Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska

  • bygga på medlemmarnas behov,
  • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare,
  • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Den 31 december 2018 hade Ifous 149 medlemmar – de flesta skolhuvudmän men även intresseorganisationer med intresse för utbildningsfrågor.

Mer om SkolportenGruppen finns här.