Karta Ifous UndiFDagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Barnen ska inte bara stimuleras utan också utmanas.

 

För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan. Ifous har därför tillsammans med Malmö Högskola och tio kommuner tagit fram ett FoU-program som löper över tre år och omfattar två parallella och samtidigt interagerande spår – dels ett utvecklingsarbete i de medverkande förskolorna och kommunerna och dels ett forskningsprojekt med bas på Malmö högskola.

 

I programmet medverkar representanter från hela organisationen, från förskola till huvudmannanivå. FoU-programmet avser att utveckla och undersöka hela kedjan från system/förvaltningsnivå till barngrupp.

 

Forskningsprojekt

Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra områden som ingår är

 

  • profession, ledarskap och normkritik kopplat till undervisning i förskola
  • ämnesdidaktiska frågor relaterat till undervisning i förskola – i forskningen exemplifierade med musik, matematik samt språk- och kommunikation, men överförbara till alla ämnen.
  • bedömning/återkoppling i undervisnings- och lärandesituationer relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • specialpedagogiskt perspektiv relaterat till undervisning och design av lärandesituationer i förskola

 

Utvecklingsarbete på förskolor och på huvudmannanivå

Förskollärare ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisningen i förskolan.

Utvecklingsseminarier

Minst en gång per termin möts deltagarna i ett gemensamt utvecklingsseminarium för att få ny kunskap och delta i samtal om ämnet.
25 januari 2016 genomfördes ett seminarium för processledare och utvecklingschefer i Malmö.  17-18 mars genomfördes det första seminariet för alla deltagare i Stockholm, läs mer om det här. Det andra utvecklingsseminariet gick av stapeln 12-13 oktober och hölls på Malmömässan. Här berättar vi mer om det. Ett seminarium för ledare genomfördes i november 2016.

Under 2017 har ett gemensamt utvecklingsseminarium för alla deltagare hållits den 30-31 mars i Stockholm. Den 9 maj hölls även ett seminarium för ledare i Malmö. Du kan hitta en artikel om det på denna länk.

Informationsblad om programmet finns att ladda ner här.

Processledare är Henrik Hamilton.

Deltagande kommuner är Bjuv, Landskrona, Lidingö, Svedala, Strängnäs, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm, Åstorp, Österåker.

Styrgrupp:

Programmet leds av en styrgrupp bestående av representanter från de medverkande kommunerna.

Bjuv – Susanne Fras, Verksamhetschef förskola och grundskola
Landskrona – Anna Meurling Alriksson, Verksamhetschef förskola
Lidingö – Christian Söderqvist, Verksamhetschef kommunala förskolor
Svedala – Annika Kraft, Bitr. Utbildningschef
Strängnäs – Carina Lindqvist, Verksamhetschef förskola
Trelleborg – Barbro Ekerlund, Verksamhetschef förskola
Vaxholm – Ulrica Strandberg, Utbildningschef
Uppsala – Gitt Näsberg, Verksamhetschef kommunal förskola
Åstorp – Annika Hoppe, Förvaltningschef
Österåker – Anders Wedin, Verksamhetschef utbildning, kommunala skolor

 

Kommunloggor JPEG_Fotor3