Vill ni vara med och stärka elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare från Stockholms universitet vill vidareutveckla undervisningen med hjälp av programmering, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Genom FoU-programmet ges huvudmannen stöd att utifrån nya styrdokument bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och en erfarenhet som är beprövad. 

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla undervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i matematik och i andra ämnen. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

I dag finns en uppsjö programmeringsmiljöer så som till exempel Scratch, Kodu och Alice samt pedagogiska programmeringsrobotar så som Beebot. All fler lärare använder sig av dessa i dag och skaffar sig erfarenheter och kunskaper kring under­visning i så väl matematik som i andra ämnen där programmering utgör ett inslag. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler. Vi vet också att den didak­tiska praktiknära forskningen kring under­visning och lärande i programmering är begränsad. Genom programmet kommer såväl undervisningspraktiken som den vetenskapliga kunskapen vidareutvecklas kring programmering inom skolans ämnen.

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna bestående av 4-10 lärare och skolledare. Sammansättning av utvecklingsgruppen och gruppens arbete organiseras av huvudmännen utifrån lokal förutsättningar. Arbetet kommer att stödjas genom en praktiknära forskningsprocess där forskare tillsammans med lärare (och elever) iterativt designar, implementerar och utvärderar läraktiviteter som involverar programmering. Insatsen kommer utgå från det förändrade innehållet i kursplanen i matematik. Inom ramen för programmet kommer även andra ämnen att adresseras. Forskargruppen består av: fil. dr. Jalal Nouri, fil. dr. Eva Norén, Kicki Skog och professor Per-Olof Wickman.

Vem?

FoU-programmets målgrupp är lärare och skolledare inom grundskola och förskola. De medverkande huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet. Medlemskap i Ifous är en förutsättning för deltagande. Redan nu avser fem huvudmän att medverkar: Stockholms stad, Tyresö, Åstorp, Simrishamn och Freinetskolan Hugin. Fler är välkomna!

Tidsplan

Ett första möte med programmets styrgrupp bestående av representanter från huvudmännens ledning och forskargruppen planeras till juni 2017. Utvecklingsgrupperna i skolorna beräknas börja sitt arbete under hösten 2017.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

Anette Jahnke, Projekt-/processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

Karin Hermansson. FoUansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

Läs mer?

Informationsblad om FoU-satsningen Programmering i ämnesundervisningen.