Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen?

Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen behandlas i detta FoU-program. Bakgrunden är att programmering är ett nytt inslag i grundskolans reviderade läroplan. För att stärka den vetenskapliga grunden och att utveckla den beprövade erfarenheten genomförs detta FoU-program, som pågår från höstterminen 2017 till sommaren 2020.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet med programmet är att utveckla didaktiska arbetssätt, uppgifter och innehåll för undervisning i programmering. Syftet är också att låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling, genom att lärare och forskare samarbetar.

I dag finns en uppsjö programmeringsmiljöer så som till exempel Scratch, Kodu och Alice samt pedagogiska programmeringsrobotar så som Beebot. All fler lärare använder sig av dessa i dag och skaffar sig erfarenheter och kunskaper kring under­visning i så väl matematik som i andra ämnen där programmering utgör ett inslag. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler. Vi vet också att den didak­tiska praktiknära forskningen kring under­visning och lärande i programmering är begränsad. Genom programmet kommer såväl undervisningspraktiken som den vetenskapliga kunskapen vidareutvecklas kring programmering inom skolans ämnen.

 

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet stöds genom en praktiknära forskningsprocess där forskare tillsammans med lärare (och elever) iterativt designar, implementerar och utvärderar läraktiviteter som involverar programmering. Insatsen utgår från det förändrade innehållet i kursplanen i matematik, men inom ramen för programmet kommer även andra ämnen att adresseras.

Forskargruppen består av: fil. dr. Jalal Nouri, fil. dr. Eva Norén, Kicki Skog och professor Per-Olof Wickman.

Utvecklingsseminarier

En gång per termin möts alla deltagande lärare, skolledare och forskare. Det första utvecklingsseminariet genomförs den 17-18 oktober 2017.

 

Vem?

Medverkar i FoU-programmet gör cirka 135 lärare, rektorer och chefer från fem skolhuvudmän:

  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
  • Åstorps kommun
  • Simrishamns kommun
  • Freinetskolan Hugin

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

Anette Jahnke, Projekt-/processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

Karin Hermansson. FoUansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

 

Läs mer

Informationsblad om FoU-satsningen Programmering i ämnesundervisningen.