Syftet med FoU-programmet är att ge Örebro kommun utvecklingsstöd baserad på forskning så att förutsättningarna för nyanlända elevers lärande kan göras så gynnsamma som möjligt. Syftet är också att ge de medverkande forskarna vid Mälardalens högskola tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos Örebro kommun och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Vad ska programmet leda till?

FoU-programmet Nyanlända elevers lärande, som startade våren 2017 och beräknas avslutas sommaren 2020, syftar till att utvecklingsarbetet i Örebro har medfört att:

 • lärare har utvecklat sin kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i
  undervisningen av nyanlända elever
 • lärare har tillgång till en större repertoar av undervisningsmetoder baserade på vetenskap och
  beprövad erfarenhet och kan använda och anpassa dessa utifrån de nyanlända elevernas
  utveckling
 • utvecklingsgrupper har utvecklat arbetsmetoder för att kartlägga och följa upp nyanlända
  elevers lärande över tid
 • utvecklingsgrupper har skrivit en utvecklingsartikel
 • rektor har utvecklat kunskap om hur utvecklingsarbete kan bedrivas
 • rektor har skapat en organisation för fortsatt utvecklingsarbete i syfte att säkerställa goda
  förutsättningar för nyanlända elevers lärande
 • huvudmannen har en plan för hur kunskaper och erfarenheter från FoU-insatsen ska spridas
  till andra skolor
 • huvudmannen har en plan för hur arbetet kan fortgå i samarbete med forskare eller andra
  huvudmän
 • forskarna har synliggjort nya forskningsfrågor

Forskningen har medfört att:

 • forskarna har publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter
 • forskarna har utvecklat sin egen forskningsmetod för praktiknära forskning
 • lärare, utvecklingsgrupper, rektor och huvudman har ökat sin förmåga att tolka och använda
  forskningsresultat i sina respektive praktiker
 • lärare, utvecklingsgrupper, rektor och huvudman har utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt i att undersöka och utveckla förutsättningarna för nyanlända elever

Vilka är med?

I programmet deltar ett 40-tal lärare och skolledare från två grundskolor i Örebro. Forskarna Ulrika Jeppson Wigg och Anna Ehrlin representerar Mälardalens högskola.

 

Vad händer i programmet?

Utöver att forskningscirklarna börjat träffas regelbundet har under 2017 två utvecklingsseminarier för alla deltagare genomförts i Örebro; den 4 april och den 7 december. Under 2018 har forskningscirklarna fortsatt sitt arbete och ett utvecklingsseminarium ordnades i mars månad. Nästa utvecklingsseminarium hålls den 16 oktober 2018.

 

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad. Representanterna kommer från Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous.