Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan en balans mellan progression och kontinuitet i barnets skolgång åstadkommas? Hur bör övergångar organiseras och genomföras så att barns och elevers lärande gynnas? Det är frågor som kommer att undersökas i Ifous nya FoU-program som genomförs i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet.
.
.

Vad ska programmet leda till?
Att byta skol- och verksamhetsform, årskurs eller barngrupp kan vara svårt, inte bara för barn och elever utan även för personalen. En övergång kan innebära en utmaning som leder till utveckling, men för att känna sig trygg behöver barnet också kontinuitet. Övergångarna och hur de genomförs påverkar förutsättningarna för en likvärdig utbildning och för att alla barn ska få möjlighet att  utvecklas till sin fulla potential.

Om utredningsförslaget om en tio-årig grundskola (SOU 2021:33) realiseras kommer det att innebära utmaningar inom flera olika skol- och verksamhetsformer. Redan idag finns behov av att hitta fungerande samverkansformer för att skapa progression i barns lärande. Mängden forskning som kan stödja lärare och rektorer i detta arbete är begränsad. Ett av programmets mål är därför att bidra till mer vetenskaplig kunskap där verksamma förskollärare och lärare deltar i kunskapsbyggandet.

Frågeställningar som kan komma att bearbetas är bl.a.:

  • Hur kan barnets erfarenheter, förmågor och kunskaper från tidigare år tas om hand och utvecklas så att en ”röd tråd” bibehålls genom hela skolsystemet? Hur kan såväl kontinuitet som progression skapas och upprätthållas?
  • Hur utmanas barnen av de olika övergångarna i utbildningssystemet?
  • Vilken information behöver överföras från ett stadium till ett annat eller från en skol- eller verksamhetsform, årskurs och/eller barngrupp till ett annan?

Syftet med programmet är att genom samverkan mellan forskning och praktik bidra till att förbättra verksamheternas organisering och genomförande av övergångar, så att de stödjer elevernas utveckling och lärande.

 

Hur?
Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna bestående av förskollärare, lärare i skola och fritidshem, och rektorer och chefer i för- och grundskola.

Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess i samverkan med Helena Ackesjö, docent vid Linnéuniversitetet.

Programmets start planeras till höstterminen 2022.

.

För vem?
Programmet vänder sig till förskollärare, lärare i skola och fritidshem, rektorer och chefer i för- och grundskola. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. Det är de deltagande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

Aktuellt: Dialog- och planeringsmöte om FoU-programmet Övergångar – kontinuitet och progression

Den 4 februari 2022 arrangerar Ifous ett dialog- och planeringsmöte om vad det innebär att medverka i ett FoU-program och hur Övergångar – kontinuitet och progression är tänkt att utformas. Det är en träff som vänder sig till dig som representerar en skolhuvudman/utbildningsanordnare och som är intresserad av att veta mer om vad det skulle innebära för din organisation att medverka. Det ger också möjlighet till dialog om inriktning och forskningsfokus i FoU-programmet.

Observera att deltagande i informationsträffen inte automatiskt innebär att man väljer att medverka i FoU-programmet. 

Datum: fredag den 4 februari 2022
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: via Zoom
Anmälan: henrik.hamilton@ifous.se

Möteslänken kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar före själva mötet..

Vill du veta mer?
Kontakta:

Henrik Hamilton, process- och projektledare
073-6565822

eller

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
076-0334810