Elevers framtidstankar och studiemotivation hänger ihop – hur kan vi tillsammans arbeta för att stödja den kopplingen? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som vill belysa sina verksamheters förmågor att utgå ifrån elevernas visioner om framtiden med syfte att öka elevernas studiemotivation.

 

FoU-programmets inriktning

När skolans undervisning kopplas till elevers visioner om framtiden ökar motivationen för lärande. Ett sätt att underlätta en sådan koppling är att låta skolans studie- och yrkesvägledning bli en integrerad del av ämnesundervisningen där studie- och yrkesvägledare och lärare samverkar med varandra utifrån sina olika professioner. För att det ska bli möjligt krävs stödjande strukturer i form av tid och organisation. Det krävs också ett tydligt ledarskap där rektor och skolhuvudman är engagerade och ger de nödvändiga förutsättningarna.

Den detaljerade planeringen av programmet utformas i en nära dialog mellan deltagarna, Ifous och forskare från Karlstad universitet. Exempel på frågeställning skulle kunna vara:

  • Hur påverkas elevers studie-motivation, kunskapsprogression och måluppfyllelse när de upplever en koppling mellan studier och framtida studier och yrkesliv?
  • Hur kan man utveckla en modell för undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning som bygger på det lokala förutsättningarna och som utarbetas i samverkan mellan olika berörda professioner?
  • Hur kan skolhuvudmän styra, leda och samordna sin vägledningsverksamhet – över årskurser och skolformer?

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år med beräknad start våren 2021. Det innehåller både en forskningsinsats och ett konkret utvecklingsarbete. Arbetet involverar alla nivåer i organisationen.

Forskningsprocessen är interaktiv och ger utrymme för medverkan av de deltagande.

Programmet leds av en styrgrupp som består av representanter för de deltagande skolhuvudmännen, Ifous och forskargruppen. De medverkande huvudmännen står gemensamt för programmets kostnader.

 

För vem?

Programmet vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och chefer på huvudmannanivå inom grund-, gymnasieskola och vuxen-utbildning. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous.
Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem? Här finns en förteckning över våra medlemmar.

 

Intresserad?

Skolhuvudmän som är intresserade av att medverka inbjuds till dialog om programmets inriktning, upplägg och frågeställningar. Ett digitalt möte hålls den 23 mars kl. 10-12, anmälan till Andreas Jacobsson.

 

Programblad om FoU-programmet i pdf-format. 

 

För anmälan och information

Andreas Jacobsson, process- och projektledare
Tel: 0763-184127
andreas.jacobsson@ifous.se

 

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
Tel: 076 033 48 10
karin.hermansson@ifous.se