Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Barnen ska inte bara stimuleras utan också utmanas.

Vad ska programmet leda till?

För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan, därför startade programmet ”Undervisning i förskolan” 2016 och beräknas pågå fram till 2019. Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra områden som ingår är:

 • profession, ledarskap och normkritik kopplat till undervisning i förskola
 • ämnesdidaktiska frågor relaterat till undervisning i förskola – i forskningen exemplifierade med musik, matematik samt språk- och kommunikation, men överförbara till alla ämnen.
 • bedömning/återkoppling i undervisnings- och lärandesituationer relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • specialpedagogiskt perspektiv relaterat till undervisning och design av lärandesituationer i förskola

Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

 

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.
Minst en gång per termin möts deltagarna i ett gemensamt utvecklingsseminarium för att få ny kunskap och delta i samtal om ämnet.

Välkommen att delta i ett spridningsseminarium, Undervisning i förskolan – vad kan det vara?, i Malmö den 26 april 2019. Läs mer här!

Publikationer

Malmö universitet publicerade i februari 2018 en delrapport från forskarna i FoU-programmet – Undervisning och sambedömning i förskola (Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Linda Palla, Catrin Stensson, Ingegerd Tallberg Broman)

I juni 2018 publicerade Scandinavian Journal of Educational Research en vetenskaplig artikel från FoU-programmet: What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016. (Vallberg Roth)

I  juni 2018 publicerades även Characteristics of preschool teaching in language, communication and multilingualism: Expressions from ten Swedish municipalities. (Palla, Vallberg-Roth) i Problems of Education in the 21st Century.

I januari 2019 publicerade BARN – forskning om barn og barndom artikeln Flerstämmig musikundervisning i förskolan i tidskriften BARN – forskning om barn og barndom i Norden ( Holmberg, Vallberg-Roth) i Vol 36, No 3-4, 2018.

 

Vilka är med?

Medverkande är 10 kommuner:

 • BjuvKarta Ifous UndiF
 • Landskrona
 • Lidingö
 • Svedala
 • Strängnäs
 • Trelleborg
 • Uppsala
 • Vaxholm
 • Åstorp
 • Österåker

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad:

Jonna Runheimer, Bjuvs kommun
Anna Meurling Alriksson, Landskrona stad
Jessica Feldt, Lidingö stad
Carina Lindqvist, Strängnäs kommun
Annika Kraft, Svedala kommun
Ulrica Falck, Trelleborgs kommun
Ulrica Ellmin Cederholm , Uppsala kommun
Ulrika Strandberg, Vaxholms kommun
Annika Hoppe, Åstorps kommun (vice ordförande)
Anders Wedin, Österåkers kommun (ordförande)

Vetenskaplig ledare för programmet är Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet.

Kontaktuppgifter

Projekt- och processledare Henrik Hamilton, henrik.hamilton(@)ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822

FoU-ansvarig Karin Hermansson, karin.hermansson(@)ifous.se, tfn: 0760 – 33 48 10

Mer information om programmet

Ett informationsblad om FoU-programmet hittar du här (pdf).

 

Aktuellt

26 april hålls en avslutande konferensdag för programmet som är öppet för besökare. Läs mer om program, pris och anmälan här.