Här hittar du Ifous pågående FoU-program:

 

 

Datadriven skolförbättring

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
Läs mer här!

 

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet syftar till att med stöd av forskning  och i samverkan mellan forskare och lärare utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar. Pågår under 2019-2022.
Läs mer här!

 

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

I februari 2019 startade Ifous FoU-program om fjärr- och distansundervisning. Syftet är att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling.
Läs mer här!

 

Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

I februari 2018 startade Ifous första FoU-program inom vuxenutbildning. Programmet riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.
Läs mer här!

 

Flerstämmig undervisning i förskolan

I januari 2018 startade Ifous andra FoU-program om undervisning i förskolan. Även detta program sätter fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar.
 Läs mer här!

 

Programmering i ämnesundervisningen
I september 2017 startade Ifous FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen, med fokus på att tillsammans med lärare utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. 
Läs mer här! 


Lärares praktik och profession

Hösten 2018 drog Ifous igång ett FoU-program med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem.
Läs mer här!

 

Nyanlända elevers lärande

Våren 2017 startade FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Syftet med programmet är att ge utvecklingsstöd baserad på forskning så att förutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt.
Läs mer här!

Leda för skolutveckling

I januari 2018 startade FoU-programmet Leda för skolutveckling. Syftet med programmet är att öka deltagande chefers kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

Läs mer här!