Utbildningen i förskolan ska präglas  av en positiv framtidstro. Enligt Lpfö-18 ska utbildningen lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

För att lyckas med detta behöver förskolan arbeta på många olika sätt. Vad innefattar hållbar
utveckling i ett förskoleperspektiv och hur kan man arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas?

Dessa frågor kommer att står i centrum för FoU-programmet Hållbar förskola.

 

FOU-Programmets inriktning

Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext.

Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området utbildning för hållbar utveckling.

Det övergripande målet för programmet är att ge svar på frågor som:

 • Vad kan utbildning för hållbar utveckling innebära i en förskolekontext, och hur kan man arbeta för att hållbarhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten?
 • För att åstadkomma ett hållbart samhälle – vad behöver introduceras redan i förskolan, och hur kan det göras?
 • Vad innebär ett hållbart ledarskap på olika nivåer i organisationen – och hur uppnår man det?

Utifrån dessa frågor utarbetas mål på olika nivåer i de medverkande huvudmännens organisationer och för de involverade forskarna.

 

Hur?

FoU-programmet genomförs i samverkan mellan forskning och praktik där utvecklingsgrupperna har en central roll. Chefer på övergripande ledningsnivå deltar även de i FoU-arbetet för att utveckla ledning och organisation av verksamheten.

Frågeställningar att bearbeta har identifierats av styr- och processledargrupp tillsammans med forskarna. De anpassas till och planeras utifrån de behov och frågor som finns hos huvudmännen och i de deltagande förskolorna.
Programmet startar under höstterminen 2021 och ett första digitalt seminarium för ledare planeras till september. Ett kick-offseminarium för alla deltagare planeras till oktober månad.

 

Vilka är med?

I programmet ingår drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän:

 • Bromma SDF
 • Enskede-Årsta-Vantör SDF
 • Farsta SDF
 • Hässelby-Vällingby SDF
 • Hässleholms kommun
 • Pysslingen förskolor
 • Strängnäs kommun
 • Örebro kommun
 • Österåkers kommun

För forskningsinsatsen ansvarar Mälardalens högskola. I forskargruppen ingår Eva Ärlemalm-Hagsér (Mdh), Ingrid Pramling Samuelsson (GU) och Ingrid Engdahl (emerita SU).

Programmet leds av en styrgrupp bestående av förvaltningsgrupp bestående av huvudmän från de medverkande skolhuvudmännen. Styrgruppen består under 2021 av:

Christina Agewall (EÅV SDF) – Vice ordförande
Ann Bisenius (Österåkers kommun)
Ingalill Gustavsson (Farsta SDF)
Susanne Karlsdotter (Bromma SDF)
Sara Lindberg (Pysslingen förskolor)
Christer Pettersson (Hässleholms kommun)
Carina Segerbäck (Strängnäs kommun)
Åsa Svahn (Örebro kommun) – Ordförande

Birgitta Thulén (Hä-Vä SDF)

 

Kontakt:

Henrik Hamilton
Projekt- och processledare
henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 – 65 65 822

 

Karin Hermansson
FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760 – 33 48 10