Många barn och ungdomar befinner sig i skolan under en stor del av sin vakna tid. Det gör skolan till en av de viktigaste arenorna för hälsofrämjande arbete. Nu startar Ifous ett FoU-program som främst riktar sig till chefer, skolledare, lärare och övrig skolpersonal som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja barns och ungas psykologiska och sociala välbefinnande och bidra till fördjupad kunskap om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa.

 

Vad ska programmet leda till?

Vi vet att lärande och hälsa påverkar varandra genom ett dubbelriktat samband. Många skolor arbetar i dag både förebyggande och hälsofrämjande. För att utveckla det hälsofrämjande arbetet ytterligare behöver skolans insatser tydligare bygga på forskning om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa. Insatserna behöver systematiseras och i högre utsträckning bli föremål för en medveten styrning och ledning.

Hur ser de miljöer och sammanhang ut som skapar förutsättningar för psykologiskt och socialt välbefinnande i olika skolformer? Vilka funktioner och processer är nödvändiga? Görs rätt saker? Vilka blir effekterna? Dessa är några av de frågor som kan komma att belysas under programmets gång.

 


Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes behov, frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från alla de samverkande aktörerna. Kärnan är det arbete som sker i utvecklings­grupperna där skolledare, lärare och övrig skolpersonal arbetar tillsammans. Utvecklingsarbetet kommer att stödjas genom en praktiknära forskningsprocess. Starten planeras till våren 2021. 

 

För vem?
Programmet riktar sig till alla som arbetar med barns och ungdomars lärande och hälsa från förskola till gymnasieskola, till exempel chefer på övergripande nivå, rektorer, lärare och elevhälsomedarbetare.

En förutsättning för medverkan är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. De samverkande aktörerna finansierar tillsammans FoU-programmet.

 

Läsa mer?

Programbladet som pdf.

Handbok för medverkande i FoU-program

 

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta:

 

Andreas Jacobsson 
Projekt-/processledare  
andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076-318 41 27