Här hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

.
Samverkan för att främja skolnärvaro

Vi vet att skolnärvaro är viktigt för den psykiska hälsan, en betydelsefull kunskap då signalerna om ungas psykiska ohälsa är många och oroande. Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till personal i skola och socialtjänst som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja skolnärvaro och bidra till ny kunskap inom detta viktiga område.

 Samverkan för att främja skolnärvaro.

 

Digitala och estetiska lärprocesser
Digitaliseringen påverkar all undervisning, vilket både ger möjligheter och innebär risker. I ett samhälle där vi i ökande omfattning kommunicerar med bild och ljud blir det allt viktigare att elever får chans att utveckla de förmågor som krävs för att kunna producera och tolka visuella och auditiva uttryck. Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på undervisning i de estetiska ämnena, kopplat till digitalisering och till hållbar utveckling. Digitala och estetiska lärprocesser.

.

En individanpassad vuxenutbildning
Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar en ökad individanpassning, men även att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning.
Läs om FoU-programmet här! 

.

Undervisningsintegrerad vägledning
Vill du vara med och stärka den forskningsbaserade kunskapen om hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen och fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv
Läs mer här!

 

Datadriven skolförbättring
Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
Läs mer här!

 
 .
.
.