Vuxenutbildningen har en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande, men forskningen om vuxenutbildning är begränsad. I Ifous FoU-program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning, som beräknas starta 2022, kan ni vara med och bidra till kunskapsutvecklingen inom detta viktiga område.

 

Om FoU-programmet

Distansundervisningen inom vuxenutbildningen har vuxit under de senaste åren. Allt fler anordnare av vuxenutbildning erbjuder studieformen. Enligt Skolverkets statistik från 2019 läste 30% av deltagarna på gymnasial nivå på distans. På grundläggande nivå var motsvarande siffra 14%. Under Covid-19-pandemin och nedstängningen har såväl lärare och elever ökat sina kunskaper och erfarenheter om att undervisa och studera på distans vilket kan tyda på att distansundervisningen inom vuxenutbildningen kommer att vara en naturlig del inom vuxenutbildningen framåt. 

 

Forskning inom vuxnas lärande och distansutbildning är ett fält under utveckling. Framför allt har studier i ämnet distansundervisning genomförts inom högre utbildning, där fokus har varit de studerande och deras lärande. Frågor det finns kunskap om är bland annat självreglerat lärande, avhopp och interaktion. Forskning om lärarens praktik förekommer också och har då framför allt fokuserat på undervisning kvalité, standarder och teknologier. Områden där kunskap fortfarande är bristfällig finns på organisationsnivå och handlar om hur skolledare kan organisera för lärande i multikulturella grupper och utveckla övergripande strategier för distansundervisning. 

 

Det finns alltså forskning från högre utbildning som kan gå att tillämpa även inom vuxenutbildningen, men det behövs också forskning som tittar på och undersöker frågor som är grundade i förutsättningar och utmaningar hos vuxenutbildningens distansundervisning. Behov finns således av ytterligare kunskap, erfarenhet och forskning på såväl deltagar- och lärarnivå som på organisatorisk nivå.

 

Mot bakgrund av detta planerar nu Ifous ett FoU-program med fokus på didaktiska redskap för att utveckla distansundervisning för vuxna. 

 

Frågor som kan komma att bearbetas i programmet är:

  • Vad innebär det att vara distanslärare inom vuxenutbildning? Vilken kompetens och didaktiska kunskaper behövs för att utveckla undervisningen?
  • Hur kan man arbeta och utveckla verksamhet i en organisation där förutsättningar ständigt är i rörelse?
  • Hur kan det kollegiala lärandet för ökad kunskapsutveckling stärkas?
  • Vilka didaktiska redskap behövs för att utveckla och stärka relationen mellan lärare och elev och mellan elever?
  • Hur kan klassrumsundervisning och distansundervisning kombineras? Vad? När? Varför? Hur?

 

Programmet start planeras till höstterminen 2022.

 

För vem?

Programmet vänder sig till lärare, rektorer och chefer i vuxenutbildning. En förutsättning för deltagandet är att utbildningsanordnaren/huvudmannen är medlem i Ifous. Anordnarna/huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

 

Aktuellt: Planeringsmöte om FoU-programmet Vuxenutbildning på distans

Nästa möte med de utbildningsanordnare som beslutat delta i FoU-programmet Vuxenutbildning på distans planeras hållas i maj. För ny intresseanmälan, se nedan.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill anmäla intresse för FoU-programmet, kontakta:

Anna Åkerfeldt, Process- och projektledare, anna.akerfeldt@ifous.se

Annika Faager, medlemsrådgivare, annika.faager@ifous.se