare på Ifous.


Temadag inkludering

Fredagen 22 september deltog Ifous som utställare på en heldagskonferens med tema Inkludering – tillgängligt lärande och inkluderande lärmiljöer.

Under dagen hördes bland annat Patrik Forshage, utbildningschef i Täby, berättat om kommunens arbete med Inkluderande lärmiljöer, något som även reflekterade Täbys deltagande i Ifous FoU-program med samma tema. 

Även Christin Appel och Åsa Ernestam från SKL höll en presentation med materialet ”Olika är normen” som grundar sig på Ifous första inkluderingsprogram som hölls 2012-2015. 

 


Utvecklingsseminarium språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Den 12 och 13 september hölls utvecklingsseminarium nummer två för deltagare i FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi”.

På plats i Hässleholm fanns ca 60 deltagare från fem olika organisationer och kommuner: Hermods, Haninge, Hässleholm, Lernia och Stockholms stad. Första dagen gav Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, en intressant föreläsning om transspråkande i teori och praktik. Föreläsningen följdes av workshops där deltagarna i blandade grupper fick diskutera olika frågeställningar kopplade till föreläsningen och deras egen praktik.

Andra dagen fick programmets forskargrupp, Jenny Rosén och Berit Lundgren från Högskolan Dalarna, hålla i aktiviteterna. De presenterade en återblick på verksamhetsbesök och avslutade dagen med en framåtsyftande övning. ”I alla grupper fanns ett stort engagemang som märktes på såväl aktivitet som ljudnivå vid de olika diskussionsuppgifterna” säger projekt- och processledare för programmet Sofie Grahn-Hillve.

På bilden ser vi styrgruppen för FoU-programmet.


Ifous grundare Per Reinolf har gått bort efter en tids sjukdom

– Det är med stor sorg som vi har mottagit beskedet att Per inte längre finns bland oss. Hans betydelse för att få igång forskningssamverkan som utgår från lärares och skolledares behov kan inte nog betonas, säger Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg.

Per Reinolf grundade Ifous år 2011. Initiativet var ett svar på många skolhuvudmäns önskan att arbeta mer systematiskt och strukturerat för att stärka den vetenskapliga grunden och utveckla den beprövade erfarenheten i skolan. I dag driver Ifous åtta olika FoU-program där skolans praktiker arbetar tillsammans med forskare inom olika frågor som är relevanta för undervisningen.
Totalt deltar cirka 1 000 lärare, rektorer och förvaltningschefer från hela landet samt forskare från flera lärosäten.

Per Reinolf var en entusiastisk entreprenör med stort engagemang för lärarkåren och utvecklingen av den svenska skolan.
Utöver Ifous var han även grundare av företagen Skolporten och Arete Akademi.

För Per Reinolf stod alltid de unga, barnen och deras möjligheter till god utbildning i fokus. I den senaste intervjun med honom i Lärarnas tidning i januari i år, säger han:

– Jag vill hjälpa unga att erövra världen. Därför jobbar jag för dem som jobbar för de unga – lärarna.

Per Reinolf kommer att vara mycket saknad av familj, vänner och många kollegor som han arbetat med under årens lopp.

 

 


#Hurvetdudet? Debattartikel i SVD

Ifous är en av de organisationer som skriver under #hurvetdudet:s debattartikel som publicerades den 9/9 i SVD! Läs nedan:

“Var är forskningen i de politiska manifesten?”


Forskarintervju: Malin Virtanen

Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtaten i sin licentiatuppsats som hon skrivit inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande.

 

 

Läs intervjun med Malin här.


Örebro satsar stort på skolans ledarskap

I dagarna startar forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutvecklingsom riktar sig till skolledare från förskola till vuxenutbildning i Örebro kommun. FoU-programmet leds av det fristående forskningsinstitutet Ifous i samarbete med organisationsforskare från Kungliga tekniska högskolan. Under tre år kommer skolledare inom kommunens två utbildningsförvaltningar att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka ledarskapet så att kommunens utbildningsverksamheter kan utvecklas och förbättras.

Skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Det gäller det man undervisar om, det sätt man undervisar på men också hur man styr och leder utbildningsverksamhet. Den praktiknära forskningen inom ledarskapsområdet, som tar hänsyn till de specifika förutsättningar som gäller för att leda pedagogisk verksamhet, är begränsad. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.

Satsningen är unik då den innebär att skolledare arbetar tillsammans och delar med sig av sina erfarenheter över skol- och förvaltningsgränser.

– Det är en viktig signal att även vi chefer vill arbeta forskningsbaserat, säger Margareta Borg, chef för förvaltningen Förskola och skola och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

– Att vi gör det tillsammans och genom kollegialt lärande är en kraftsamling för att utveckla och förbättra vår verksamhet, säger Nima Poushin, som är chef för förvaltningen Utbildning, försörjning och arbete.

Även forskarna är entusiastiska.

– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att tillsammans med skolledarna arbeta vidare med, säger Marianne Ekman Rising som är en av de två professorer vid KTH som står för forskningsinsatsen i programmet.

Förväntningarna är höga eftersom det är ovanligt med den här typen av FoU-satsningar när det gäller skolans ledarskap.

– Det här är första gången Ifous driver ett FoU-program som riktar sig direkt till skolledare och det roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Kerstin Lingebrant som är den som leder och samordnar programmet.

 

För mer information, kontakta:

Kerstin Lingebrant, projektledare Ifous, tel: 076-0971129,kerstin.lingebrant@ifous.se

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, tel: 076-0334810,karin.hermansson@ifous.se

Margareta Borg, förvaltningschef Örebro, tel: 019-211000, margareta.borg@orebro.se

Nima Poushin, förvaltningschef Örebro, tel: 019-211000, nima.poushin@orebro.se

 

 

Läs mer om FoU-programmet Leda för skolutveckling

https://www.ifous.se/leda-for-skolutveckling/


Den viktigaste frågan inför valet: #Hurvetdudet?

Om mindre än en vecka är det val! Vår VD, Marie-Hélène Ahnborg, har spelat in en film i samarbete med kampanjen #Hurvetdudet? för att alla samhällsfunktioner ska vila på forskningsbaserad kunskap och för att vikten av vetenskaplighet särskilt ska betonas i skolan. Se den nedan!

 


Ifous kommentar till förskolans nya läroplan

Med anledning av förskolans nya läroplan som presenterades den 29/8 har Ifous VD, Marie-Hélène Ahnborg, skrivit en artikel som går att läsa här!


Projekt- och processledare Sofie Grahn-Hillve intervjuad av Encell

Ifous projekt- och processledare Sofie Grahn Hillve, som leder två FoU-program, Nyanlända elevers lärande och Språkutvecklande arbetssätt inom sfi, har intervjuats av Encell – nationellt centrum för livslångt lärande. Läs hela intervjun här!

Projekt- och processledare Sofie Grahn-Hillve

 


Kick-off för nya FoU-programmet Leda för skolutveckling!

Den 30/8, hölls kick-off för det nya FoU-programmet Leda för skolutveckling i Nyköping! Deltar gör 140 skolledare från Örebro kommun och en grupp organisationsforskare från KTH. Ett spännande program som ska pågå under tre år och bidra till att öka deltagande chefers (förskolechefer, rektorer, verksamhets- och förvaltningschefer) kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

På bilden ser vi styrgruppen för FoU-programmet samt projekt- och processledaren Kerstin Lingebrant!


Uppstartsmöte för Ifous fokuserar Bygga skola

Den 27 augusti hölls det första mötet i Ifous nya satsning Ifous fokuserar på att Bygga skola. Ledare för projektet är Suzanne de Laval som kommer att genomföra en gåtur och även sammanställa slutrapporten. Gåturer och analys genomförs i samverkan med professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs, båda Högskolan i Gävle. Medverkande skolhuvudmän är: Huddinge kommun, Kungsbacka kommun, Nacka kommun och Stockholms stad.

 


Media hälsas välkomna på Mötesplats förskola!

Välkommen till en mötesplats där du får möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola, ta del av nya forskningsrön kring bedömning i förskola och diskutera innebörden av den nya läroplanen. Du kommer även att få träffa förskollärare, förskolechef och verksamhetscheferfrån olika håll i landet.

Media hälsas välkomna under hela eller delar av dagen.

Läs mer här: Pressinbjudan mötesplats förskola 23 augusti


Nyhet: Ifous fokuserar på laborationer!

Vill du/ni vara med och påverka innehållet i nästa Ifous fokuserar? Denna gång med tema laborationer!

Vi planerar att analysera data från bland annat Pisa, Skolinspektionens kvalitetsrapporter och forsknings- och utvecklingsarbete kring undervisning och lärande av laborationer inom NO/teknik. Resultat och slutsatser av analyser kommer att redovisas i en skriftlig rapport och innehålla diskussionsfrågor för lärare, skolledare och skolchefer att arbeta med kollegialt. Utöver rapporten produceras även en film som berättar om analysen och resultaten.

 

Låter det spännande? Läs mer här och anmäl intresse till anette.jahnke@ifous.se eller karin.hermansson@ifous.se


Yttrande till Utbildningsdepartementets slutbetänkande SoU 2018:19

Ifous har, den 15/8, kommit med ett yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring”.

Läs det i sin helhet här: Ifous yttrande Forska tillsammans


Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan!

Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Läs hela artikeln här!


Se en inspelning av vårt Almedalsseminarium!

Missade du vårt seminarium: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen? Ingen fara! Det går alldeles utmärkt att se i efterhand, klicka bara på länken nedan!

Ta chansen och se det här!

 


Forskarintervju med Marita Davidsson

Marita Davidsson gick upp med sin avhandling Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete, den 1 juni 2018, som är skriven inom ramen för FoU-programmet ”Små barns lärande”. Nu finns en fullständig intervju med Marita att läsa här!

Trevlig läsning!


Almedalen : Utbildning på vetenskaplig grund – Hur vet vi det?

Det var rubriken för Ifous välbesökta seminarium under årets Almedalsvecka. På scenen fanns representanter från såväl akademi som politik och skolhuvudmän.

Seminariet var en del av #Hurvetdudet-kampanjen som stöds av ett stort antal organisationer och samordnas av Vetenskap & Allmänhet.
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, inledde seminariet och menade att det finns för många starka känslor i skoldebatten som signalerar oenighet där man egentligen är enig:
– Det är inte en fundamental konflikt. Vi är alla överens om att skolan ska skapa demokratiska medborgare, vara likvärdig och ge möjligheter till en sådan klassresa som jag själv har gjort.
– Åsiktsskillnaderna handlar istället om hur detta ska uppnås, och där måste vi luta oss på vetenskap och beprövad erfarenhet, menade Åsa.

Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, var helt enig, men la till ett antal punkter som han menade är elementära för utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund. Bland dessa betonades speciellt vikten av samarbetande arbetslag med intresse för och kunskap om vetenskapliga resultat som även följer upp sin utveckling.

Vad gör man då när den vetenskapliga grunden är svag och den forskningsbaserade kunskapen begränsad? Anette Jahnke, projektledare på Ifous och Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, berättade om ett konkret exempel där lärare och skolledare hos fem olika skolhuvudmän arbetar tillsammans med forskare i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

– Programmering har blivit obligatoriskt men kompetensen finns inte och forskningen inom området är begränsad, berättade Anette, och Katarina fortsatte:
– Vi vill inte sitta och vänta utan vara med och bygga den vetenskapliga grund som saknas. Katarina betonade även vikten av det nationella perspektivet i programmet:
– Stockholm är stort och vi kan vara kaxiga och tycka att vi kan göra det själva, men vi ser ett värde i att göra det tillsammans med andra, inte minst ur ett likvärdighetsperspektiv.

– Det har hänt mycket sedan jag satt i lärarutbildningskommittén för tjugo år sedan, med många olika initiativ som Ifous och Skolforskningsinstitutet. Jag blir lite glad när jag står här, menade Thomas Strand, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och fortsatte:
– Men det finns saker kvar att göra.
Även Maria Stockhaus, riksdagsledamot för Moderaterna, menade att det fortfarande finns steg att ta:
– Vi politiker ska inte säga hur det ska göras, men däremot sätta upp mål.

I det avslutande panelsamtalet efterfrågades en större tvärvetenskaplighet för att lyfta och föra skolutvecklingen framåt. Utbildningsforskningen måste kombineras med bland annat psykologisk forskning, menade Åsa Wikforss medan Morten Sager betonade vikten av beprövad erfarenhet och gjorde en jämförelse med läkarutbildningen där stor vikt läggs på att utveckla praktiken genom kollegialt samarbete.
Alla medverkande i panelen var överens om att forskning måste högre upp på agendan i lärarutbildningen.

Dagens moderator, Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous, avslutade seminariet med att summera:
– Vi behöver de olika perspektiven, men framförallt behöver vi de kloka praktikerna som vågar ifrågasätta sitt arbete och pröva nytt tillsammans med kollegor. Vi behöver också alla med jämna mellanrum ställa oss frågan ”Hur vet vi det?”.

Den frågan fick alltså inte bara bli rubriken utan även avrundningen på seminariet.

Henrik Hamilton

 

Från vänster: Marie-Hélène Ahnborg, Thomas Strand, Maria Stockhaus, Anette Jahnke, Katarina Arkehag, Åsa Wikforss och Morten Sager.


Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka!

Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka och Ifous kommer att hålla ett seminarium den 3 juli!

Den praktiknära forskningen på det utbildningsvetenskapliga området är i jämförelse med andra vetenskapsområden mycket begränsad. Forskningsresultat som ger svar på frågor som lärare och skolledare brottas med i sitt dagliga arbete finns det inte så mycket av. Samtidigt ställer skollagen krav på en forskningsbaserad utbildning och de verksamma i skolan är tvingade att laga efter läge och hantera situationen efter bästa förmåga.

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Tid:              tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45

Plats:          Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

Seminariet anordnas av Ifous nom ramen för kampanjen #Hurvetdudet?som samordnas av Vetenskap & Allmänhet

För att se den officiella almedalsflyern klicka nedan:

Ifous Almedalen 2018

Glöm inte att följa och gilla Ifous på sociala medier för kontinuerliga uppdateringar under Almedalsveckan!

Ifous på LinkedIn
Ifous på Facebook
Ifous på Twitter


Ny vetenskaplig artikel från FoU-programmet Undervisning i förskolan

Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet och vetenskaplig ledare för Ifous pågående FoU-program Undervisning i förskolan, har skrivit om de första resultaten från programmet i en artikel i Scandinavian Journal of Educational Research. Läs artiklen i sin helhet här


Ifous på Järvaveckan tillsammans med #Hurvetdudet?

Onsdagen den 13 juni deltog Ifous på Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

 

Ifous medlemsansvariga, Karin Hallström, delade ut flyers på Spånga IP

Ifous seminarium på Almedalen den 3 juli anordnas även på kampanjens tema: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (m)
Thomas Strand – riksdagsledamot (s)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

Moderator: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Tid: tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby

Läs mer i Almedalens officiella program här


Start för nytt FoU-program ”Lärares praktik och profession”!

Igår, 13/6, hölls det första styrgruppsmötet för det nystartade FoU-programmet ”Lärares praktik och profession”.

Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.

Medverkande skolhuvudmän är NTI-gymnasiet, Eskilstuna kommunHässleholms kommun och Kunskapsskolan.

 

 


Ifous medlemsbrev nr 1 2018

Ifous uppdaterar om nya och  pågående FoU-program, Ifous samarbete med kampanjen #Hurvetdudet?, årets seminarium ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen och mycket mer!

Ifous medlemsbrev nr 1 2018


Tredje avhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Den 1/6 gick Marita Davidsson upp med sin licentiatuppsats Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete som är skriven inom ramen för FoU-programmet Små barns lärande.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här


Ifous personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. För att läsa Ifous fullständiga policy för personuppgiftsbehandling, klicka på länken nedan.

Ifous personuppgiftspolicy


Ifous policy för personuppgiftsbehandling

Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft.

GDPR ställer högre krav på hur vi behandlar personuppgifter och ger individen bättre möjligheter att påverka vår hantering. För att läsa Ifous fullständiga policy för personuppgiftsbehandling, klicka på länken nedan.

Ifous personuppgiftspolicy


Ifous stödjer kampanjen #Hurvetdudet?

Ifous kommer att vara på plats den 13 juni under
Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Lördagen den 14 april lanserades kampanjen #Hurvetdudet? vars syfte är att öka förståelsen om vad vetenskap är och hur vetenskapen kan användas för att bygga ett bättre samhälle.
Ifous är en av drygt 70 andra organisationer, bland annat universitet, föreningar, företag och myndigheter, som stödjer kampanjen.

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.


Ifous medverkar på Almedalsveckan 2018

Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är vi alla överens om men vad betyder det i praktiken? Vilken vetenskaplig grund? Hur blir erfarenhet beprövad? Vad gör man när vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet saknas? Det är några av frågorna som behandlas vid Ifous seminarium i Almedalen.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (M)
Thomas Strand – riksdagsledamot (S)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

När? Tisdagen den 3 juli 10.00-10.45
Var? Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby 

Läs mer i Almedalens officiella program här


Inbjudan: Ifous Mötesplats förskola

Välkommen till en mötesplats för dig som är verksam i förskola; som förskollärare, förskolechef eller verksamhetschef! Här får du möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola. Ta del av nya forskningsrön kring undervisning och bedömning i förskola, diskutera innebörden av förskolans nya läroplan, och nätverka med kolleger från olika håll i landet.

23 augusti i Stockholm

Läs mer om program och anmälan!


Nu startar Flerstämmig undervisning i förskolan

Torsdagen den 26 april startade Ifous ett FoU-program med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer forskare och praktiker att arbeta tillsammans för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.

– Det finns ett oerhört sug hos förskolans personal att få vara med och öka den forskningsbaserade kunskapen och det är så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Henrik Hamilton som är den som leder programmet.

Läs hela pressmeddelandet här!

 


Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Katarina Nilfyr är  licentiat inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande  och gick upp med sin avhandling Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” i början av mars. Nu intervjuas hon om arbetet och tankarna kring sin avhandling.

Läs hela intervjun med Katarina Nilfyr här.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här.


Nyhet: Ifous fokuserar på laborationer

Laborerar elever i dagens skola i NO och teknik? Vilken betydelse har laborationer för elevers kunskapsutveckling i dessa ämnen? Vilka möjligheter ger digitala verktyg? Vilka förutsättningar finns för lärare att genomföra laborationer i sin undervisning? Hur kan didaktiken kring laborationer utvecklas?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet?

 

Läs mer om Ifous fokuserar på laborationer här!


Viktigaste valfråga är: Hur vet du det?

Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer, varav Ifous är en av dem, på SvD debatt.

Läs debattartikeln i sin helhet här.


Utvecklingsseminarum: Inkluderande lärmiljöer

Dag två på utvecklingsseminariet för deltagarna i FoU-programmet Inkuderande lärmiljöer inleds av Laid Bouakaz och hans föreläsning ”Att anta utmaningen i den mångkulturella skolan – nyanlända och lärande”. Följ dagen på Twitter: #IfousIL


Följ Inkluderande lärmiljöers utvecklingsseminarium på Twitter!

I dag och i morgon pågår ett utvecklingsseminarium för deltagarna i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. Följ gärna dagen på Twitter under #IfousIL.
 
 


Ifous stödjer #Hurvetdudet?

Lördagen den 14 april lanseras kampanjen #Hurvetdudet? som fokuserar på att öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Ifous är, tillsammans med ett 70-tal andra organisationer, bland annat företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter, med och stödjer kampanjen.

Tanken är att vi tillsammans genom att ställa frågan Hur vet du det? kan ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen har aktiviteter på flera olika platser i landet; Göteborg, Lund, Luleå, Malmö och Stockholm. Läs gärna mer om programmet här.


Nyhet: Lärares Profession och praktik

Nu söker vi fler huvudmän som tillsammans med Eskilstuna kommun och NTI-gymnasiet vill vara med och ta täten i Ifous nya FoU-program Lärares profession och praktik. Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.
 


Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild

Frida Lindroth är den första licentiaten inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande som gått upp med sin avhandling. I ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”har Lindroth utforskat vad förskolläraren väljer – och väljer bort – i sitt dokumentationsarbete. Hon intervjuas om arbetet med avhandlingen och sina resultat.

 

Läs hela intervjun med Frida Lindroth här.


Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på
programmering. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen drivs i samarbete med Stockholms stad, Simrishamns kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Freinetskolan Hugin och med forskare från Stockholms universitet. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka undervisningen så att programmering kan användas som ett verktyg för att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Läs hela pressmeddelandet här.


Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi drivs i samarbete med fem utbildningsanordnare – kommunala och enskilda – och med Högskolan Dalarna. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att utveckla vuxna andraspråksinlärares möjligheter att lära sig svenska.

Läs mer om programmet här.


Kick-off: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Den 13-14 mars pågår kick-off seminariet för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi i Stockholm. Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg öppnade den första dagen och genom det gick det officiella startskottet för de kommande tre årens arbete.

 

Läs mer om programmet och dess upplägg här.


Ifous rekryterar: Medlemsansvarig

Nu söker vi en kommunikatör/administratör för rollen som medlemsansvarig. I arbetet ingår bland annat ansvar för intern och extern kommunikation, medlemsvård och medlemsadministration.

Läs mer om tjänsten som om hur du ansöker här. 


Den andra licentiatavhandlingen från Små barns lärande är här!

I dag gratulerar vi Katarina Nilfyr, licentiand inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som i dag fick sin avhandling ”Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” godkänd vid Linnéuniversitetet. Opponent var Christian Eidevald. Stort grattis!

Läs avhandlingen här.

 


Regeringens utredning lyfter Ifous modell som gott exempel

Vi på Ifous är mycket glada över att regeringens utredning som presenteras i dag, Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, om praktiknära forskning lyfter fram Ifous modell som ett gott exempel.

Citat: ”Utredningen vill lyfta fram den modell som Ifous använder för att integrera forskning och utveckling.”

Läs mer på sid 121 i utredningen som du hittar här.


Ifous fokuserar på att bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering? Dessa frågor hoppas nästa Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Läs mer här:


Nytt FoU-program: Fjärrundervisning

Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och
modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Läs mer om innehåll och intresseanmälan!

 


“Vi är en slags garant för utvecklingsverksamheten”

Sedan drygt ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av
medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd. Läs intervjun med henne här.

Du kan läsa mer om Ifous vetenskapliga, där samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat, här.


Julie Allan: Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Julie Allan

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan, forskare vid universitetet i Birmingham.

Läs hela intervjun med henne här.


Första FoU-programmet inom sfi

Onsdagen 14 februari hölls det första mötet för styrgrupp och processledare inom FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Fem utbildningsanordnare deltar i programmet: Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun, Hermods och Hässleholms kommun och de kommer att arbeta tillsammans med forskare från Högskolan Dalarna.  Läs mer om upplägget här.

 


Första licentiatavhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Licentianderna från FoU-programmet Små barns lärande som pågick mellan 2013 – 2017 börjar nu bli klara. Först ut att få sin avhandling publicerad är Frida Lindroth från Huddinge kommun, och titeln är: ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”.

Läs hela licentiatavhandlingen här.

 


Ifous mötesplats i Göteborg: Lärares praktik och profession

Välkommen till Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession som arrangeras 21 februari i Göteborg. Fokus ligger på frågor kring de senaste årens fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Frågor om lyftens hållbara effekter, om vad forskningen säger om lärares professionella lärande och om vad som är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet. Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete? Och hur kan man utarbeta en digital version av aktionsforskningen?

Välkommen till seminariet i Göteborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke, Göteborgs universitet. 

 

Läs mer om program och anmälan!


Film: Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Missade du förra veckans seminarium för Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som Ifous och SKL arrangerade? Lungn, bara lugn! Nu går det att titta på seminariet i efterhand!
 
Bland de medverkande fanns Khashayar Farmanbar (s), Maria Stockhaus (m) och Roberth Olofsson, Skolverket.
 


Ifous yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan

Den 20 april 2017 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av läroplanen för förskolan. Ifous har lämnat ett remissvar till Skolverkets förslag, baserat på de samlade kunskaper som vi fått i samband med de FoU-program som vi driver och har drivit inom förskoleområdet; Små barns lärande 2013-2017, Undervisning i förskolan 2016-2019 och Flerstämmig undervisning i förskolan 2018-2021.

 

Ifous remissvar

Skolverkets remiss

Länk till sammanfattningen av delrapporten i FoU-programmet Undervisning i förskolan.

 

 


Slutrapport: Fjärrundervisning

FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever genomfördes 2016-2017 och är ett samarbete mellan Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive, med stöd av Vinnova. Under slutseminariet torsdagen 1 februari 2018 presenterades slutrapporten i samband med projektets sista seminarium som du kan se här.

Till slutrapporten. 

 


Forskarintervju: Fokus på fjärr

Magnus Rönnholm är gymnasie­lärare i Storumans kommun och fjärrundervisar eleverna på alpina programmet​ i Tärnaby.

Intresset för fjärrundervisning är stort. Ifous forsknings- och utvecklingsprojekt Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever visar att tiden är mogen att flytta fokus från teknik till pedagogik. Här intervjuas de deltagande forskarna Gerd Pettersson och Jörgen From från Umeå universitet om arbetet i programmet.
Läs: Fokus på fjärr.

Den 1 februari webbsändes slutseminariet för FoU-projektet och går att titta på i efterhand. 

Läs även Flippad fysik med fjärrundervisning.

 

 


Ifous mötesplats i Helsingborg: Lärares praktik och profession

Välkommen till Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession som arrangeras 2 februari i Helsingborg. Fokus
ligger på frågor kring de senaste årens fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Frågor om lyftens hållbara effekter, om vad forskningen säger om lärares professionella lärande och om vad som är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet. Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete? Och hur kan man utarbeta en digital version av aktionsforskningen? 

Välkommen till seminariet i Helsingborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke från Göteborgs universitet.

Sista anmälningsdagen är 29 januari 2018.


Replik: Forskningsbrist visar att Ifous behövs som ”maktfaktor”

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

Det behövs en aktör som stimulerar FoU-samverkan och praktiknära forskning. Ifous är gärna en sådan ”maktfaktor”, skriver Marie-Hélène Ahnborg,vd,  i en kommentar på Lärarnas tidnings granskning av Skolportenkoncernen.

Läs repliken i sin helhet här.


Webbsänt seminarium: Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

Torsdagen 1 februari arrangerar Ifous tillsammans med SKL ett webbsänt frukostseminarium där resultatet från FoU-projektet Fjärrundervisningens villkor och möjligheter presenteras. Inom ramen för projektet har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför. Varmt välkomna!

Läs mer om program och länk till sändningen.


Lena Adamson avtackades

Marie-Hélène Ahnborg (t v) och Lena Adamson

Tisdagen 23 januari avtackades Lena Adamson för sin tid som chef på Skolforskningsinstitutet.  Från Ifous var bland annat Marie-Hélène Ahnborg, vd, på plats och framförde ett stort tack för alla intressanta diskussioner och varma lyckönskningar till Lena!


Forskarintervju: Helena Andersson

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö universitet. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Avhandlingen visar att känsla av tillhörighet, framtidstro och bra relationer med lärare och kompisar är de viktigaste faktorerna för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning pekar ut att här kan skolan vara en utjämnande faktor utifrån socioekonomisk aspekt.

 

Läs en intervju med Helena Andersson samt hennes avhandling här.


Forskarintervju: Elaine Kotte

Elaine Kotte disputerade 8 december vid Malmö universitet med avhandlingen Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Läs intervjun med henne och hennes avhandling här.


Ny avhandling från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Elevers engagemang – vad är det egentligen, hur kan man studera det? Hur ser en engagerande lärmiljö ut? Hur hänger begreppen engagemang och motivation ihop? Sådana frågor stod i centrum under Helena Anderssons disputation onsdagen den 20 december 2017.

Läs ett sammandrag från disputationen här.


Replik: Vi vill skapa klarhet

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

I sin replik till Lena Adamson, avgående chef för Skolforskningsinstitutet, menar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg att det viktigaste är att fokusera på verksamheten. Med respekt för våra olika uppdrag och i samverkan med varandra är jag övertygad om att vi kan bidra till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” skriver Marie-Hélène Ahnborg i repliken på Altinget.se.

 

Läs Marie-Hélène Ahnborgs replik i sin helhet här.

Läs Lena Adamsons debattartikel här.


Forskarintervju: Anette Olin och Åsa Hirsh

Inför det kommande FoU-programmet Lärares praktik och profession samtalar Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, och Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

Läs mer om FoU-programmet Lärares praktik och profession här.

Länk till Youtube


Nu startar Flerstämmig undervisning i förskolan!

1 januari startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan och deltagande medlemmar är Enskede Årsta Vantörs SDF, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun. Programmet kommer att pågå fram till 2021 och forskningen i programmet kommer att bedrivas av Malmö universitet.

Läs mer om programmet här.

 


Ifous mötesplats: Lärares praktik och profession

Välkommen till Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession som arrangeras 2 februari i Helsingborg och 21 februari i Göteborg. Fokus ligger på frågor kring de senaste årens fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Frågor om lyftens hållbara effekter, om vad forskningen säger om lärares professionella lärande och om vad som är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet. Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete?

Välkommen till seminarier i Helsingborg och Göteborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke, Göteborgs universitet.

Läs mer om program och anmälan här.


Replik: En skola för alla kräver samverkan

Ifous roll är att underlätta och koordinera samverkan mellan skolhuvudmän och forskare, skriver Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg i en replik till Malin Holm och avfärdar påståendet att Ifous driver en egen agenda som absurt.

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

     Läs repliken av Marie-Hélène Ahnborg här

     Debattartikeln av Malin Holm hittar du här


Helena Andersson disputerar inom ramen för Inkluderande lärmiljöer 2012-2015

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö Högskola. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015.
 


”Förvirringen är helt normal”

Ifous FoU-program Nyanlända elevers lärande har haft sitt andra utvecklingsseminarium. Under dagen försäkrade processledaren Anette Jahnke deltagarna om att förvirring är en naturlig del av processen och att det blir bättre.

 

Läs mer om seminariet här


Ifous fokuserar på kollegialt lärande – var med och bidra

Alla talar om vikten av lärares kollegiala lärande. Men vad är det egentligen – och vad är det inte? Finns det något
forskningsstöd för kollegialt lärande? Vad säger forskningen i så fall om vad som krävs för att det verkligen ska bli ett lärande? Och hur kan det då leda till ett kollegialt kunnande och ett ökat professionellt arbete?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet? Läs mer här.


Balansering, navigering och beredskap för en inkluderande undervisning

Den 8 december disputerade Elaine Kotte vid Malmö högskola med avhandlingen Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om  lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv. Avhandlingsarbetet har gjorts inom FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som Ifous och tolv kommuner drev mellan 2012 och 2015.

 

Läs mer om Elaines disputation och avhandling här.


Ifous rekryterar: Webbinarieledare för lärares vetenskapliga skrivande

Vi söker dig som i form av ett tidsbegränsat uppdrag vill utforma en serie webbinarier som stöd för lärares skrivande. Ambitionen är att fler lärare ska dokumentera sina reflektioner kring och erfarenheter från ett konkret utvecklingsarbete och dessutom få möjlighet att publicera och sprida sina erfarenheter i artikelserien Leda & Lära.

Läs mer om tjänsten här

 

 


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.


Ifous mötesplatser: Lärares profession och praktik

Den 11 december arrangerar Ifous en mötesplats med fokus på lärares profession och praktik. Träffen äger rum i  Stockholm och bland de medverkande finns Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet, och Anette Jahnke, projektledare på Ifous och lektor, Göteborgs universitet. Målgrupp för träffen är utvecklingsstrateger och chefer på kommunala och fristående skolhuvudmän.


Inkluderande lärmiljöer: Helena Anderssons avhandling är här

I dag landade Helena Anderssons avhandling Möten där vi blir sedda. En studie om elevers engagemang i skolan här på kontoret. Det är den andra avhandlingen inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Disputation äger rum 20 december på Malmö högskola​.

Läs avhandlingen i sin helhet här.


Ifous VD leder utredning för en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Idag har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Som särskild utredare har regeringen utsett Ifous VD Marie-Hélène Ahborg.


Besöker du Skolans ledarkonvent?

21-22 november arrangeras Skolans ledarkonvent på Münchenbryggeriet i Stockholm. Ifous finns på plats som utställare, men flera medarbetare föreläser även. Passa på att lyssna till Karin Hermansson, Henrik Hamilton och Anette Jahnke under dagarna!

Program för dagarna.

 


Skolforskningsinstitutet släpper översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

I dag släpper Skolforskningsinstitutet sin översikt Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskola och en för grundskola/gymnasieskola. Syftet med översikten är att ge kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning och ge stöd i undervisningen för att skapa möjligheter till en ökad kunskapsutveckling.

 

Läs hela rapporten här. 


”Man måste bygga själv – inte härma andra”

Den 24-25 oktober samlades de 250 lärare, skolledare och chefer på förvaltningsnivå från sju medlemmar i Stockholm för att fortsätta undersöka vad inkluderande lärmiljöer kan vara. Läs referatet från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöers utvecklingsseminarium här.


”All forskning kräver ett visst mått av arbete, och det arbetet måste vi göra tillsammans”

Den 17-18 oktober hölls det första utvecklingsseminariet för deltagarna i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Fem skolhuvudmän, en forskargrupp på Stockholms universitet och Ifous ska under tre år fördjupa sig inom området med förhoppningen att kunna bidra med ny kunskap.

Läs ett referat från dagen.


Skolforskningsinstitutet släpper sin första översikt

Skolforskningsinstitutet har släppt sin första systematiska översikt, Klassrumsdiskussioner i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan. Bland de resultat som lyfts fram i översikten finns bland annat fokus på lärarens roll i utforskande samtal och hur handlingar förstärker önskvärt beeende hos eleverna. Stor vikt läggs även på lärarens roll att förstärka intresset hos de elever som behöver stöd inom matematikämnet.

 

Hela översikten finns tillgänglig här.


Inspirerande och lärorika dagar!

Den 12-13 oktober träffades deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan i Malmö för sitt fjärde utvecklingsseminarium. För de drygt 240 förskollärarna, förskolecheferna och förvaltningsledarna stod undervisning utifrån ett pragmatiskt perspektiv i fokus. Nu finns det möjlighet att ta del av ett sammandrag från dagen, som finns tillgängligt här.


Likvärdig bedömning med formativ undervisning?

Måndagen 30 oktober anordnar Ifous en heldag med olika perspektiv på formativ bedömning tillsammans med medlemmarna Haninge kommun och Sigtuna kommun samt Skolforum. Bland de medverkande forskarna finns Viveca Lindberg, Lisa Björklund Boistrup, Eva Hartell och Anette Jahnke. Under seminariet fokuseras på de olika utmaningar som i finns i att säkerställa en likvärdig bedömning och om formativ undervisning vara ett steg i rätt riktning. En översik om forskningsläget presenteras och det ges exempel på vad som är viktigt att prioritera och hur man kan arvet konkret med frågorna.

Läs mer om program och anmälan.


Besöker du SETT Syd?

Passa på att lyssna till Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, Anna Åkerfeldt, forskare på Stockholms universitet, och Iréne Pistol, biträdande rektor, vid seminariet Samverkan för en vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling (kl 13:15 tisdagen 31 oktober).

 

Under hela mässan finns även Ifous på plats i monter C:32!


Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin

Den 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll.

Läs hela kommentaren här.


Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom sfi?

FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi startar i februari. Här hittar du all information om vad det innebär att delta. Intresseanmälan pågår!

Läs mer.


SNS-seminarium: Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

Fredagen den 13 oktober höll SNS seminariet Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat där bland annat Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, medverkade. Seminariet filmades och finns nu tillgängligt i sin helhet.

 

Se seminariet i sin helhet här.


Kick-off: Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det?

Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen kommer att behandlas i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram som sparkas igång i dag, tisdagen 17 oktober.

Läs mer om det nya programmet.


Utvecklingsseminarium för Undervisning i förskolan

I dag påbörjas ett tvådagars utvecklingsseminairum för deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. På plats i Malmö finns 240 förskollärare, förskolechefer, ledare och forskare. Följ dagen på Twitter under hashtaggen #IfousUndiF!

Läs mer om FoU-programmet här.

 


Seminarium: Digitala läromedel och förbättrade skolresultat

13 oktober anordnar SNS seminariet Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat? inom ramen för forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning. Halvdagen inleds med att forskaren Carla Haelermans (Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet) presenterar en ny SNS-rapport. Bland de medverkande finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs mer om program och anmälan.


Ifous synpunkter på slutbetänkande om fjärrundervisning

Ifous har i dag lämnat in ett yttrande om slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som är ute på remiss sedan den 30 maj. Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever.

Det finns mycket lite forskning om fjärrundervisning, speciellt i grundskolan. Detta av naturliga skäl eftersom det inte varit tillåtet annat än i mycket begränsad omfattning. I slutbetänkandet rekommenderas lättnader och en utökning av antal ämnen där fjärrundervisning tillåts, vilket är mycket välkommet. Men de begränsningar som fortsatt föreslås riskerar att hämma viktiga satsningar på forskning och utveckling. Vi uppmanar därför regeringen att inte stänga dörrar, utan i stället underlätta kunskapsutvecklingen – för att bygga upp den kunskap som så väl behövs för att klara av behoven i framtidens skola.

Läs hela yttrandet här.

Slutbetänkandet finns här. Remisstiden går ut den 5 oktober 2017.

Läs mer om projektet Fjärrundervisning här.


Teori och praktik inom fjärrundervisning

Den 14 september hölls seminariet Fjärrundervisning – från teori till praktik i Umeå. Det var det sista seminariet inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Ett referat över dagen, samt filmer från de olika föreläsningarna finns tillgängliga här.


Besöker du Bok- och biblioteksmässan i Göteborg?

Missa inte Ifousmedarbetaren Anette Jahnke som fredagen 29 september kl 10:00 medverkar i miniseminariet Skola på vetenskaplig grund – vad innebär det?.

 

Läs mer om programpunkten här.


Besöker du Skolledarkonferensen i Tylösand?

Missa inte Ifousmedarbetarna Karin Hermansson och Anette Jahnkes föreläsningar.

Styrdokument: Tvångströja eller eller arbetsredskap?
14:30-15:30 & 15:45-16:45
Anette Jahnke

Tillsammans för att utveckla professionalitet i förskolan
14:30-15:30 & 15:45-16:45
Karin Hermansson & Ylva Holmberg

 

Läs mer om programpunkterna på konferensens hemsida

 


Forskarintervju: Jan-Eric Gustafsson

Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det svåra är att implementera forskningen och få det att fungera i stor skala, menar Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i Ifous vetenskapliga råd.

Läs hela intervjun här.


Webbinarium: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Onsdagen 20 september höll Ifous processledare Katarina Arkehag det webbsända seminariet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.
 


Så får vi bättre skolforskning

I artikeln ”Så får vi bättre skolforskning” i tidningen Skolledaren intervjuas Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg, tillsammans med bland annat Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (s), om den svenska skolforskningen och dess utveckling.

Intervjun hittar du här. 


Forskarintervju: Monika Diehl

Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och kunskapskrav, menar Monika Diehl i sin avhandling.

Läs hela intervjun med Monika.


Så funkar ett FoU-program

Att som skolhuvudman gå med i ett FoU-program är ett sätt att arbeta långsiktigt med utveckling på vetenskaplig grund och att bygga beprövad erfarenhet. Det säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs hela intervjun med Karin här.


Seminarium: Språkutvecklande arbetssätt i SFI

Språkutvecklande arbetssätt i SFI

Sätt fokus på undervisning och lärande inom SFI! Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom SFI, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Onsdagen 20 september arrangerar Ifous ett frukostseminarium/webbinarium kl 08:30-10. Fokus kommer att ligga på syfte och upplägg för programmet. Anmälan sker till Katarina Arkehag, process-och projektledare som kommer att hålla i programmet.

Mer om Språkutvecklande arbetssätt i SFI


Ifous vetenskapliga råd

För att säkra vetenskaplig grund och kvalitet har Ifous ett vetenskapligt råd som  består av Ulf Blossing, universitetslektor,Göteborgs universitet, Jan-Eric Gustafsson, professor, Göteborgs universitet, Karin Rönnerman, professor, Göteborgs universitet, och Ninni Wahlström, professor, Linnéuniversitetet. I dag sammanträdde rådet för första gången med tre av de fyra medlemmarna tillsammans med kansliet på huvudkontoret i Stockholm.


Ifous forskarintervju: Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna

Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi. I intervjun nedan berättar de mer om programmet.

Länk till Youtube

Läs mer om förstudien, det aktuella FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi och det webbinarium som ägde rum 20 september (finns inspelat och tillgängligt här).


Ifous synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande

I april i år presenterade Skolkommissionen förslag om en nationell strategi för ett skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen.

Läs mer om remissvaret här.


Fjärrundervisning – från teori till praktik

14 september 2017 i Umeå

Välkommen till en dag om fjärrundervisningens framtid i den svenska grundskolan! Här får du ta del av lärares och skolledares erfarenheter av fjärrundervisning och diskutera organisatoriska förutsättningar för att utveckla digitala lösningar på de behov som finns i skolan. Medverkar gör bland andra Eva Durhan, Skolverket, som utrett frågor om fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola och som presenterade sitt slutbetänkande den 30 maj, och Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan i Kramfors, som tidigt utmanade regelverket kring fjärrundervisning och nu utvecklat en digital plattform.

Dagen riktar sig dels till projektets deltagare och dels till alla intresserade lärare, skolledare, skolchefer och utvecklare hos skolhuvudmän eller i organisationer och myndigheter med intresse av fjärrundervisning.

Fram till och med söndagen 13 augusti gäller boka-tidigt-pris, därefter ordinarie pris.

Mer om program och anmälan hittar du här.


Ifous i Almedalen

Vi på Ifous vill tacka alla som besökte vårt seminarium ”Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” den 5 juli i Visby. Stort tack även till alla medverkande som var med och bidrog till programmet. Seminariet spelades in och finns tillgängligt nedan.

En artikel om seminariet och dess innehåll hittar du här.

 

 


Träffa Ifous i Almedalen!

Under Almedalsveckan finns Ifous närvarande på flera sätt. Dels arrangeras ett seminarium, dels finns medarbetarna på plats och har möjlighet att träffa intresserade för diskussioner och frågor!

.

Seminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Välkommen till Ifous seminarium under Almedalsveckan där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

Medverkande:
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun
Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan
Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad
 .
Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.
 .
Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby
 .
 .

Träffa Ifous medarbetare i Almedalen

Det finns självklart även möjlighet att träffa oss på Ifous! Vi är alla på plats de flesta dagarna och kan berätta mer om vår verksamhet. Boka ett möte om du är nyfiken på något av våra fokusområden, FoU-program eller medlemskap. Kontakta oss direkt via mejl eller sociala medier! Prata med….


Almedalseminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Seminarium i Visby 5 juli kl 13:15-14:00 2017

Välkommen till Ifous seminarium under Almedalsveckan där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.  

Bland de medverkande finns Anna Ekström – gymnasie- och kunskapslyftsminister, Maria Jarl – Göteborgs universitet , Åsa Fahlén – Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand – Lärarförbundet och Matz Nilsson – Sverige Skolledarförbund.

Seminariet arrangeras i samarbete med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Täby kommun, Nacka kommun och Kunskapsskolan.
Mer om seminariet hittar du här.


Ifous fokuserar matematik hos Sveriges Matematiklärarförening

I dag, onsdag 21 juni, presenteras Ifous fokuserars första analys, Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet,Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs i MullsjöAnette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, som har varit med och tagit fram analysen, håller i seminariet. Mer information om programmet finns här.

Rapporten presenterades den 7 februari kl 15:00 på Van der Nootska palatset i Stockholm. Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.


Skolans digitalisering & programmeringens framträdande roll

Måndagen 19 juni deltar Anette Jahnke, lektor, Göteborgs universitet, och process- och projektledare på Ifous, vid PopUpDigi17, en konferens om skolans digitalisering som arrangeras av Göteborgs universitet.  Lyssna till henne i paneldebatten om skolans digitalisering & programmeringens framträdande roll som en kritisk fråga kl 10:30.
Hela programmet hittar du här.

 

Intresserad av programmeringsfrågan? Missa inte Ifous kommande FoU-program Programmering i ämnesundervisningen!


En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!

I tider då pseudovetenskap, kunskapsrelativism och faktaresistens breder ut sig på område efter område, är det viktigare än någonsin att skolan vilar på vetenskaplig grund och utgår från beprövad erfarenhet. På konferensen CurioCity 1-2 juni i Helsingborg deltar Ifous tillsammans med partner med seminariet ”En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!”. Bland talarna finns Ing-Marie Rundwall, tidigare utbildningsdirektör Helsingborgs stad, Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous och Stina Myringer Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på Kunskapsskolan.

 

Mer om seminariet hittar du här. 


Film: Lämna över och ta emot – matematikdidaktisk analys

Hur kan vi förbättra övergången mellan grundskolans och gymnasieskolans matematikutbildning? Det har rapporten Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet fokuserat på. I rapporten analyseras uppgifter som elever har relativt svårt för när de börjar gymnasieskolan. Uppgifterna är hämtade från ett diagnostiskt matematikprov som de senaste sex åren genomförts av ca 30.000 elever. Anette Jahnke, projektledare på Ifous och författare, Verner Gerholm, matematiklärare på gymnasiet och medförfattare, och Per Berggren, matematiklärare på högstadiet, presenterar i det här filmklippet rapporten och hur den kan användas av lärare, rektorer och personal på förvaltningsnivå för att förbättra övergången.

Studien har genomförts inom ramen för analysfunktionen Ifous fokuserar tillsammans med fem av Ifous partner – Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan.

Se hela filmklippet här.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

 


Kommande FoU-program: Programmering i ämnesundervisningen

Vill ni vara med och stärka elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering? Fem forskare och en grupp huvudmän står beredda att sjösätta Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen. Nu öppnar vi upp möjligheten för fler huvudmän att medverka. Programmet riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla undervisningen i matematik och andra ämnen med hjälp av programmering, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Läs mer om FoU-programmet här.


Nu startar Ifous Mötesplatser!

Ifous Mötesplatser för utvecklingschefer, -ledare och -strateger i Stockholm och Skåne

Tema: Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nu startar Ifous Mötesplatser för dig som har som uppdrag att arbeta med forskning och utveckling (FoU) på en strategisk nivå.  Första steget är mötesplatser i Stockholm och Skåne och bland de medverkande finns Elisabet Nihlfors, dekan Uppsala universitet, och Anette Jahnke, projektledare Ifous och lektor, Göteborgs universitet. Höstterminen 2017 kommer de även att anordnas på andra platser i landet.

Gå till program och anmälan.


Yrkesspråket en nyckel för att utveckla undervisning i förskolan

Styrdokument i otakt med förskolan och dess förutsättningar, Att leda en förskola på vetenskaplig grund och pedagogiska begrepp. Det var några områden som stod i fokus när förskolechefer och förvaltningsledare i FoU-programmet Undervisning i förskolan samlades för ledarseminarium.

Läs ett sammandrag från seminariet här.


Lärarnas forskningskonferens (LFK)

31 oktober arrangeras Lärarnas forskningskonferens (LFK) för sjätte gången. LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning som genomförs inom ramen för plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet.
Sista dag för att skicka in abstracts är 16 maj och sista dag till anmälan är 10 oktober.


Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Den tredje workshopen inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever ägde rum 27 april. Projektet, som pågår under två år, är ett samarbete mellan Ifous, RISE institute och Umeå universitet. Vid detta tillfälle möttes cirka 40 lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Läs ett sammandrag från workshopen.


”Huvudmännens ansvar att utveckla skolan”

Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg ger slutreplik i debatten hos Dagens Samhälle om Skolkommissionens förslag om regionala statliga myndigheter.

Slutrepliken i sin helhet.


En fråga om vilket slags samhälle vi vill ha

Vad är inkluderande lärmiljöer? Hur ska vi lyckas möta alla elever? Det var frågor som stod i centrum 26-27 april då 255 förvaltningsledare, skolledare och lärare från förskola till gymnasium samlades för att inleda FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Arbetet ska pågå under tre år i samarbete med Högskolan i Borås.

Läs ett sammandrag från dagen!


”Initiativ nedifrån ger den bästa skolan”

I dag skriver Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous, på Dagens Samhälle Debatt om Skolkommissionens slutbetänkande och förslaget om statens förstärkta roll i relationen till skolhuvudmän och skolor.

Läs artikeln i sin helhet här.

 


Ny avhandling från Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande

Den 28 april lade Monika Diehls fram sin avhandling Måste det här vara som en väckelserörelse? – en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat vid Umeå universitet.  Monika Diehls är den andra forskaren som disputerar inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Ett sammandrag från disputationen och en intervju med Monika finns här.


Gå före och led vägen mot en jämlik skola!

Vikten av och utmaningarna med att skapa en jämlik skola har de senaste veckorna lyfts på olika sätt. Senast när OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher var på besök och utbildningsminister Gustav Fridolin flaggade för att det i Skolkommissionens rapport, som presenteras om några veckor, kommer att finnas flera förslag till åtgärder.

Redan till hösten har skolchefer (och motsvarande) möjlighet att i Ifous FoU-program Leda för likvärdig skola tillsammans med sina närmsta medarbetare och andra skolhuvudmän i ett interaktivt forskningsprojekt påbörja arbetet med att utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. Läs mer här om Ifous FoU-satsning Leda för likvärdig skola.

 


Programmering i ämnesundervisningen – ny FoU-satsning!

Stockholms stad satsar stort på att lära alla elever att programmera. Det skriver DN i en artikel i dagens tidning. Att utifrån forskning och beprövad erfarenhet bidra till utveckling av den digitala kompetensen i skolan har varit huvudsyftet dels i det FoU-program kring digitalisering som nu avslutas, dels i ett kommande program kring programmering som planeras till hösten. Tillsammans med intresserade huvudmän och forskare står Ifous nu i startgroparna för att komma igång med FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Syftet med programmet är att utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. Syftet är också att vidareutveckla ämnesundervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i ämnet. Satsningen ska även fokusera på att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.
 Läs mer om satsningen samt anmäl intresse här!


”Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”

Idag skriver Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med ytterligare 60 företrädare för forskning, civilsamhälle,myndigheter, företag och medier en debattartikel i SVT Opinion där man pläderar för behovet för att stärka användningen av forskningsbaserad kunskap i alla delar av samhället. Artikeln publiceras i samband med att manifestationen March for Science går av stapeln i mer än 500 städer runt om i världen.

 

Läs artikeln i sin helhet här.


”Viktiga förslag om professionsutveckling och stärkt forskningskapacitet”

Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades i dag innehåller förslag som ska höja kunskapsresultaten i den svenska skolan, öka likvärdigheten och förbättra kvalitén i undervisningen. Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg har intervjuats om det som lyfts i betänkandet.
– De allra viktigaste förslagen är de som rör kompetensförsörjningen och lärarnas möjligheter till kontinuerlig kompetens- och professionsutveckling. Särskilt intressanta är förslagen om ett professionsprogram för lärare och skolledare och åtgärder för att stärka forskningskapaciteten, säger Marie-Hélène i intervjun.

Läs hela intervjun här.


Ifous stödjer March for Science

 

Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science – en manifestation för vetenskap rum i Stockholm och mer än 400 andra städer runt om i världen. Genom att delta i manifestationen tar Ifous ställning för forskningen och vetenskapen. Vi värnar om källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

Läs mer om manifestationen här.


Förstudie: 15 års forskning om sfi – en överblick

I dag släpper Ifous förstudien  “15 års forskning om sfi – en överblick”, ett samarbete mellan AcadeMedia, Hermods och Ifous. Rapporten författad av docent Berit Lundgren och fil. dr. Jenny Rosén, syftar till att inventera det aktuella forskningsläget vad gäller undervisning av vuxna invandrare i svenska och deras lärande i svenska. Speciellt lyfts att forskningen om sfi är begränsad både när det gäller omfång, innehåll och vald forskningsmetod. Det finns ett behov att av beforska innehållet i undervisningen på sfi och hur den i högre utsräckning kan göras meningsfull för de studerande.

Rapporten kommer att presenteras på ett seminarium den 19 april.


Få stöd i arbetet med inkluderande lärmiljöer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släpper i dag inspirationsmaterialet Olika är normen – att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Materialet riktar sig till skolhuvudmän och skolor som vill utveckla lärmiljöer där alla barn och elever har möjlighet att utvecklas. Innehållet i materialet baseras på erfarenheterna från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer 2012-2015, där tolv av Ifous medlemmar med sammanlagt 31 skolor deltog i det fyra år långa FoU-programmet. Malmö högskola, med professor Susan Tetler som vetenskaplig ledare, bedrev forskningsarbetet som involverade lärare, skolledare och personal på förvaltningsnivå. I skriften lyfter SKL fram framgångsfaktorer som kan bidra till utveckling i arbetet med inkluderande lärmiljöer.

Inspirationsmaterialet finns tillgängligt här.

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer 2012-2015 samt slutrapportena här.


Slutrapport: Små barns lärande

23-24 mars höll Ifous FoU-program Små barns lärande sitt sista seminarium. Programmet, som pågått sedan 2013, avslutas och i samband med det släpptes slutrapporten, ”Upptäck små barns lärande. Ett utvecklat kunnande i förskolan”. Där redogörs för hur arbetet inom programmet har bedrivits, de tolv deltagande medlemmarna berättar om hur de har arbetat inom de egna organisationerna och Jan Håkansson, vetenskaplig ledare, beskriver den forskning om förskolechefernas ledarskap som har bedrivits. De fem licentiander som genomgått sin forskarutbildning inom ramen för programmet, och gjort forskningsstudier i de deltagande förskolorna, förväntas lägga fram sina avhandlingar runt årsskiftet.

Läs mer om FoU-programmet samt rapporten här.


Spridningsseminarium: Små barns lärande

I  dag fredag inleds den andra dagen på Ifous FoU-program Små barns lärandes spridningskonferens ”Upptäck små barns lärande” i Linköping. Utbildningsminister Gustav Fridolin öppningstalar.

Följ dagen på Twitter under hashtaggen #småbarnslärande.

Mer om Små barns lärande hittar du här.

 


Det andra FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har dragit igång

Den 14 mars i Borås hade det nya FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer sitt första ledarseminarium. Seminariet var en förberedelse inför den officiella starten av programmet, som har sin stora kick-off den 26-27 april. Vid seminariet beskrev forskargruppen från Borås högskola, med forskaren Elisabeth Persson i ledning, hur forskningsinsatsen ska läggas upp.

Läs mer om seminariet här.


Workshop: Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Är fjärrundervisning ett nytt förhållningssätt? Välkommen till en dag då du kommer att få inspiration från forskare och praktiker som arbetar aktivt med fjärrundervisning i Sverige, Finland och Åland. Medverkar gör bland andra Magnus Rönnholm, lärare i Storumans kommun, Kaj Törnroos, projektledare Ålands landskapsregering och Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi.

Workshopen äger rum 27 april kl 08:30-16:30 i Stockholm på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan.

 

Mer om workshopen och FoU-satsningen hittar du här.


Nya styrdokument fastställda av regeringen

Nya styrdokument är nu fastställda av regeringen med anledning av att programmering ska utgöra ett inslag i ämnes­under­visningen. Det är framför allt i grundskolans kursplaner för teknik och matematik som justeringar gjorts. Ändringarna ska tillämpas senast från och med 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
Men hur kan man använda programmering i ämnesundervisningen så att det stödjer elevernas kunskapsutveckling i teknik och matematik? Det är huvudfokus i Ifous nya FoU-program Programmering i undervisningen. Huvudmän kan anmäla intresse att delta till Anette Jahnke, projekt- och processledare på Ifous.

Läs mer om satsningen här.

Pressmeddelandet från regeringen i sin helhet.


Vikten av långsiktigt arbete för fortbildning

Ifous medarbetare Anette Jahnke, process- och projektledare, skriver i dag på Skola och Samhälle om vikten av att fortsätta driva det långsiktiga arbetet när det gäller lärares fortbildning och lyfter fram tanken om att kollegialt lärande kan utvecklas till kollegialt kunnande.

 

Läs artikeln i sin helhet på Skola och Samhälles hemsida.


Debatt: Inspel till en nationell it-strategi för skolan

Onsdagen 1 mars lämnade Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med forskare och verksamhetsföreträdare ett inspel till en nationell IT-strategi för skolan i Dagens Samhälle. I inspelet lyftes vikten av en tydlig vision för Sveriges digitala framtid och betydelsen av att se digitala verktyg som medel för att möta de utmaningar som den svenska skolan står inför.

 

Du hittar artikeln på Dagens samhälles debattsida.


Inbjudan: förberedande möte inför FoU-programmet Undervisning i förskolan 2

Inför Ifous nya FoU-program ”Undervisning i förskolan 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till ett förberedande möte för att diskutera det fortsatta arbetet. Mötet äger rum måndagen 3 april i Stockholm.

Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program och höra om erfarenheter och lärdomar från det första FoU-programmet. Ni får också en chans att diskutera med andra skolhuvudmän och komma med idéer och tankar inför programmet.

Läs mer om dagen här.

 

Du kan läsa mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan här.


Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Den 7 februari presenterade Ifous fokuserar sin första rapport, den matematikdidaktiska analysen Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet vid ett seminarium i Stockholm. Nu finns seminariet i sin helhet tillgängligt via Ifous YouTube-kanal och mer om satsningen och rapporten hittar du här.

 

.

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan. 


Upptäck små barns lärande

Hur följer man små barns förändrade kunnande enligt Läroplan för förskolan 98/16 Kap 2.6, och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande? Dessa frågor kommer att ligga i fokus under Upptäck små barns lärande, seminariet för Ifous FoU-program Små barns lärande i Linköping 23-24 mars 2017.
Obs, förlängd anmälningstid till 3 mars.

 


Ny FoU-satsning: Leda för likvärdig skola

Vill du vara med och sätta fokus på skolchefsrollen och en likvärdig utbildning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer eller liknande som i ett interaktivt forskningsprojekt vill utveckla kunskap, arbetssätt och verksamhet för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i skolan. Forskargruppen består av Per-Erik Ellström (prof pedagogik), Lennart Svensson (prof sociologi) från Linköpings universitet och Karin Sjöberg Forssberg, (fil lic). Alla med stor kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete.  Intresserad? Kontakta Katarina Arkehag , projekt- /processledare på katarina.arkehag@ifous.se/076-313 46 14.

.
Läs mer här

 


Fjärrundervisning – ett förhållningssätt

Är fjärrundervisning ett nytt förhållningssätt? Inom ramarna för Ifous FoU-projekt Fjärrundervisning arrangeras nu workshopen Fjärrundervisning – ett förhållningssätt den 27 april i Stockholm.

Välkommen till en dag då du kommer att få inspiration från forskare och praktiker som arbetar aktivt med fjärrundervisning i Sverige, Finland och Åland. Medverkar gör bland andra Magnus Rönnholm, lärare i Storumans kommun, Kaj Törnroos, projektledare Ålands landskapsregering och Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi.

Mer om program och anmälan hittar du här.

Mer om Ifous satsning hittar du här.


Ny rapport: Ifous fokuserar på matematik

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan. 

Mer om satsningen och rapporten hittar du här.


Pressinbjudan: Ifous fokuserar på matematik och presenterar en ny matematikdidaktisk rapport

Tillsammans med fem av sina partner  har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Syftet är att bidra  till didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete. Analysen presenteras 7 februari.

Pressinbjudan

 

 


Besöker du Växjökonferensen?

Under 25-26 januari arrangeras Växjökonferensen vid Linnéuniversitetet i Växjö och årets tema är Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet . Ifous medarbetare Annika Faager och Emma Kreü finns på plats som utställare, kom gärna förbi montern och säg hej.


Forskarintervju: Eva-Lena Lindster Norberg

Entreprenöriellt lärande fokuserar på företagande och individuella kvaliteter på bekostnad av skolans demokratiska uppdrag. Det menar Eva-Lena Lindster Norberg, som efterlyser tydligare formulering i läroplanen om syftet med entreprenöriellt lärande. Hennes avhandling Hur ska du bli när du blir stor? genomfördes inom ramarna för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Läs en intervju med Eva Lena.

Läs mer om FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.


Webbinarium: Vad är adekvat digital kompetens?

Den 16 januari 2017 arrangerade Ifous FoU-program Digitalisering i skolan sitt avslutande seminarium Vad är adekvat digital kompetens? Bland de medverkande finns bland andra Carl Heath, RISE, och Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Eftermiddagen filmades och finns tillgänglig för att titta i efterhand.

 


Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever har svårt och lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet med rapporten är att stimulera till fortsatta didaktiska diskussioner mellan lärare och att bidra med underlag för rektorers och skolchefers beslut när det gäller utvecklingsarbete, samverkan mellan skolformer och lärares kompetensutveckling. Repporten, Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande vid start av gymnasiet presenteras vid ett seminarium i Stockholm den 7 februari. Medverkar gör bland andra Anette Jahnke, fil. dr. professionspraxis, projektledare för Ifous fokuserar och Verner Gerholm, fil. lic. i matematikdidaktik och gymnasielärare.

 

Mer om programmet samt anmälan finns här.


På väg mot Fjärrundervisning

Det var temat för den andra workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som gick av stapeln 1 december i Folkets hus i Umeå. Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan IfousInteractive Institute och Umeå universitet. Vid detta andra tillfälle möttes ett femtiotal lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Läs ett sammandrag från workshopen här.


Hur ska du bli när du blir stor?

– Första doktorsavhandlingen från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande

Hur – inte vad – ska du bli när du blir stor? är den lite provokativa fråga som Eva-Lena Lindster Norberg valt som titel på sin doktorsavhandling, som hon försvarade vid Umeå universitet den 8 december. Avhandlingen tydliggör vikten av att lärare och ledare i skolan får möjlighet att själva arbeta med och problematisera nya begrepp, metoder och arbetssätt. Det är en viktig del av det vetenskapliga förhållningssättet till yrkespraktiken.

Läs mer om disputationen och avhandlingen här.


Ifous fokuserar

Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

 

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

 

Läs mer om Ifous fokuserar och den matematikdidaktiska satsningen här.


Undervisning i förskolan – Vad kan det vara?

Undervisningsbegreppet är i centrum i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. 250 deltagare från tio kommuner arbetar med att undersöka vad undervisning i förskolan kan vara. Att behovet av det är stort visar Skolinspektionens rapport,”Förskolans pedagogiska uppdrag”, där en granskning av 82 förskolor belyste svårigheter kring begreppet undervisning i förskolan. som publicerades i september. Torsdagen den 24 november höll Ifous ett extrainsatt seminarium där Marie Sjöberg, Skolinspektionen, och Ann Bisenius och Anders Wedin, Österåkers kommun, diskuterade begreppet och arbetet kring det.

 En sammanfattning av seminariet hittar du här


Den forskningspolitiska propositionen presenteras

I dag presenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
Ifous lämnade under hösten 2015 in ett inspel till arbetet med propositionen där vi just betonade vikten av forskning i samverkan med de verksamma i skolan. Vi framförde också behovet av satsningar på praktiknära forskning och att stimulera innovation och nyttiggörande av utbildningsvetenskaplig forskning.
I en debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun och Kunskapsskolan den 21/9 2016, framhöll Ifous åter vikten av samverkan, och framförde samtidigt att väl fungerande modeller för sådan samverkan mellan forskning och skolhuvudmän redan finns, och att vi förväntar oss att regeringen stöttar dessa.


En bättre skola, vem vet bäst?

skolans_ledarkonvent16_ifous1_liten

Under årets upplaga av Skolans ledarkonvent 23-24 november var Marie-Hélène Ahnborg, Ifous vd, samtalsledare för programpunkten ”En bättre skola, vem vet bäst?”. Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan vid Uppsala universitet, och Björn Åstrand, doktor i historia och dekan vid Karlstad universitet deltog i diskussionen.


Entreprenöriellt lärande: den första avhandlingen är här!

”Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus.”
Det är titeln på Eva-Lena Lindster Norbergs avhandling, som nu är spikad och klar. Hon försvarar avhandlingen den 8 decemberUmeå universitet. Eva-Lena är den ena av två doktorander som gjort sina studier inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande. Disputationen är öppen för alla intresserade, du hittar mer detaljer här. 
 Du hittar avhandlingen i sin helhet här!


Planeringsmöte för Inkluderande lärmiljöer 2

Under våren 2017 planerar Ifous att starta FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer 2. Fredag 11 november samlas representanter från åtta olika kommuner och Högskolan i Borås för att diskutera upplägg och genomförande.

Är du intresserad? Läs mer om programmet här (länk), eller kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se tfn 073-65 65 822.

 Läs mer om Inkluderande lärmiljöer 2


Bedömning för lärande – för eller emot?

Tisdagen 1 november arrangerade Ifous, tillsammans med Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum, för tredje gången ett seminarium med fokus för BFL, Bedömning för lärande. Temat för årets seminarium var “För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra”. Under dagen delade praktiker från Sigtuna kommun och Haninge kommun med sig av sina erfarenheter, fil.dr. Åsa Hirsh och professor Anders Jönsson föreläste.

 Ta del av materialet från seminariet!


SETT Syd

Besöker du SETT SydMalmömässan under 1-2 november? Passa på att besöka Ifous i monter F14 och diskutera vad medlemskapet kan innebära för dig och din organisation.

 Läs mer om programmet här!


Välkommen till årets BFL-seminarium!

Arbetar du med Bedömning för lärande (BFL) i praktiken? Har du upplevt fördelar i ditt arbete, men även stött på vissa svårigheter? Under årets upplaga av BFL-seminariet ligger fokus på fördelar och nackdelar med att arbeta med BFL och  hur forskningen ställer sig till situationen. 1 november arrangerar Ifous, Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum heldagsseminariet ”För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra” där forskarna Anders Jönsson och Åsa Hirsh och praktiker från Sigtuna och Haninge kommun deltar.

 Läs mer om seminariet och anmäl dig här!


Regionala seminarier i FoU-programmet Små barns lärande

Under oktober har deltagarna – förskollärare, förskolechefer och processledare – i FoU-programmet Små barns lärande mötts regionvis för att tillsammans arbeta med dokumentation och analys av barns förändrade kunnande.

 Läs mer om de regionala seminarierna är!


Regionala seminarier i FoU-programmet Små barns lärande

Under oktober genomförs tre regionala seminarier i FoU-programmet Små barns  lärande. På eftermiddagen fredagen den 14:e genomfördes det första i kommunhuset i Svalöv. Drygt trettio deltagare från Svalöv, Eslöv, Skurup och Svedala träffades för att fortsätta arbetet med att hitta sätt att dokumentera och analysera barns förändrade kunnande i syfte att utveckla verksamheterna.

 Läs mer om de regionala seminarierna


Undervisning i förskolan: Vi är med mitt i forskningen!

12-13 oktober samlades de närmare 250 deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan på Malmömässan. Seminariet bestod av en tillbakablick på arbetet som gjorts  sedan sist och en framåtblick på det uppdrag som nu väntar.

Under seminariet medverkade forskare från Malmö högskola och bland annat fokuserades det på den första analysen av de 193 filmer, sammanlagt 63 timmar, som inkom före sommaren från de förskolor som deltar i programmet. Filmerna var en del av dokumentationen av det första uppdrag som deltagarna fått arbeta med, nämligen att testa ett lesson-study- upplägg, med tema musik, i sina barngrupper.

 

Mer om FoU-programmet Undervisning i förskolan hittar du här.

 Ett sammandrag från seminariet hittar du här


Temadag: Inkludering

Den 28 september höll Skolporten i samarbete med Natur&Kultur en dag i inkluderingens tecken. Bland talarna fanns bl.a. David Mitchell och Henrik Hamilton, projekt- och processledare på Ifous.

Henrik Hamilton presenterade FoU-programmet “Inkluderande lärmiljöer” tillsammans med lärare och skolledare från Botkyrka kommun. De cirka 300 gästerna på Essinge konferenscenter fick såväl helhetsperspektivet på programmet som exempel på hur Falkbergsskolan arbetat för att skapa ett inkluderande förhållningssätt i sin personalgrupp.

Tack vare det stora intresset planerar vi att under 2017 starta ett uppföljande FoU-program; “Inkluderande lärmiljöer 2”, som du kan läsa mer om här.


Ifous Partnerdag 2016

Måndagen 26 september hölls Ifous partnerdag och fokus för dagen låg på samverkan mellan forskning och praktik. Diskussioerna kretsade kring hur behovet av praktiknära forskning kan tillgodoses, hur samverkan kan stimuleras och hur roll- och ansvarsfördelningen kan användas för att gynna en positiv utveckling. Inledningsanförandet hölls av Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, som även gav möjlighet till frågestund. Moderator för dagen var Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

img_7685
Karin Röding


Debatt: Låt forskningen stimulera skolutveckling!

Ifous, tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan, skriver på Dagens Samhälle Debatt om vikten av att satsa på modeller för skolutveckling på vetenskaplig grund i nästa forskningsproposition. Samverkan lyfts fram som en grundläggande förutsättning för utvecklingen.

För att åstadkomma en utbildning på vetenskaplig grund krävs att den forskningsbaserade kunskapen når ut, tas om hand och bearbetas av lärare och skolledare. Idén om samverkan är därför helt avgörande – mellan staten och skolhuvudmännen, mellan akademi och praktik.”

 

 Dagens Samhälle Debatt


Ifous deltar i ForskarFredags Lärarhörna

Ifous deltar i programmet för Lärarhörnan under ForskarFredagDebaser Medis den 30 september. På plats finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, processledare, och håller i två programpunkter; ”Så samverkar forskare och lärare i Ifous FoU-program” och ”Inkluderande lärmiljöer – vad är det? Exempel på ett FoU-program”.

 Program för ForskarFredags Lärarhörna


Ifous FoU-program – Erfarenhet från en huvudman

För att få veta mer om vad det innebär i praktiken att delta i ett FoU-program, titta gärna på samtalet mellan Ulf Månsson, förvaltningschef i Säters kommun, och Henrik Hamilton, processledare på Ifous, om deras erfarenheter från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Länk till Youtube


Ifous FoU-program: så fungerar det i praktiken – erfarenheter från en huvudman

Är du intresserad av att veta mer om hur Ifous FoU-program fungerar i praktiken? Ta del av samtalet mellan Ulf Månsson, förvaltningschef Säters kommun, och Henrik Hamilton, processledare på Ifous, där de diskuterar sina erfarenheter från Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.

 Se hela samtalet på Ifous YouTube-kanal!


Mer Undervisning i förskolan?

Vi får många frågor om Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Flera huvudmän som var intresserade av medverkan hade inte möjlighet att hoppa på när programmet startade. Vi undersöker nu möjligheten till ett uppföljande program och inför planeringen behöver vi veta hur stort intresset är.

Är din organisation intresserad av att medverka i ett FoU-arbete om vad undervisning kan vara i förskolan?

Den 9 september 2016 kl. 8.30-10.00 håller Ifous ett webbinarium för att informera om planerna för ett uppföljande program. Anmäl ditt intresse för att delta till henrik.hamilton@ifous.se!

Du kan läsa mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan här!

 

 Mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan


Fjärrundervisning – vad är det och vad kan det vara?

Det var temat för den första workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som arrangerades i Dieselverkstaden i Nacka den första september. Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan Ifous, Interactive Institute och Umeå universitet. Under denna första workshop möttes ett trettiotal lärare och ledare från skolor som själva deltar i projektet och andra intresserade för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

 Här kan du läsa mer om workshopen!


Ifous i Almedalen: Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Onsdagen 6 juli arrangerade Ifous tillsammans med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?”. Seminariet ägde rum under Amledalsveckan i Visby och drog ett stort antal besökare. Läs mer om dess innehåll samt se det filmade inslaget.

 Om seminariet


De sociala relationerna är grunden för pedagogiken

Eleven är huvudpersonen i skolan. Men få studier inom utbildningsvetenskap tar upp elevperspektivet. Helena Andersson, doktorand i pedagogik vid Malmö högskola, har studerat elevernas egen upplevelse av lärmiljön, som ett delprojekt i forskningsdelen av Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer”.

 Intervju med Helena Andersson


Intervju med Magnus Erlandsson, Inkluderande lärmiljöer

En av Magnus Erlandssons viktigaste slutsatser utifrån sin forskningsstudie inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmilöjer är att skolledare måste ha en klar bild över vilka normer som råder i organisationen – och vilka av dem man bör fokusera på för att förändra praktiken och uppnå inkluderande lärmiljöer.

 Läs intervjun!


Intervju med Eva Leffler, Entreprenöriellt lärande

Hur tänkte vi tidigare i processen? En intervju med Eva Leffler från april 2014 med fokus på vad som hände just då i FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.
Eva Leffler är universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och forskningsledare för Ifous FoU-program Entreprenöriellt

 Intervjun på YouTube


Inger Fält berättar om Små barns lärande

Inger Fält, Linnéuniversitetet, berättar om om Ifous forsknings- och utvecklingsprogram ”Små barns lärande”, samt om processen kring programmet. FoU-programmet drog igång under våren 2013 och syftar till att utveckla modeller för utvärdering och dokumentation för lärande i förskolan.

 Intervjun på YouTube


Medverka i utvecklingen av fjärrundervisning i den svenska skolan

Under våren 2016 startar Ifous i samarbete med Umeå universitet och Interactive Institute FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, med stöd från Vinnova.
Vi bygger kunskap och vetenskaplig grund inom området genom praktiska test och nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte.

 Läs mer och anmäl intresse här!


Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Den 6 april arrangeras ett planeringsmöte för FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande där samtal om forskningsupplägget hålls.  På plats kommer representanter från utvalda lärosäten att presentera sina tankar och föra diskussioner med de medverkande medlemmarna.

 Läs mer här!


Att leda en inkluderande skola

”Att leda en inkluderande skola” var titeln på den konferens som SKL höll i Stockholm på måndagen. Cirka 400 rektorer, förvaltningsledare och elevhälsomedarbetare hade samlats för att bl.a. lyssna på deltagare från Ifous FoU-program.

 Läs mer om dagen här!


Är du intresserad av Inkluderande lärmiljöer?

Under 2012-2015 genomförde Ifous FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Vi har uppfattat ett stort intresse för en uppföljning från kommuner som inte var med den gången. Utifrån de erfarenheter som vi drog av det tidigare arbetet drar vi igång ett nytt program med fokus på att skapa goda lärmiljöer för alla barn.

 Läs mer här om programmet!


FoU-samarbete om styrning och ledning i skolan

Välkomna att delta i Ifous seminarium den 3 juni 2016 för att diskutera möjligheter till ett gemensamt FoU-program inom området styrning och leding! Hur kan arbetet i den lokala styrande organisationen av skolan förtydligas för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i elevens utbildning? Under seminariet får intresserade huvudmän möjlighet att ta del av inspirationspass och delta i diskussioner. Medverkar gör Olof Johansson och Jonas Höög från Umeå universitet samt Martin Rogberg, som representerar Institutet för personal & företagsutveckling i Uppsala.

För mer information kontakta Helena Bergmark, 070-321 36 79, helena.bergmark@ifous.se

 Läs mer och anmäl deltagande här.


Seminarium i två dagar för Små barns lärande

Dokumentation och analys stod i fokus  21-22 april då Ifous genomförde ett utvecklingsseminarium i FoU-programmet Små barns lärande på Konsert & Kongress i Linköping.
– Seminariet har gett nya perspektiv och inspiration till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det har också gett nya frågor och tankar, menade en av deltagarna.

 Läs mer om seminariet här!


Kommer du till Almedalen i sommar?

Välkommen till seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?” som Ifous arrangerar tillsammans med sina partner i Almedalen den 6 juli 2016.

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.

 

 Läs mer om seminariet här!


Välkommen till Workshop om Fjärrundervisning!

Den 1 september 2016 arrangerar Ifous den första workshop-dagen av fyra inom ramen för FoU-projektet Fjärrundervisning. Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad kan det vara? Inspireras av och reflektera kring hur man som pedagog kan använda teknik och metodik och vilka mervärden fjärrundervisning kan ge för att möta elevernas behov. Ta del av forskningsprojektet Fjärrundervisnings arbete hittills och få med konkreta tips på metoder att testa på hemmaplan.

 Läs mer och anmäl dig här!


FoU-programmet Digitalisering i skolan

Den 14-15 april höll FoU-programmet Digitalisering i skolan nationellt seminarium på Dieselverkstaden i Nacka. Under dagarna höll Jan Hylén och Maria Nordmark föreläsningen ”Skolans nya roll i en digitaliserad värld” och Jonna Wiblom, forskande lärare, talade om sin forskning där hon fokuserar på kritisk granskning och kommunikation i relation till digitala medier.

Jonna Wiblom

 Läs mer om programmet!


Seminarium för Små barns lärande

21-22 april höll Ifous FoU-program Små barns lärande ett utvecklingsseminarium för sina deltagare i Linköping. På plats fanns Ifous Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, projektledare. Under dagarna fick deltagarna bland annat ta del av resultat från den forskningsstudie som Jan Håkansson, vetenskaplig ledare för FoU-programmet, genomför med förskolecheferna inom programmet och av de pågående studier som programmets fem licentiander genomför. De fick också i sina kommunövergripande s.k. lärgrupper diskutera och utbyta erfarenheter kring det egna arbetet med att dokumentera och analysera de små barnens förändrade kunnande

Ifous seminarium för Små barns lärande Linköping 160421

 Läs mer här!


Webbinarium för FoU-projektet Fjärrundervisning

Måndagen 18 april arrangerar Ifous ett webbinarium för alla skolhuvudmän som är intresserade av att delta i FoU-projektet Fjärrundervisning som drivs i samarbete med Interactive Institute och Umeå universitet.

 Läs mer!


Nationellt seminarium för Digitalisering i skolan

14-15 april har Ifous FoU-program Digitalisering i skolan nationellt seminarium i Sickla.

 Läs mer här!


Läs Ifous senaste medlemsbrev!

Lär känna Ifous nya vd Marie-Hélène Ahnborg, läs mer om Ifous partnerskap med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs Stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun, om det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan samt Ifous nya FoU-satsningar inom fjärrundervisning och förutsättnngar för nyanlända elevers lärande.

 Läs hela brevet här!


Skrev en utvecklingsartikel – stärktes i sin lärarroll

– Att skriva en utvecklingsartikel har både stärkt och gett mig en större trygghet som lärare. Det konstaterar Helena Svanängen, matematiklärare på Ribbaskolan i Gränna.

Läs hela intervjun md Helena.


Nu har Undervisning i förskolan dragit igång

Närmare 250 personer deltar i vårt FoU-program Undervisning i förskolan och den 17 och 18 mars var de alla samlade på ett två dagar långt Kick-offseminarium i Stockholm.
– Det var en bra blandning av teoretiska föreläsningar och diskussioner, säger Susan Henriksson från Svedala.

 Läs mer om seminariet här!


Seminarium om Inkluderande lärmiljöer 2

Inför Ifous nya FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till en seminariedag för att diskutera det fortsatta arbetet. Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program, och chans att komma med idéer inför den forskningsinsats som programmet ska innehålla.
Seminariet äger rum tisdagen 6 september i Stockholm.

 Läs mer om seminariet och anmäl dig här!


Möte om FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Inför Ifous FoU-program ” Förutsättningar för nyanlända elever i grundskolan – språk och lärande” bjuder vi in representanter från skolhuvudmän som vill delta i programmet till ett planeringsmöte måndagen den 5 september i Stockholm. Vi kommer att gå igenom program- och tidsplan, förberedelser på hemmaplan mm. Mötet kommer att äga rum i Stockholm i lokalen Saturnus (Hornsgatan 5) och pågå 13.00-17.00.

Möjlighet finns att stanna kvar till efterföljande förmiddag den 6 september för att delta vid ett informationsseminarium under förmiddagen där tidigare deltagare i FoU-program berättar om sina erfarenheter, ger tips inför planering och svarar på frågor.

 Läs mer om Förutsättningar för nyanlända elevers lärande i grundskolan


Lärarnas forskningskonferens 2016

Tisdag den 1 november är det dags för årets upplaga av Lärarnas forskningskonferens. Arrangörer är Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, i samarbete med Ifous. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av FoU-projekt som rör undervisning och ämnesdidaktik och därigenom bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Konferensen är fullbokad, men du kan läsa mer om programmet och ta del av alla abstracts på länken nedan.

 Läs mer!


Kick-off för Undervisning i förskolan

17-18 mars genomfördes ett kick-offseminarium för Ifous nya FoU-program Undervisning i förskolan (UndiF) är den grundläggande frågan vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterad till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Följ dagen på Twitter via hashtaggen #IfousUndiF!

 Läs mer om programmet!


Workshop 2: På väg mot fjärrundervisning

Är du nyfiken på fjärrundervisning? 1 december arrangeras workshopen ”På väg mot fjärrundervisning” i Umeå. Under denna andra workshop i FoU-projektet Fjärrundervisning kommer vi att få ta del av några första erfarenheter från praktiska försök inom projektet. Dessutom kommer gästföreläsare att ge ytterligare input från försöksmiljöer inom fjärrundervisning. Diskussion och utbyte av erfarenheter ger ytterligare inspiration att ta med hem till den egna verksamheten. Bland de medverkande finns Tiina Johansen, Sameskolstyrelsen och Magnus Johansson och Jonas Wiandt, Lapplands gymnasium.

 Detaljer om program och anmälan


16 maj arrangeras SKL och Ifous konferens om inkludering

16 maj kommer SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samarbete med Ifous att genomföra en konferens i Stockholm. Den heter ”Att leda en inkluderande skola” och inriktar sig mot deltagare på förvaltningsnivå, skolledare och elevhälsoteam. Bland de medverkande finns representanter från Malmö högskola, deltagare i Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer” samt Karin Hermansson och Henrik Hamilton, FoU-ansvarig respektive processledare på Ifous.

 Läs mer och anmäl dig här!


Regionalt seminarium för Små barns lärande

2 mars är det dags för regionalt seminarium i Jönköping för deltagare i FoU-programmet Små barns lärande. Det blir samtal kring dokumentation, analys och kvalité samt studiebesök på förskolor. Följ Ifous processledare Henrik Hamilton (@Henrik_Hamilton) på Twitter för att ta del av dagen!


Nu startar FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu startar Ifous i samarbete med ett antal medlemmar FoU-programmet Undervisning i förskolan. Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur kan lärare i förskolan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? FoU-programmet startade i januari 2016.

 

 Läs mer här


Marie-Hélène Ahnborg ny vd för Ifous

Nu är det officiellt, Marie-Hélène Ahnborg tillträder som ny vd för Ifous. Hon har en bakgrund som lärare och har tidigare arbetet som bland annat diplomat på OECD och avdelningschef på Skolverket. Marie-Hélènes fokus kommer att ligga på att vidareutveckla Ifous som skolhuvudmännens eget forskningsinstitut och att driva utvecklingsarbete och stimulera praktiknära utbildningsforskning.

 Läs mer här


Den första utvecklingsartikeln från FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

Mathias Engvall, lärare på Strandskolan i Tyresö, har skrivit den första utvecklingsartikeln i en serie med artiklar från deltagare i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Läs en intervju med Mathias samt hans artikel ”Förbättring genom inkludering: Att minska avståndet mellan oss” här.

 Inkluderande undervisning ger bättre kvalitet


Ifous arrangerade nätverksträff i Jönköping

Den 12 maj arrangerade Ifous en nätverksträff för både medlemmar och icke-medlemmar i Jönköpings kommun med omnejd. Fokus under dagen låg på hur lärare och förskollärare aktivt kan implementera forskning och utveckling i sin arbetsvardag samt hur ett engagemang i Ifous kan underlätta det på olika plan. Representanter från Jönköpings kommun och Ifous höll i programmet.

 Läs mer om träffen


Slutseminarium i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Torsdagen 17 september har FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer slutseminarium i Malmö. Läs mer om programmet och anmäl dig här!

 Slutseminarium


Ifous besöker Italienska skolforskningsinstitutet i Florens

Torsdagen 16 april besökte Ifous det italienska skolforskningsinstitutet i Florens för kunskapsutbyte och nätverkande

 Läs mer


Kommentar till Barn i Behovs debattartikel på SvD Brännpunkt 12 april 2015

Ifous svarar föräldranätverket Barin i behovs debattartikel på SvD Brännpunkt.

 Kommentar till Barn i Behovs debattartikel


Nya fokusområden under bearbetning

Under våren 2015 jobbar Ifous vidare med ett antal idéer som kan utvecklas till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser. Idéerna fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Läs mer om våra fokusområden.

 Fokusområden


Ifous bygger broar mellan skola och forskning

Det nya statliga Skolforskningsinstitutet ska starta den 1 januari 2015. Inför starten har Vetenskapsrådet fått regeringens uppdrag att ta fram kunskapsunderlag. Projektet kallas Skolforsk. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i projektets referensgrupp.

 Ifous bygger broar mellan skola och forskning


Debatt: Använd en beprövad modell för välfärdsutveckling!

Inom naturvetenskap och teknik är branschforskningsinstitut en vanlig modell för samverkan mellan forskning och praktik. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, och Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Health Care, debatterar i nättidningen Curie för att använda den modellen även inom välfärdens – till exempel skolans – område.

 Debattartikel


Ifous deltar i nationell påverkansplattform

Ifous ingår tillsammans med ett trettiotal andra svenska aktörer i en nationell plattform för att påverka den del av EUs forskningsprogram Horisont 2020 som kallas Science with and for Society, där utbildning ingår som ett område. Målet är att öka det svenska deltagandet i programmet. Koordinator för projektet är Vetenskap & Allmänhet, VA.

 Läs mer


Ifous var på plats under Skoldagarna i Malmö

14-15 oktober deltog Ifous i Skoldagarna i Malmö. Under två dagar träffade Annika Faager och Emma Kreü med intresserade besökare från hela södra Sverige. Bland annat diskuterades det i Ifousmontern om vikten av att sprida det egna utvecklingsarbetet, att arbeta aktivt med forskning och utveckling i vardagen samt kollegialt lärande.


Underlag för det nya statliga Skolforskningsinstitutet

I regeringens budgetproposition som lades fram den 23 oktober framgick att det nya statliga Skolforskningsinstitutet kommer att starta som planerat den 1 januari 2015, och att det får ökade anslag jämfört med tidigare aviserat. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag inför starten. Projektet kallas Skolforsk och är indelat i flera delprojekt som leds av en rad forskare i och utanför Sverige. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i den referensgrupp som knutits till projektet. Alla delprojekt kommer att presenteras i ett särskilt Skolforskspår på Resultatdialog den 20-21 november, i Jönköping. I samband med detta har referensgruppen sitt tredje av totalt fyra möten under projekttiden.

 Läs mer


Den första nätverkskonferensen för BFL har ägt rum

Under Skolforums första dag arrangerade Ifous tillsammans med två av sina medlemmar, Borås stad och Sigtuna kommun, samt Skolforum, en nätverkskonferens för Bedömning för lärande (BFL) för praktik och forskning. Under dagen presenterade sju olika kommuner hur de arbetar med BFL inom sina verksamheter och fick frågor och kommentarer av en panel av forskare och sakkunninga.

 Bedömning för lärande, BFL, för praktik och forskning


Berätta om ditt utvecklingsarbete

Är du också intresserad av att skriva om det utvecklingsarbete som bedrivs på din arbetsplats? Är du nyfiken på vad det skulle innebära? Känner du att du gärna vill sprida ditt arbete vidare till Ifous alla medlemmar?

 Att skriva utvecklingsartiklar


Karin Hermansson deltar i Skolsnack

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, medverkade under Almedalsveckan i ett samtal om evidens och skola på vetenskaplig grund som sändes i podden Skolsnack. I programmet intervjuas också Magnus Levinsson, forskare vid Göteborgs universitet. Programmet var det första i en serie podcasts med fokus på skolforskning, “Skolsnack Didaktik Sommar”, som tagits fram genom ett samarbete mellan Ifous och Skolsnack.

 Lyssna på Skolsnack


Ifous arrangerade samtalspicknick i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangerade Ifous ett picknicksamtal med fokus på inkluderande lärmiljöer. Vid picknicken deltog Lisbeth Ohlsson, senior forskare vid Malmö högskola, Catrin Tufvesson, nationell samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åsa Karle, regionchef östra regionen Specialpedagogiska skolmyndigheten, Martin Persson, skolchef i Vellinge kommun, Henrik Hamilton processledare på Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, och Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous.

 Almedalen


Den tusende avhandlingen

Skolporten rapporterar varje vecka om de avhandlingar med fokus på skola och förskola som publiceras på Sveriges universitet och högskolor. Nyligen nåddes den tusende avhandlingen i rapporteringen. Det var Katarina Ribaeus vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet och hennes avhandling “Demokratiuppdrag i förskolan” som blev nummer 1000.

 Skolporten hyllar tusende avhandlingen


Den första Ifousdagen har gått av stapeln

21 maj arrangerades Ifousdagen på Medelhavsmuseet i Stockholm. Under dagen fokuserades det på vikten av en vetenskaplig grund i skola och förskola. Bland talarna under dagen fanns Per Thullberg, Cristina Robertson och Ann-Marie Begler. Ett samtal om Ifous Fou-program leddes av Henrik Hamilton, processledare, med deltagare från bland annat Borlänge, Tyresö, Kinda och Huddinge. Medlemmar från hela Sverige deltog, diskuterade och minglade.

 Om Ifousdagen 2014


Nya intervjuer på Ifous YouTubekanal

På Ifous YouTube-kanal släpps det regelbundet nya intressanta klipp. Just nu finns det flera intressanta filmer om FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande. Åsa Falk-Lundqvist, Umeå universitet, berättar om den entreprenöriella pedagogiken, och deltagarna Håkan Elderstig, Marie Kniest och Kristian Svalin berättar om sina tankar kring den.

 

 Youtube


Uppstart FoU-program: Digitalisering i skolan

Det nya FoU-programmet Digitalisering i skolan har startat med en inledande workshop för rektorer och förvaltningsledare. Lärarlag på de medverkande skolorna utses nu, och kommer inom kort att köra igång första steget i processen. Fokus ligger på att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg och programmet planeras pågå i tre år.

 Läs mer


Ifous viktig part inför nytt skolforskningsinstitut!

Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att ansvara för “genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Tanken är att kartläggningarna ska utgöra underlag för det nya “skolforskningsinstitutets” arbete och på så sätt underlätta starten av det. För att genomföra sitt uppdrag ska Vetenskapsrådet samråda med andra relevanta aktörer. Ifous omnämns av regeringen som en av de organisationer som ska involveras i arbetet. – Det är väldigt roligt att Ifous får det här förtroendet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

 Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut


Digitalisering i skolan: NYTT FoU-program!

Nu startar FoU-programmet Digitalisering i skolan. Det har fokus på att utveckla ämnesundervisningen, och därmed lärandet, med hjälp av digitala verktyg. Under hösten har arbetet förberetts, bland annat genom en workshop den 21 november. I början av februari 2014 hålls en workshop med rektorerna för de skolor som deltar och sedan introduceras lärarlagen i arbetet. Se filmen där Åsa Sundelin berättar om programmet!

 Åsa sundelin berättar om det nya programmet


Tre snabba frågor till Per Reinolf

Per Reinolf är nygammal vd på Ifous och sedan oktober är han tillbaka på positionen. Här svarar han på tre snabba frågor för Ifous medlemmar.

 

 Läs intervjun


Ifous debuterar på YouTube!

På Ifous nya YouTube-kanal kommer du att hitta information om medlemskapet intervjuer med bland annat medlemmar, processledare och forskare, samt klipp från olika intressanta Ifousaktiviteter. Premiären sker med en video där processledaren Henrik Hamilton berättar om Ifous Inkluderingsprogram.

 

 Ifous debuterar på YouTube


Stora digitala klyftor i skolan

Vilka elever som får en bra undervisning i medie- och informationskunnighet beror helt på slumpen, menar forskaren Barbro Oxstrand. Hon anser att mediekunnighet borde vara en självklar del av skolornas uppdrag.

 Stora digitala klyftor i skolan


Intervju med Åsa Sundelin. processledare på Ifous

Processledaren Åsa Sundelin berättar om det pågående arbetet i FoU-programmet ”Entreprenöriellt Lärande”.

 Läs intervjun


Ifous debuterar i Almedalen

Årets Almedalsvecka bjöd på över 2300 arrangemang öppna för allmänheten. Ett av dessa handlade om entreprenöriellt lärande och arrangerades av Upplands-Bros kommun med Ifous som medarrangör.

 Ifous debuterar i Almedalen


Ifousmedlemmar berättar: Agneta Gatel, Kinda kommun

Agneta Gatel, förvaltningschef i Kinda kommun, om hur samarbetet med Ifous har synliggjort sambandet mellan forskning och utbildning på alla nivåer i organisationen.

 Intevju med Agneta Gatel


Ordspråk utvecklas elevernas språk och känslor

Lågstadieläraren Ulrika Hansén skrev en utvecklingsartikel om ordspråk i skolan som publicerades på Skolportens hemsida. Nu har hennes arbete plockats upp av den finske hjärnforskaren Matti Bergström – och ska också bli ett läromedel.

 Ordspråk utvecklar elevernas språk och känslor


Intervju med Henrik Hamilton, processledare på Ifous

Henrik Hamilton är processledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkludering där 34 skolor från 12 Ifousmedlemmar deltar. Här berättar han om processen.

 Läs mer


Röster om FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, har samtalat med deltagare i FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer. Deltagarna kommer från Åstorps kommun, Göteborgs stad och Borläne kommun.

 

 Läs mer


Hallå där, Kajsa Mellner Daxberg!

Tre snabba frågor till Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef i Skövde kommun, som är med i Ifous nya FoU-program Små barns lärande.

 Läs mer


Referat från kick-off: FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

1-2 oktober 2012 hade FoU-programmet Inkludernade Lärmiljöer kick-off för alla deltagare i Landskrona. Ett referat finns tillgängligt här.

 Läs mer


FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande har haft kick-off

Under två dagar, 12-13 september 2012, hade FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande kick-off. Programmet är ett samarbete med Umeå universitet och ett referat från dagarna går att läsa här.

 Läs mer


Intervju med Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous

Sedan maj 2012 är Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous. Här berättar hon om tanken bakom Ifous FoU-program.

 Till intervjun


Se Ifous pressträff på YouTube!

Med anledning av att Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun har gått in som partners i Ifous, hölls en pressträff 8 februari. Se hela träffen på YouTube.

 Se hela pressträffen här!


Ifous inleder unikt partnersamarbete med fem skolhuvudmän

Stockholms stad, Kunskapsskolan, Helsingborgs stad, Academedia och Nacka kommun – alla är de nu partners i Ifous. Ambitionen är att driva skolutveckling tillsammans och att vara skolans röst i debatten.

 Läs mer om partnersamarbetet här!