FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi startade 2018 och riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Aktuellt

En redogörelse för den forskning som har bedrivits i programmet, praktikernas arbete och de resultat som framkommit. I programmet deltog tre kommunala utbildningsanordare och en enskild utbildningsanordare och forskningsinsatsen har drivits av forskare från Högskolan Dalarna.

Du hittar rapporten här.

Emerga genomförde en utvärdering av FoU-programmet som du hittar här.

Vad ska programmet leda till?

Programmet, som pågår 2018-2020, syftar till att utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi) genom att arbeta språkutvecklande med fokus på flerspråkighet som en resurs samt elevers vardags- och yrkesspråk. Programmet ska bidra till att undervisningen utgår från ett innehåll som är relevant för elevernas vardags- och arbetsliv samt öka deras delaktighet. Genom att utgå från befintlig forskning och att bepröva erfarenhet ska programmet bidra till att utveckla ny kunskap som vilar på vetenskaplig grund.

Programmet syftar till att deltagande lärare:

 • utvecklar förståelse av vuxenpedagogik
 • ökar kunskap om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi innebär
 • ökar kunskap om elevers förutsättningar och behov för att uppnå målen för sfi
 • utvecklar en större didaktisk repertoar, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet,
  som används i undervisning och anpassas efter elevers förutsättningar
 • utvecklar en förmåga att kunna samtala om, tolka och reflektera över sin egen
  professionella utveckling
 • utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att samtala om, tolka och
  använda forskningsresultat i sina respektive pedagogiska praktiker
 • utvecklar tillsammans arbetssätt som kan generera ny kunskap och ökad kvalitet på
  undervisningen, vilket kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt.
  .

Programmet syftar till att deltagande rektorer och utbildningsanordnare:

 • tillsammans med lärare kan bedriva effektivt och långsiktigt förändringsarbete
 • utvecklar organisation och förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt inom
  sfi så att det blir hållbart och långsiktigt
 • dokumenterar kunskap och erfarenheter samt sprider resultat internt inom respektive
  organisation och externt till huvudmän, anordnare, lärosäten och andra
  organisationer.

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.

Publikationer

Vetenskapliga konferensbidrag

Rosén, Jenny (2020). Working for Social Justice Through Pedagogical Translanguaging in Adult Education for Immigrants in Sweden. ICSEI, Marrakesh 6-10 januari, 2020.

Lundgren, Berit & Rosén, Jenny. (2019) Flerspråkighet som resurs inom SFI-utbildningen. Lärares kollektiva utvecklingsarbete. Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019.

Lundgren, Berit och Rosén, Jenny (2019), Flerspråkighet som resurs och pedagogiskt transspråkande inom SFI-utbildningen. NORDAND Köpenhamn, 27-29 maj 2019.

Rosén, Jenny och Lundgren, Berit. (2019). Challenging monolingual norms in adult education for immigrants in Sweden, The 3rd Swedish conference on Translanguaging, TL2019, Växjö, 11-12 april, 2019.

Lundgren, Berit och Rosén, Jenny (2018), Flerspråkighet som en resurs i SFI-klassrummet. 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november 2018.

Vilka är med?

I programmet deltar huvudmän och anordnare, dessa är:

 • Haninge kommun
 • Hermods
 • Hässleholms kommun
 • Stockholms stad

Forskningen i programmet bedrivs av Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna.

Hur leds arbetet?

Styrgruppen har utgjorts av en representant från varje medverkande huvudman/anordnare och en forskarrepresentant.

Kontaktuppgifter

Sofie Grahn-Hillve, projekt- och processledare
sofie.grahn-hillve@ifous.se
076-3134614

Mer om programmet

Ta del av ett exklusivt uppslag om programmet i vår senaste Ifousbilaga med tema sfi. Läs här!

FAQ med de vanligaste frågorna.

Webbinariet som hölls i september finns att se här (presentationsmaterialet från seminariet finns tillgängligt här). 

Intervjuer med deltagare

Roswitha Reiter, Stockholms Stad, styrgruppens ordförande

Madleine Nilsson, Hässleholms kommun, programdeltagare 

Philippa Börjesson, Hermods, processledare

 

Förstudie

FoU-programmets upplägg bygger på en förstudie som genomfördes 2017. Rapporten 15 års forskning om sfi – en överblick går att ladda ner här.

.

Forskarintervju om förstudien och programmet

Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet.

Här nedan berättar forskarna i FoU-programmet mer om forskningsbakgrunden:.

.

Tips: SFIpodd – Språkutveckande arbetssätt

I podden Lärarrummet diskuterar deltagare i programmet om sitt deltagande. De berättar om hur programmet är uppbyggt och lyfter ska egna erfarenheter från tiden i programmet.

Lyssna här! 

.