Våren 2017 startade FoU-programmet Nyanlända elevers lärande igång, ett program där Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous samverkar. I det här FoU-programmet drivs processerna tillsammans med lärare och rektorer i form av forskningscirklar som leds av de deltagande forskarna.

 

Varför ett FoU-program om nyanlända elevers lärande?

Syftet med insatsen är att förbättra förutsättningarna för nyanlända elevers lärande i grundskolan och att göra detta genom att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som konkreta arbetsmetoder.

 

Vad ska programmet leda till?

Övergripande mål är:

  • att skolledning och undervisande personal har förbättrade konkreta verktyg för att utforma undervisning som tar tillvara nyanlända elevers egna resurser och stödjer deras lärande, inkludering och motivation.
  • att utveckla kunskap om och tillämpning av medvetna språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt att följa effekterna av detta.
  • att öka kunskapen om användning av kartläggningsmaterialet för varje nyanländ elev i planeringen av undervisningen samt en kontinuerlig uppföljning och anpassning av detta.
  • att utveckla gemensamma förhållningssätt för förvaltning, skolledning och all personal som möter nyanlända elever i skolan.
  • att hitta och utveckla samverkansformer för olika funktioner och kompetenser inom organisationen för att stödja förutsättningar för arbetet med nyanlända elevers lärande i den pedagogiska vardagen.

 

Vilka deltar i programmet?

I programmet deltar ett 40-tal lärare och skolledare från två grundskolor i Örebro. Forskarna Ulrika Jeppson Wigg och Anna Ehrlin representerar Mälardalens högskola.

 

Vad händer i programmet?

Utöver att forskningscirklarna börjat träffas regelbundet har under 2017 två utvecklingsseminarier för alla deltagare genomförts i Örebro; den 4 april och den 7 december. Här hittar du ett referat från utvecklingsseminariet den 7 december i Örebro. Nästa utvecklingsseminarium hålls den 9 april 2018.

Hur leds arbetet i programmet?

Programmet leds av en styrgrupp bestående av representanter från Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous.