Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Allra mest drabbar detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Nu följer vi upp den nyproducerade kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola med ett FoU-program på samma tema.
.

Varför behövs det här programmet?

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Som ett stöd i det arbetet har Ifous tillsammans med nio skolhuvudmän (Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö stad, Pysslingen förskolor, Stockholms stad, Örebro kommun och Österåkers kommun) tagit fram en kunskapsöversikt Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola.

Skriften pekar också på behov av mer forskning och fördjupad kunskap bland annat om det språkliga samspelet mellan barn och personal i förskolor där få eller inga talar svenska som första språk, och om användningen av digitala redskap kopplat till barns flerspråkiga utveckling. FoU-programmet syftar till att i samverkan åstadkomma ny forskning och beprövad erfarenhet om språkutvecklande arbete i förskolan.

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma.

Utvecklingsarbetet tar utgångspunkt i såväl befintlig forskning som den forskning som bedrivs i programmet. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän.

För vem?

Programmet vänder sig till lärare och rektorer i förskolan, samt chefer på förvaltningsnivå. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. De medverkande skolhuvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

När?

Programmets start planeras till vårterminen 2023. Förberedande möten med programmets styrgrupp och processledargrupp hålls under höstterminen 2022.

Programblad för Språkutvecklande förskola i pdf-format.

 

Vill du veta mer?

Kontakta:
Henrik Hamilton, process- och projektledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 – 65 65 822