2020

Rapport från FoU-programmet Nyanlända elevers lärande 2017-2020

FoU-programmet Nyanlända elevers lärande genomfördes 2017-2020. Rapporten är en sammanställning över det arbete som har bedrivits av forskare från Mälardalens högskola, lärare och skolledare från Örebro kommun och Ifous. 

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

Delrapport: Gymnasieelevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat

I maj 2020 gjordes en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av
Covid-19-pandemin haft under våren 2020. En första delrapport publicerades i juni 2020 inom ramen för FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Av Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare på Ifous, och Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous. 

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Rapporten är en forskningsöversikt framtagen av Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro. Skriften är ett samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län som är en gemensam sanningen mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Forskarnas rapport från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer 2017-2019

Rapport från forskarna från Högskolan i Borås som arbetade tillsammans med cirka 250 lärare och skolledare från sju skolhuvudmän medverkade i programmet. 
Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

 

 

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Rapporten Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? är en nulägesanalys av situationen på en svensk gymnasieskola genomförd av forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.
Du hittar rapporten här.

 

Rapport från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer genomfördes 2017-2019. Programmet var ett samarbete mellen Ifous, sju skolhuvudmän och Högskolan i Borås.
Du hittar rapporten här.

 

 

2019

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Rapporten är framtagen av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. Du hittar rapporten här.

Ifous fokuserar: Skolmiljöer

Rapporten Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsöverföring i fysisk skolmiljö berör frågor om den fysiska skolmiljön. Analysen är ett samarbete mellan Ifous, skolhuvudmän, SKL och Högskolan i GävleDu hittar rapporten här. 

 

Rapport från FoU-programmet Undervisning i förskolan

FoU-programmet Undervisning i förskolan genomfördes 2016-2019 och tio skolhuvudmän medverkade. Programmet är ett samarbete mellan Ifous och Malmö universitet.
Du hittar slutrapporten här. 

2018

Rapport från FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever genomfördes 2016-2017 och är ett samarbete mellan Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive (tidigare Interactive Institute Swedish ICT), med stöd av Vinnova. Slutrapporten släpptes i samband med slutseminariet 1 februari 2018. Du hittar slutrapporten här. 

2017

Rapport från FoU-programmet Digitalisering i skolan

FoU-programmet Digitalisering i skolan startade 2014. Åtta skolhuvudmän medverkade med grund- och förskolor och arbetet i programmet har utförts i så kallade lärloopar med stöd av programmets Klokråd, ett råd av forskare och erfarna praktiker inom området digitalisering. Programmet avslutades 2017. Du hittar slutrapporten här.

Förstudie inför FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om sfi. Förstudien har genomförts av Jenny Rosén och Berit Lundgren och går att ladda ner här.

Rapport från FoU-programmet Små barns lärande

FoU-programmet Små barns lärande startade 2013. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor, och forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet. Programmet avslutades 2017. Du hittar slutrapporten här.

Ifous fokuserar: Matematik

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan. Du hittar den här.

2016

Rapporter från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande

FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012. Tolv skolhuvudmän medverkade med 25 grund- och gymnasieskolor. Forskningsinsatsen leddes av Umeå universitet. Syftet var att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Du hittar samtliga rapporter här. 

2015

Rapporter från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012. I september 2015 avrundades den gemensamma resan för praktiker och forskare med ett stort seminarium. Då presenterades tre rapporter som ger styrgruppens, forskarnas respektive praktikernas perspektiv på den utveckling och det lärande som skett under de tre år som programmet pågått.
Du hittar samtliga rapporter här.

Ifous FoU-program 2012-2014 – en lägesrapport

Rapporten innehåller en sammanfattning av aktiviteter, resultat och synpunkter från deltagarna i de fyra FoU-program som var igång under 2014. Du hittar rapporten här.

Publicerad januari 2015.

2012

Förstudie till FoU-programmet Digitalisering i skolan

Arbetet med FoU-programmet inleddes under 2012 med en förstudie för att kartlägga nuläge och behov. Förstudien genomfördes av Jan Hylén och presenterades vid ett seminarium för de medverkande kommunerna i mars 2013. En stor del utgjordes av en kunskapsöversikt som finns tillgänglig här.