Avslutad skolgång med fullständigt slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot utanförskap och psykisk ohälsa som vi känner till. Att tidigt främja närvaro i skolan och förebygga problematisk frånvaro är därför viktigt både ur ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv. Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till chefer, skolledare, lärare och övriga tjänstemän som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med och kunskapen om att främja skolnärvaro.

 

Vad ska programmet leda till?

Många huvudmän arbetar aktivt med att främja skolnärvaro. För att arbetet ska bli mer än tillfälliga goda exempel behövs ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete baserat på vetenskaplig kunskap om vad som faktiskt fungerar. Medverkan i programmet ger er möjlighet att utveckla och skapa en hållbarhet i det främjande arbetet genom att utveckla en systematik, medveten analys och tydlig ledning.

 

  • Hur skapas förutsättningar församverkan i syfte att främja skolnärvaro?
  • Görs rätt saker? Hur kan funktioner och processer bli föremål för analys och systematiseras?
  • Hur görs barn, ungdomar och vårdnadshavare mer delaktiga i utvecklingsarbetet?

 

Dessa är några av de frågor som kan komma att belysas under programmets gång för att bidra till er verksamhetsutveckling samtidigt som vi tillsammans ökar den vetenskapliga grunden.

 


Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes behov, frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från alla de samverkande aktörerna. Kärnan är det arbete som sker i utvecklings­grupperna där skolledare, lärare och övrig skolpersonal arbetar tillsammans. Utvecklingsarbetet kommer att stödjas genom en praktiknära forskningsprocess som leds av forskare från Stockholms universitet. Starten planeras till hösten 2021.

 

För vem?
Programmet riktar sig till alla som arbetar med barns och ungdomars lärande och psykiska hälsa från förskola till gymnasieskola, till exempel chefer på övergripande nivå, rektorer, lärare och elevhälsomedarbetare.

En förutsättning för medverkan är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. De samverkande aktörerna finansierar tillsammans FoU-programmet.

 

 

Läsa mer?

Programbladet som pdf.

Handbok för medverkande i FoU-program

 

Vill du veta mer?

Vi erbjuder dig/er gärna ett enskilt informationsmöte. Vi önskar någon form av representation på förvaltningsnivå; Skol- eller Gymnasiechef, Utvecklingsstrateg, Controller, Samordnare etc. Anmäl ditt intresse till andreas.jacobsson@ifous.se.

 

Kontaktperson: 

Andreas Jacobsson 
Projekt-/processledare  
andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076-318 41 27