Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

Fokus undervisning

Ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som tillsammans med forskare vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.

Fokus undervisning

 

 

Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas  av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Fokus ligger på hur man kan arbeta med frågorna i praktiken och vilken forskning finns inom området.

Hållbar förskola

 

Datadriven skolförbättring

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Programmet riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
Läs mer här!

 

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med stöd av forskning  och i samverkan mellan forskare och lärare vill programmet utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar.
Läs mer här!

 

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Programmet syftar till att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Genom att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet kan i förlängningen en mer likvärdig utbildning uppnås.
Läs mer här!


Lärares praktik och profession

Detta program syftar till att utveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Fokus ligger på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet och på utveckling av en digital version av aktionsforskning.

Läs mer här!