Signalerna om ungas psykiska ohälsa är många och oroande. Vi vet att skolnärvaro är viktig för den psykiska hälsan. Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till personal i skola och socialtjänst som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja skolnärvaro och bidra till ny kunskap inom detta viktiga område.

Vad ska programmet leda till?

Att främja barns och ungdomars skolnärvaro är en viktig uppgift för hela samhället, eftersom fullgjord skolgång och att gå ut skolan med fullständiga slutbetyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa som vi känner till. För att lyckas i detta arbete behövs samverkan mellan flera samhällsaktörer. Men hur kan sådan samverkan se ut i praktiken? Vilken forskning om samverkan och dess effekter finns och hur kan den användas? Vilken kunskap saknas?

Hur?
Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån praktikens frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från alla de samverkande aktörerna. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna där personal inom skola och socialtjänst arbetar tillsammans. Utvecklingsarbetet kommer att stödjas genom en praktiknära forskningsprocess. Starten planeras preliminärt till våren 2021. 


För vem?
Programmet är tänkt att omfatta personal i skola – dvs. elevhälsoteam, lärare, rektorer och förvaltningsledare – samt personal i socialtjänst

En förutsättning för medverkan är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. De samverkande aktörerna finansierar tillsammans FoU-programmet.

Läsa mer?

Ifous fokuserar: Skolnärvaro – En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan.

Handbok för medverkande i FoU-program.

Programbladet som pdf.

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta:

Andreas Jacobsson 
Projekt-/processledare  
andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076-318 41 27

Karin Hermansson
FoUansvarig  
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076-033 48 10