Här hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 

Introduktion i förskolan

En övervägande majoritet av de svenska barnen går i förskolan och ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är vid introduktionen av barnet till förskolan. Trots att det finns behov av att undersöka följderna av olika sätt att hantera introduktionen av de yngsta barnen har det tidigare inte gjorts någon empirisk undersökning inom området. För att bidra med sådan kunskap har det här forskningsprojektet och utvecklingsdelen som det är sammanlänkat med kommit till.

Introduktion i förskolan

 

Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Elevers framtidstankar och studiemotivation hänger ihop – hur kan vi tillsammans arbeta för att stödja den kopplingen? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som vill belysa sina verksamheters förmågor att utgå ifrån elevernas visioner om framtiden med syfte att öka elevernas studiemotivation.

Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

 

Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas  av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen. Men hur kan man arbeta med frågan i praktiken? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas?

Hållbar förskola

.
Skola för lärande och psykisk hälsa

Många barn och ungdomar befinner sig i skolan under en stor del av sin vakna tid. Det gör skolan till en av de viktigaste arenorna för hälsofrämjande arbete. Tillsammans startar nu Ifous och Region Stockholm ett FoU-program som främst riktar sig till chefer, skolledare, lärare och övrig skolpersonal som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja barns och ungas psykologiska och sociala välbefinnande och bidra till fördjupad kunskap om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa.

Skola för lärande och psykisk hälsa

.

 

 
 .
.
.