Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande både för individen och för samhällets kompetensförsörjning och konkurrenskraft. I dag har dock många elever inte tillgång till fullgod undervisning i alla ämnen på grund av brist på lärare. FoU-programmet startade 2019 och riktar sig till skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att öka den forskningsbaserade kunskapen om undervisning och lärande i digitala miljöer.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Det stärker skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning.

Det långsiktiga målet är att med hjälp av digital teknik få en effektivare användning av lärarresursen oavsett geografiskt läge och därmed ökade förutsättningar för likvärdig tillgång till utbildning.

Programmet syftar också till att i samverkan mellan skolans professioner och forskare öka kunskapen kring undervisning i digitala miljöer, när lärare och elev befinner sig på olika platser.

 

Vilka är med? 

Åtta skolhuvudmän medverkar i och finansierar tillsammans FoU-programmet:

Linköpings kommun
Pajala kommun
Region Gotland
Region Östergötland
Storumans kommun
Torsås kommun
Värmdö kommun
Ålands landskapsregering

Dessutom får programmet i sin inledningsfas stöd av Vinnova inom ramen för UtmaningsDriven Innovation (steg 1).

Aktuellt

Boka in redan nu: Undervisning på fjärr och distans – hur organisera och genomföra den?

Den 29-30 mars 2022 presenterar deltagarna i FoU-programmet, DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning sina erfarenheter och kunskaper om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. Forskarna som arbetat i samverkan med deltagarna kommer även att presentera resultaten från forskningsinsatserna.

 

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de frågor och förutsättningar som finns hos medverkande skolor och skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess som går ut på att forskare tillsammans med lärare (och elever) iterativt designar, implementerar och utvärderar läraktiviteter på distans.

Programmet omfattar både fjärr- och distansundervisning och har deltagare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Teman som kommer att utforskas är exempelvis feedback och formativ bedömning i digitala miljöer, elevers motivation, sociala sammanhang och relationer i den digitala miljön, fjärrlärarens och -handledarens roller, ansvarsfrågor och organisering.

Programmet inleddes med ett seminarium den 9-10 april 2019. Gemensamma seminarier för alla deltagare (lärare, skolledare och chefer på förvaltningsnivå) kommer att hållas en gång per termin.

Programmet avslutas i slutet av 2021.

 

Publikationer

I maj 2020 gjordes en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av Covid-19-pandemin haft under våren 2020. En första delrapport publicerades i juni 2020:
Gymnasieelevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat.
Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson juni 2020.
.

Se inspelad presentation av enkäten som Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson gjorde under Vinnovas Innovationsvecka den 7 oktober 2020.

.
.
Den färdiga rapporten, Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv släpptes i februari 2021.

 

 

 

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp bestående av chefer hos medverkande skolhuvudmän, för närvarande:

Benny Rosenqvist – Torsås kommun
Carola Eklund – Ålands landskapsregering
Ingegärd Mäki – Pajala Kommun
Ingela Appelsved – Region Östergötland
Karin Fageus – Linköpings kommun
Lena Nordström – Region Gotland
Mats Lundström – Värmdö kommun
Mikael Rombe – Storumans kommun

 

Kontaktuppgifter

Anna Åkerfeldt, process- och projektledare
anna.akerfeldt@ifous.se

 

 

Mer om programmet 

Planeringen av FoU-arbetet utgick från slutsatser i projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som genomförts 2016–2017 och slutrapporterades 1 februari 2018.

 

Programmet i media

 – Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous intervjuas om det nya FoU-programmet i Ateas nyhetskanal Voister. Voister: Ny forskning om fjärrundervisning. (jan 2019)

 – Karin Hermansson och Jörgen From, Umeå universitet, intervjuas om programmet i Sveriges Radios finska kanal, SisuRadio. SisuRadio: Fjärrundervisningen ska öka i Sverige. (december 2018)

 – Lärarnas tidning har intervjuat Karin Hermansson vid två tillfällen, Mer forskning behövs om fjärrundervisning (april 2018), och Liten kunskap om effekterna på lärandet. (juni 2017)