Leda för skolutveckling

Genom att bygga vidare på befintliga strukturer och pågående lärprocesser ska FoU-programmet Leda för skolutveckling, som startade vid årsskiftet 2018, komplettera och förstärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun.

Vad ska programmet leda till?

Programmet, som pågår januari 2018 – juni 2021, har som syfte att öka deltagande chefers ( rektorer,
verksamhets- och förvaltningschefer) kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

Programmet syftar till att deltagande chefer:

  • fördjupar och utvecklar ny kunskap och handlingsberedskap i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.
  • stärker sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • utvecklar det kollegiala/kollaborativa lärandet mellan rektorer, förskolechefer och enheter.

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i lärgrupperna, som består av stadens rektorer och förvaltningsledare. Arbetet i dessa leds av 16 st processlärledare.

En gång per termin anordnas gemensamma utvecklingsseminarier som alla involverade deltar i. Vid seminarierna diskuteras och bearbetas resultat från datainsamling, aktuell forskning, kunskap om att leda förändringsarbete och andra aktuella områden. Externa experter kan bjudas in för att fördjupa och bredda innehållet och möta de frågor som finns. Seminarierna innehåller även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Ett avslutande öppet seminarium där resultaten diskuteras och sprids planeras till sommaren 2021. Datum kommuniceras ut under VT 2021.

Publikationer

Här listas kommande publikationer.

Vilka är med?

I programmet deltar förvaltningarna Förskola och skola samt Utbildning, försörjning och arbete i Örebro kommun med alla sina rektorer och chefer.Totalt innebär det att 140 rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning medverkar. Dessutom deltar förvaltningarnas chefer och verksamhetschefer.

Forskningen i programmet kommer att ske i interaktion mellan de deltagande cheferna och en grupp forskare som har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan. Forskargruppen består av Marianne Ekman Rising, professor i Arbetsvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap samt Johann Packendorff, professor i industriell ekonomi och organisation med specialisering mot industriell projektledning. I forskargruppen ingår även Henrik Svensson, tidigare verksam på KTH.

 

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där de medverkande förvaltningarna är representerade.

Styrgruppen består av:

Katarina Arkehag, Styrgruppens ordförande, förvaltningschef förskola/grundskola
Mia Aversjö, Verksamhetschef grundskola
Zandra Ahkolila, Verksamhetschef förskola
Ulf Aldén, Verksamhetschef grundskola
Mohktar Bennis, Gymnasiechef
Ingela Eklund, HR-strateg
Katarina Fardelin, Verksamhetsutvecklare förskola/grundskola
Markus Karlsson, Verksamhetsutvecklare Gymnasium/vuxenutbildning
Nima Poushin, Förvaltningschef utbildning, försörjning och arbete
Åsa Svahn, Verksamhetschef förskola
Veronica Svensson, Verksamhetschef vuxenutbildning
Unni Thorstensson, Verksamhetschef Gymnasium

 

 Vill du veta mer?

Intervjun med Katarina Arkehag, förvaltningschef, om arbetet i FoU-programmet. (2020-06-22)  

Örebro kommun i DN, 2020-06-22

Intervju med Margareta Borg, förvaltningschef, om deltagandet i tre av Ifous FoU-program. (2018-09-15)

Kontaktuppgifter

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
henrik.hamilton@ifous.se
073-6565822