Utbildningen i förskolan ska präglas  av en positiv framtidstro. Enligt Lpfö-18 ska utbildningen lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

För att lyckas med detta behöver förskolan arbeta på många olika sätt. Vad innefattar hållbar
utveckling i ett förskoleperspektiv och hur kan man arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas?

Dessa frågor kommer att stå i centrum för det nya FoU-programmet.

 

FOU-Programmets inriktning

Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext.

Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området utbildning för hållbar utveckling.

Det övergripande målet för programmet är att ge svar på frågor som:

  • Vad kan utbildning för hållbar utveckling innebära i en förskolekontext, och hur kan man arbeta för att hållbarhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten?
  • För att åstadkomma ett hållbart samhälle – vad behöver introduceras redan i förskolan, och hur kan det göras?
  • Vad innebär ett hållbart ledarskap på olika nivåer i organisationen – och hur uppnår man det?

Utifrån dessa frågor utarbetas mål på olika nivåer i de medverkande huvudmännens organisationer och för de involverade forskarna.

 

Hur?

FoU-programmet genomförs i samverkan mellan forskning och praktik där utvecklingsgrupperna har en central roll. Chefer på övergripande ledningsnivå deltar även de i FoU-arbetet för att utveckla ledning och organisation av verksamheten.

Frågeställningar att bearbeta identifieras av styr- och processledargrupp tillsammans med forskarna. De anpassas till och planeras utifrån de behov och frågor som finns hos huvudmännen och i de deltagande förskolorna.
Programmet räknas startas höstterminen 2021.

 

För vem?

Programmet vänder sig till lärare i förskolan, rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå. En förutsättning för medverkan är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous.
Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem? Här finns en förteckning över våra medlemmar

Du hittar programbladet i  PDF-format här

 

Vill du veta mer?

Läs gärna: Handbok för medverkande i FoU-program

 

Frågor?

Henrik Hamilton
Projekt- och processledare
henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 – 65 65 822

 

Karin Hermansson
FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760 – 33 48 10