Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska

  • bygga på medlemmarnas behov,
  • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare,
  • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Ifous var tidigare ett icke vinstutdelande företag men togs över 31 maj 2021 av Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. I samband med det ombildades Ifous till en ideell förening. Läs mer om ombildningen här.