Leda för skolutveckling

Genom att bygga vidare på befintliga strukturer och pågående lärprocesser ska FoU-programmet Leda för skolutveckling, som startade vid årsskiftet 2018, komplettera och förstärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun.

Vad ska programmet leda till?

Programmet, som pågår januari 2018 – juni 2021, har som syfte att öka deltagande chefers (förskolechefer, rektorer, verksamhets- och förvaltningschefer) kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

Programmet syftar till att deltagande chefer:

  • fördjupar och utvecklar ny kunskap och handlingsberedskap i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.
  • stärker sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • utvecklar det kollegiala/kollaborativa lärandet mellan rektorer, förskolechefer och enheter.

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare. 

En gång per termin anordnas gemensamma utvecklingsseminarier som alla involverade deltar i. Vid seminarierna ska resultat från datainsamling, aktuell forskning, kunskap om att leda förändringsarbete och andra områden som identifierasbearbetas och diskuteras. Externa experter kan bjudas in för att fördjupa och bredda innehållet och möta de frågor som finns. Seminarierna ska även innehålla erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Publikationer

Här listas kommande publikationer.

Vilka är med?

I programmet deltar förvaltningarna Förskola och skola samt Utbildning, försörjning och arbete i Örebro kommun med alla sina rektorer och chefer.Totalt innebär det att 140 förskolechefer, rektorer i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning medverkar. Dessutom deltar förvaltningarnas chefer och verksamhetschefer.

Forskningen i programmet kommer att ske i interaktion mellan de deltagande cheferna och en grupp forskare som har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan. Forskargruppen leds av Marianne Ekman Rising, professor i Arbetsvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap.

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där de medverkande förvaltningarna är representerade.

Kontaktuppgifter

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
henrik.hamilton@ifous.se
073-6565822