Här hittar du information om Ifous planerade FoU-program.

 

Språkutvecklande förskola

Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan:  Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Allra mest drabbar detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Nu följer vi upp den nyproducerade kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola med ett FoU-program på samma tema.

Språkutvecklande förskola.

 

Särskolans kunskapsuppdrag

Elever i särskolan ska precis som andra elever få möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt. Liksom i andra skolformer ska utbildningen i särskolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta är självklart men inte alltid helt lätt att realisera. Många upplever att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap. Därför sätter vi ljuset på särskolan i ett nytt FoU-program.

Särskolans kunskapsuppdrag

 

Övergångar – Kontinuitet och progression

Barnens väg genom skolan är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan de organiseras och genomföras så att en kontinuitet bibehålls samtidigt som lärandet gynnas och barnen kan utvecklas till sin fulla potential? Det är frågor som kommer att undersökas i Ifous nya FoU-program med beräknad programstart under 2023.

Övergångar – Kontinuitet och progression

 

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildningen har en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande, men forskningen om vuxenutbildning är begränsad. I Ifous FoU-program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning, som beräknas starta 2022, kan ni vara med och bidra till kunskapsutvecklingen inom detta viktiga område.

Vuxenutbildning på distans

.

.

 

 
 .
.
.