Syftet med FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer är att de medverkande forskarna får tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos skolhuvudmännen och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Vad ska programmet leda till?

Det övergripande syftet med detta FoU-program, som startade i januari 2017 och pågick 2019 ut, är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla arbets- och förhållningssätt hos både beslutsfattare och pedagoger, för att främja en inkluderande skola som möter alla barn och ungdomar. FoU-programmets slutrapport publicerades i januari 2020 och forskningsrapporten från Högskolan i Borås i maj 2020.

Vad händer i programmet

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.

Publikationer

Slutrapport

Att forma framtidens demokratiska samhälle. 2019:4 – Slutrapport från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. (2020)

 

 

 

.Forskarrapport 

Kompetens för likvärdig utbildning i ett demokratiskt samhälle. 2020:2 – Vetenskaplig slutrapport frånIfous Forsknings och Utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer 2017-2019. (2020)

 

 

 

Utvärderarnas rapport

Emerga Institute har följt och utvärderat processerna i FoU-programmet genom enkäter och fokusgruppsintervjuer. Här kan en slutrapport med slutsatser och rekommendationer från dem laddas ned.

 

Utvecklingsartiklar inom ramen för FoU-programmet

Leda & Lära nummer 3/2020: Rektors arbete för att främja skolnärvaro – Vilket stöd behövs?, Dahlberg, Gabriella och Nyman, Kajsa (2020)

Leda & Lära nummer 2/2020: Två skolformer – en verksamhet. Ett inkluderande samarbete mellan grundskola och grundsärskola f-3 på Lejonströmsskolan i Skellefteå, Ellström-Westerlund, Marie och Wiik, Ida (2020).

Leda & Lära nummer 11/2019: Systematik underlättar inkluderingens problematik, Karlsson, Jenny (2019).

Leda & Lära nummer 10/2019: Lärandet i fokus vid aktivitetsbyten inom förskola och skola, Westrin, Anette, Örjes, Anna (2019).

 

Övrigt

Artikel: Att arbeta för en inkluderande skola av Bengt Persson och Elisabeth Persson, Högskolan i Borås (2020).

Film: Intervju med forskarna Elisabeth Persson och Lill Langelotz, Högskolan i Borås (2019).

Film: Intervju med statssekreterare Erik Nilsson (2019).

Film:  Intervju med styrgruppen ordförande Patrik Forshage (2017).

Vilka är med?

Medverkar gör 250 förvaltningsledare, rektorer, förskolechefer och lärare från sju svenska kommuner. Sammanlagt finns cirka 40 skolor representerade.

Medverkande skolhuvudmän är:

Gislaveds kommun
Skellefteå kommun
Säters kommun
Trelleborgs kommun
Täby kommun
Värmdö kommun
Västerås kommun

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad:

Jan Pettersson, Gislaveds kommun
Kerstin Steinvall, Skellefteå kommun
Ulf Månsson, Säters kommun (vice ordförande)
Sofia Henderup Larsson, Trelleborgs kommun
Maria Assarsson, Täby kommun (ordförande)
Mats Lundström, Värmdö kommun
Erik Johansson, Västerås kommun

För forskningsinsatsen i programmet ansvarar Högskolan i Borås under ledning av Elisabeth Persson (Universitetslektor) och Lill Langelotz (Universitetslektor). Bengt Persson (Professor emeritus i specialpedagogik) fungerar som rådgivare.

Kontaktuppgifter

Ansvarig projekt- och processledare från Ifous är Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se tfn: 073 – 65 65 822