Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

 

Datadriven skolförbättring

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Programmet riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
Läs mer här!

 

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med stöd av forskning  och i samverkan mellan forskare och lärare vill programmet utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar.
Läs mer här!

 

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Programmet syftar till att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Genom att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet kan i förlängningen en mer likvärdig utbildning uppnås.
Läs mer här!

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

Här sätts fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin kunskap, förhållningssätt och undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar.

 Läs mer här!


Lärares praktik och profession

Detta program syftar till att utveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Fokus ligger på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet och på utveckling av en digital version av aktionsforskning.

Läs mer här!

 

Leda för skolutveckling

Syftet med programmet är att öka deltagande chefers kompetens och förmåga att leda samt fördjupa och utveckla ny kunskap och handlingsberedskap i att organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.
Läs mer här!