Här hittar du Ifous officiella skrivelser och remissvar.

 

2018

Den 29/8 offentliggjorde regeringen förskolans nya läroplan. Här kan du läsa kommentaren av Ifous vd angående läroplanen.

Ifous har, den 15/8, kommit med ett yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande SoU 2018:19 ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring”. Läs det i sin helhet här.

Den 31 januari gjorde Ifous ett yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan, du hittar det här.

 

 

2017

5 oktober var det sista dagen att lämna yttrande om regeringens slutbetänkande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som har varit ute på remiss sedan den 30 maj. Ifous har lämnat in ett yttrande och vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Läs remissvaret här.

 

I april 2017 presenterade Skolkommissionen förslag om en nationell strategi för ett skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen. Läs remissvaret här.

 

 

2015

Ifous lämnade 28 oktober in ett inspel till arbetet med den kommande forskningspropositionen. Vi betonade vikten av forskning i samverkan med de verksamma i skolan och framförde även behovet av satsningar på praktiknära forskning och att stimulera innovation och nyttiggörande av utbildningsvetenskaplig forskning. Läs inspelet här.