Karta Ifous UndiF
Medverkande kommuner är: Bjuv, Landskrona, Lidingö, Svedala, Strängnäs, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm, Åstorp, Österåker.

Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Barnen ska inte bara stimuleras utan också utmanas.

 

För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan. Ifous har därför tillsammans med Malmö högskola och tio kommuner tagit fram ett FoU-program som löper över tre år, med start 2016, såväl forskning som utveckling sker i samverkan mellan praktiker och forskare.

I programmet medverkar representanter från hela organisationen, från förskola till huvudmannanivå. FoU-programmet avser att utveckla och undersöka hela kedjan från system/förvaltningsnivå till barngrupp.

 

Forskning och utveckling 

Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra områden som ingår är:

  • profession, ledarskap och normkritik kopplat till undervisning i förskola
  • ämnesdidaktiska frågor relaterat till undervisning i förskola – i forskningen exemplifierade med musik, matematik samt språk- och kommunikation, men överförbara till alla ämnen.
  • bedömning/återkoppling i undervisnings- och lärandesituationer relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • specialpedagogiskt perspektiv relaterat till undervisning och design av lärandesituationer i förskola

Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

Vetenskaplig ledare för programmet är Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö högskola.

 

Utvecklingsseminarier

Minst en gång per termin möts deltagarna i ett gemensamt utvecklingsseminarium för att få ny kunskap och delta i samtal om ämnet.

Den 25 januari 2016 genomfördes ett seminarium för processledare och utvecklingschefer i Malmö.  17-18 mars genomfördes det första seminariet för alla deltagare i Stockholm, läs mer om det här.

Det andra utvecklingsseminariet gick av stapeln 12-13 oktober och hölls på Malmömässan. Här berättar vi mer om det. Ett seminarium för ledare genomfördes i november 2016.

Under 2017 har ett gemensamt utvecklingsseminarium för alla deltagare hållits den 30-31 mars i Stockholm och ett den 12-13 oktober. Ett referat från det senare hittar du här.

Den 9 maj 2017 hölls ett seminarium för ledare i Malmö. Du kan hitta en artikel om det på denna länk.

Det fjärde utvecklingsseminariet hölls i Malmö 12-13 oktober 2017 och ett refererat därifrån kan du läsa här. Sedan hölls även ett seminarium för ledare i Stockholm 8 december.
Nästa seminarium är planerat till 15-16 mars.

Ett avslutande öppet seminarium planeras till vårterminen 2019.

 

Styrgrupp

Programmet leds av en styrgrupp bestående av representanter från de medverkande kommunerna, Malmö högskola och Ifous.

Bjuv – Jonna Runheimer, Förskolechef
Landskrona – Anna Meurling Alriksson, Verksamhetschef förskola
Lidingö – Christian Söderqvist, Verksamhetschef kommunala förskolor
Svedala – Annika Kraft, Bitr. Utbildningschef
Strängnäs – Carina Lindqvist, Verksamhetschef förskola
Trelleborg – Ulrica Falck, Verksamhetschef förskola
Vaxholm – Ulrica Strandberg, Utbildningschef
Uppsala – Gitt Näsberg, Verksamhetschef kommunal förskola
Åstorp – Annika Hoppe, Förvaltningschef
Österåker – Anders Wedin, Verksamhetschef utbildning, kommunala skolor
Malmö högskola – Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik

 

Mer information

Ett informationsblad om FoU-programmet hittar du här (pdf).

Projekt- och processledare Henrik Hamilton, henrik.hamilton(@)ifous.se

FoU-ansvarig Karin Hermansson, karin.hermansson(@)ifous.se