Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Vuxenutbildningen ska inte bara stärka den enskilda individen och ge människor en andra chans. Den ska också vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle.

För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det ställer också krav på att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning.

Att behoven av utveckling inom ovanstående områden är stora bekräftas av utredningen En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71) som presenterades i september 2018. Utredaren konstaterar att det behövs mer kunskap om vuxenutbildning och den praktiknära forskningen på området behöver stärkas.

Här finns programbladet som pdf.

Intresserad?

Mot denna bakgrund startar Ifous ett FoU-program med inriktning mot vuxenutbildning. Är du/ni intresserade av att utveckla er verksamhet och samtidigt bidra till ny forskning inom området? Kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Aktuellt

Ett planeringsmöte, för dem som lämnar in en avsiktsförklaring, är satt till den 17/3 2020 (kl 09:00-15:00, Stockholm), och senaste datum för bindande avtal är den 31/3 2020. För mer information kontakta Karin Hermansson.