Karta Ifous UndiF
Medverkande kommuner är: Bjuv, Landskrona, Lidingö, Svedala, Strängnäs, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm, Åstorp, Österåker.

Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Barnen ska inte bara stimuleras utan också utmanas.

 

För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan. Ifous har därför tillsammans med Malmö högskola och tio kommuner tagit fram ett FoU-program som löper över tre år, med start 2016, såväl forskning som utveckling sker i samverkan mellan praktiker och forskare.

I programmet medverkar representanter från hela organisationen, från förskola till huvudmannanivå. FoU-programmet avser att utveckla och undersöka hela kedjan från system/förvaltningsnivå till barngrupp.

 

Forskning och utveckling 

Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra områden som ingår är:

  • profession, ledarskap och normkritik kopplat till undervisning i förskola
  • ämnesdidaktiska frågor relaterat till undervisning i förskola – i forskningen exemplifierade med musik, matematik samt språk- och kommunikation, men överförbara till alla ämnen.
  • bedömning/återkoppling i undervisnings- och lärandesituationer relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • specialpedagogiskt perspektiv relaterat till undervisning och design av lärandesituationer i förskola

Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

Vetenskaplig ledare för programmet är Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet.

Publikationer

Malmö universitet publicerade i februari 2018 en delrapport från forskarna i FoU-programmet – Undervisning och sambedömning i förskola (Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Linda Palla, Catrin Stensson, Ingegerd Tallberg Broman)

I juni 2018 publicerade Scandinavian Journal of Educational Research en vetenskaplig artikel från FoU-programmet: What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016. (Vallberg Roth)

I  juni 2018 publicerades även Characteristics of preschool teaching in language, communication and multilingualism: Expressions from ten Swedish municipalities. (Palla, Vallberg-Roth) i Problems of Education in the 21st Century.

 

Utvecklingsseminarier

Minst en gång per termin möts deltagarna i ett gemensamt utvecklingsseminarium för att få ny kunskap och delta i samtal om ämnet.

Den 25 januari 2016 genomfördes ett seminarium för processledare och utvecklingschefer i Malmö.  17-18 mars genomfördes det första seminariet för alla deltagare i Stockholm, läs mer om det här.

Det andra utvecklingsseminariet gick av stapeln 12-13 oktober och hölls på Malmömässan. Här berättar vi mer om det. Ett seminarium för ledare genomfördes i november 2016.

Under 2017 har ett gemensamt utvecklingsseminarium för alla deltagare hållits den 30-31 mars i Stockholm och ett den 12-13 oktober. Ett referat från det senare hittar du här.

Den 9 maj 2017 hölls ett seminarium för ledare i Malmö. Du kan hitta en artikel om det på denna länk.

Det fjärde utvecklingsseminariet hölls i Malmö 12-13 oktober 2017 och ett refererat därifrån kan du läsa här. Sedan hölls även ett seminarium för ledare i Stockholm 8 december.
Nästa seminarium är planerat till 15-16 mars.

Ett avslutande öppet seminarium planeras till vårterminen 2019.

 

Styrgrupp

Programmet leds av en styrgrupp bestående av:

Jonna Runheimer, Bjuvs kommun
Anna Meurling Alriksson, Landskrona stad
Christian Söderqvist, Lidingö stad
Carina Lindqvist, Strängnäs kommun
Annika Kraft, Svedala kommun
Ulrica Falck, Trelleborgs kommun
Gitt Näsberg, Uppsala kommun
Ulrica Strandberg, Vaxholms kommun
Annika Hoppe, Åstorps kommun (vice ordförande)
Anders Wedin, Österåkers kommun (ordförande)

 

Mer information

Ett informationsblad om FoU-programmet hittar du här (pdf).

Projekt- och processledare Henrik Hamilton, henrik.hamilton(@)ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822

FoU-ansvarig Karin Hermansson, karin.hermansson(@)ifous.se, tfn: 0760 – 33 48 10