Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

Särskolans kunskapsuppdrag

Elever i särskolan ska precis som andra elever få möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt. Liksom i andra skolformer ska utbildningen i särskolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta är självklart men inte alltid helt lätt att realisera. Många upplever att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap. Därför sätter vi ljuset på särskolan i ett nytt FoU-program.

Särskolans kunskapsuppdrag

 

Fokus undervisning

Ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som tillsammans med forskare vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.

Fokus undervisning

 

Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas  av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Fokus ligger på hur man kan arbeta med frågorna i praktiken och vilken forskning finns inom området.

Hållbar förskola

 

Datadriven skolförbättring

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Programmet riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
Läs mer här!

 

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildningen har en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande, men forskningen om vuxenutbildning är begränsad. I Ifous FoU-program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning, som beräknas starta 2022, kan ni vara med och bidra till kunskapsutvecklingen inom detta viktiga område.

Vuxenutbildning på distans