Särskolan har en lång tradition i Sverige. Länge har särskolan huvudsakligen varit inriktad på omsorg. Under senare år har elevernas utveckling och lärande kommit att fokuseras allt mer och kunskapsuppdraget har lyfts fram tydligare i särskolans läroplaner. Samtidigt finns mycket lite forskning som fokuserar på undervisning i särskolan. Nu startar Ifous ett FoU-program med särskolans kunskapsuppdrag i centrum.

 

Varför behövs det här programmet?

Eleverna i särskolan ska precis som övriga elever få möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt möjligt. Detta är självklart, men inte alltid helt lätt att realisera. Många som arbetar i särskolan upplever att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap. Den långa traditionen i särskolan har genererat en hel del praktisk kunskap men denna kunskap har i lite utsträckning beprövats. Det behövs därför mer forskning som fokuserar på de specifika förutsättningarna i särskolan och som kan bidra till att stärka och utveckla praktiken.

 

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan forskare och praktiker. Forskningsinsatsen kommer att ledas av Nina Klang, fil.dr i handikappvetenskap och docent i pedagogik vid Uppsala universitet och Daniel Östlund, biträdande professor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad.

Utvecklingsarbetet baseras på den forskning som bedrivs i programmet. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän.

 

För vem?

Programmet vänder sig till lärare och skolledare inom grundsärskola och gymnasiesärskola. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. De medverkande skolhuvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

.

När?

Programmets start planeras till höstterminen 2022.

 

 

Vill du veta mer?
Kontakta:

Andreas Jacobsson, process- och projektledare
076-318 41 27

eller

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
076-0334810