Här hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 

Fokus undervisning

Har ni genomfört många insatser utan att det ger önskat resultat på elevnivå? Vill ni vara med och sätta fokus på att utveckla den ordinarie undervisningen? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som tillsammans med forskare vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.

Fokus undervisning

 

Introduktion i förskolan

En majoritet av alla barn går i förskolan och ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är vid introduktionen av barnet till förskolan. Någon empirisk undersökning av hur man hanterar introduktionen av de yngsta barnen har tidigare inte gjorts och det saknas därför kunskap inom detta område. Detta program syftar till att bidra med sådan kunskap.

Introduktion i förskolan

 

Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

När skolans undervisning kopplas till elevers visioner om framtiden ökar motivationen för lärande. Ett sätt att underlätta en sådan koppling är att låta skolans studie- och yrkesvägledning bli en integrerad del av ämnesundervisningen där studie- och yrkesvägledare och lärare samverkar med varandra utifrån sina olika professioner. Programmet syftar till att bidra till utveckling av modeller för sådan integrerad studie- och yrkesvägledning.

Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

 

Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas  av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Fokus ligger på hur man kan arbeta med frågorna i praktiken och vilken forskning finns inom området.

Hållbar förskola

.
Samverkan för skolnärvaro

Många barn och ungdomar befinner sig i skolan under en stor del av sin vakna tid. Det gör skolan till en av de viktigaste arenorna för hälsofrämjande arbete. Ifous startar nu ett FoU-program med fokus på att utveckla arbetet med att främja barns och ungas psykologiska och sociala välbefinnande och bidra till fördjupad kunskap om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa.

Samverkan för skolnärvaro

.

 

 
 .
.
.