Vill du vara med och stärka den  forskningsbaserade kunskapen om hur studie-och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen och fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till
studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.

FoU-programmets inriktning

Läroplanernas skrivningar om studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar har haft svårt att få genomslag. Lite tid ges till vägledningssamtalen och arbetslivsfrågor integreras sällan i undervisningen. Det betyder att elever inte får möjlighet att utveckla kunskaper om hur arbetslivet fungerar och vilka utbildningsvägar som finns. De tränas inte heller i att strategiskt fatta beslut utifrån egna styrkor och intressen i förhållande till de möjligheter som står till buds. Samtidigt visar forskning och även många goda exempel på att vägledning kan användas för att stimulera elevers studiemotivation, öka måluppfyllelsen och förebygga felval och avhopp?

 

FoU-programmet kommer därför att planeras utifrån ett helhetsperspektiv på skolans vägledningsuppdrag. Den specifika inriktningen utformas av de medverkande men tänkbara områden är:
• Hur kan vägledningsperspektivet integreras i ämnesundervisningen?
• Hur kan reell samverkan mellan vägledare och lärare se ut?
• Hur kan skolhuvudmän styra, leda och samordna sin vägledningsverksamhet?
• Hur bör samverkan med externa aktörer se ut?

 

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan är det som sker i utvecklingsgrupperna där vägledare, lärare och skolledare får möjlighet att utveckla sitt arbete i kollegial samverkan och under forskares ledning. Forskningsprocessen är interaktiv och ger utrymme för medverkan av de deltagande. En digital metod för insamling av forskningsdata kommer att användas.

FoU-programmet finansieras av huvudmännen tillsammans och beräknas starta VT 2021.

 

För vem?

Programmet vänder sig till vägledare, lärare, skolledare och chefer på huvudmannanivå inom grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous.

 

Du hittar programbladet i pdf-format här.

 

Vill du veta mer?

Läs gärna:

Handbok för medverkande i FoU-program.

och
Lärares vetenskapliga lärande med IT-stöd – vad, varför, hur?

Aktuellt

Ett digitalt planeringsmöte för intresserade skolhuvudmän kommer att hållas den 17 juni kl 13-16. Välkomna då! För anmälan och information kontakta: Sofie Grahn Hillve, projekt- och processledare, sofie.grahn-hillve@ifous.se, tfn: 076 – 313 46 14.

Frågor?

Sofie Grahn Hillve
Projekt- och processledare
sofie.grahn-hillve@ifous.se
Tfn: 076 – 313 46 14

 

Karin Hermansson
FoUansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076 – 033 48 10