Syftet med FoU-programmet är att ge Örebro kommun utvecklingsstöd baserat på forskning så att förutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt. Syftet är också att ge de medverkande forskarna vid Mälardalens högskola tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos Örebro kommun och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Vad ska programmet leda till?

FoU-programmet Nyanlända elevers lärande, som startade våren 2017 och beräknas avslutas sommaren 2020, syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända elevers lärande i grundskolan och att göra detta genom att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som konkreta arbetsmetoder.

Programmet syftar till att deltagande lärare och utvecklingsgrupper :

 • har utvecklat sin kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i
  undervisningen av nyanlända elever
 • har tillgång till en större repertoar av undervisningsmetoder baserade på vetenskap och
  beprövad erfarenhet och kan använda och anpassa dessa utifrån de nyanlända elevernas
  utveckling
 • utvecklingsgrupper har utvecklat arbetsmetoder för att kartlägga och följa upp nyanlända
  elevers lärande över tid
 • utvecklingsgrupper har skrivit en utvecklingsartikel
 • utvecklingsgrupper har ökat sin förmåga att tolka och använda
  forskningsresultat i sina respektive praktiker
 • utvecklingsgrupper har utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt i att undersöka och utveckla förutsättningarna för nyanlända elever

Programmet syftar till att deltagande rektorer:

 • har utvecklat kunskap om hur utvecklingsarbete kan bedrivas
 • har skapat en organisation för fortsatt utvecklingsarbete i syfte att säkerställa goda
  förutsättningar för nyanlända elevers lärande
 • har ökat sin förmåga att tolka och använda forskningsresultat i sina respektive praktiker
 • har utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt i att undersöka och utveckla förutsättningarna för nyanlända elever
Programmet syftar till att deltagande huvudmän:
 • har en plan för hur kunskaper och erfarenheter från FoU-insatsen ska spridas
  till andra skolor
 • har en plan för hur arbetet kan fortgå i samarbete med forskare eller andra huvudmän
 • har ökat sin förmåga att tolka och använda forskningsresultat i sina respektive praktiker
 • huvudman har utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt i att undersöka och utveckla förutsättningarna för nyanlända elever

Programmet syftar till att forskarna:

 • publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter
 • utvecklat sin egen forskningsmetod för praktiknära forskning
 • synliggjort nya forskningsfrågor

Vad händer i programmet?

Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous en treårig forsknings- och utvecklingsinsats kring nyanlända elevers lärande. Lärare och rektorer från tre skolenheter arbetar i forskningscirkelformat tillsammans med forskare från Mälardalens högskola. Insatsen koordineras av Ifous och leds av en styrgrupp bestående av Örebros verksamhetschef, rektorer, samordnare, forskare och Ifous projektledare.

Vetenskapliga publikationer

Jepson Wigg. U. och Ehrlin, A., Systematic Quality Development. Demand at Odds with the Everyday Complexity of Teachers’ Work i International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 17, No. 11 (2018).

Ehrlin, A. och Jepson Wigg. U., Being Moved to the Outer Edge – Experiences of Working with Newly Arrived Students in a Newly Diverse School, Intl Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol 18, No 7 (2019)

Vilka är med?

I programmet deltar ett 40-tal lärare och skolledare från tre grundskolor i Örebro. Forskarna Ulrika Jeppson Wigg och Anna Ehrlin representerar Mälardalens högskola.

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där förvaltningen förskola & skola, medverkande skolor, forskargruppen och Ifous är representerade.

Kontaktuppgifter

Sofie Grahn Hillve
Projekt- och processledare
0763134614
sofie.grahn-hillve@ifous.se

Mer om programmet

Läs om arbetet i programmet i artikeln Program om nyanlända elevers lärande både avslutades och påbörjades från Pedagog Örebro.

Intervju med Margareta Borg, förvaltningschef, om deltagandet i tre av Ifous FoU-program. (2018-09-15)