Här hittar du information om Ifous planerade FoU-program.

 

Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan undervisningen på fritids bidra till elevers måluppfyllelse. Nu följer vi upp erfarenheter och kunskaper från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag med att sätta fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag i fokus.

Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

 

Språkutvecklande förskola

Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan:  Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Allra mest drabbar detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Nu följer vi upp den nyproducerade kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola med ett FoU-program på samma tema.

Språkutvecklande förskola.

 

Övergångar – Kontinuitet och progression

Barnens väg genom skolan är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan de organiseras och genomföras så att en kontinuitet bibehålls samtidigt som lärandet gynnas och barnen kan utvecklas till sin fulla potential? Det är frågor som kommer att undersökas i Ifous nya FoU-program med beräknad programstart under 2023.

Övergångar – Kontinuitet och progression

 

.

.

 

 
 .
.
.